Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 3

Jéhovah Fer Konn So Proze

Jéhovah Fer Konn So Proze

PWIN PRINSIPAL SA SAPIT-LA

Jéhovah fer konn so proze tigit par tigit, me zis ar bann dimounn ki ena lakrint pou Li

1, 2. Kouma Jéhovah finn fer konn so proze ar bann dimounn?

BANN paran ki kontan zot zanfan, souvan inplik bann zanfan-la dan bann konversasion konsernan lafami. Selman, zot fer atansion lor kantite ransegnman ki zot done. Zot donn zis bann detay ki zot panse zot bann zanfan pou kapav konpran.

2 Dan mem fason, tigit par tigit Jéhovah inn fer konn so proze ar bann dimounn. Me Li finn fer sa zis dan moman kan Li ti kone ki sa ti apropriye. Anou examinn enn ti rezime lor seki Jéhovah finn fer pou revel bann verite konsernan so Rwayom toutlong listwar.

Kifer Nou Bizin Rwayom Bondie?

3, 4. Eski Jéhovah ti predir alavans kouma bann kitsoz lor later ti pou deroule? Explike.

3 O-koumansman, Rwayom Mesianik pa ti form parti dan proze Jéhovah. Kifer? Parski Jéhovah pa ti predir alavans kouma bann kitsoz lor later ti pou deroule; apre tou, Li ti kree bann dimounn avek liberte pou swazir. Alor, Li ti fer Adam ek Ève konn so proze pou limanite ek Li ti dir zot: “Gagn boukou zanfan, miltipliye, ranpli later ek ena kontrol lor li.” (Gen. 1:28) Jéhovah ti atann osi ki zot respekte so bann prinsip konsernan lebien ek lemal. (Gen. 2:16, 17) Adam ek Ève ti kapav swazir pou res fidel. Si zot ek zot bann desandan ti fer sa, nou pa ti pou bizin enn Rwayom dirize par Christ pou realiz proze Bondie. Zordi, later antie ti pou ranpli ar bann dimounn parfe ek zot tou ti pou ador Jéhovah.

4 Kan Satan, Adam ek Ève ti rebele, sa pa ti fer Jéhovah abandonn so proze pou ranpli later ar bann dimounn parfe. Okontrer, Jéhovah ti adapte Li ek ti sanz fason pou realiz so proze. So proze pa parey kouma enn trin ki bizin roul zis lor enn rel pou ariv so destinasion ek ki bann dimounn kapav fer deraye. Enn fwa ki Jéhovah fer konn so proze, pena okenn lafors dan liniver ki kapav anpes sa realize. (Lir Isaïe 55:11.) Si ena enn problem ki blok enn rel,  Jéhovah servi enn lot rel. * (Ex. 3:14, 15) Kan Li trouv sa apropriye, Jéhovah fer so bann serviter kone ki nouvo fason Li pou servi pou realiz so proze.

5. Kouma Jéhovah ti reazir apre rebelion ki ti ena an Éden?

5 Apre rebelion ki ti ena an Éden, Jéhovah ti pran dispozision pou etabli enn Rwayom. (Mat. 25:34) Kan li ti paret ki pena okenn lespwar pou limanite, Jéhovah ti koumans fer kone ki mwayin Li ti pou servi pou sov limanite. Sa ti pou repar osi ditor ki Satan inn fer kan li ti esey pran pouvwar. (Gen. 3:14-19) Kanmem, Jéhovah pa ti donn tou detay enn sel kout lor so Rwayom.

Jéhovah Koumans Fer Konn Bann Verite lor So Rwayom

6. Ki promes Jéhovah ti fer, me ki Li pa ti fer kone?

6 Dan premie profesi, Jéhovah ti promet ki ti pou ena enn “desandans” ki ti pou kraz latet serpan. (Lir Genèse 3:15.) Selman, dan sa lepok-la, Jéhovah pa ti ankor fer kone kisannla sa desandans-la, ni desandans sa serpan-la. An realite, Jéhovah pa ti donn plis detay lor la pandan apepre 2,000 an. *

7. Kifer Bondie ti swazir Abraham, ek ki leson inportan sa fer nou aprann?

7 Finalman, Jéhovah ti swazir Abraham ek se dan so bann desandan ki sa desandans ki Bondie ti promet-la ti pou aparet. Bondie ti swazir Abraham parski li ti “ekout seki [Jéhovah ti] dir.” (Gen. 22:18) Sa fer nou aprann enn leson bien inportan​—Jéhovah fer konn so proze zis ar bann dimounn ki ena lakrint ek enn gran respe pou Li.​—Lir Psaume 25:14.

8, 9. Ki bann detay Jéhovah ti fer Abraham ek Jacob kone konsernan sa desandans ki Li ti promet-la?

8 Kan Jéhovah ti koz avek Abraham atraver enn anz, pou premie fwa Li ti fer konn enn kitsoz inportan konsernan sa desandans-la: Li ti pou enn imin. (Gen. 22:15-17; Jacq. 2:23) Me kouma sa desandans-la ti pou kraz latet serpan? Kisannla sa serpan-la? Plitar lezot profesi ti pou reponn sa bann kestion-la.

9 Jéhovah ti deside ki sa desandans-la ti pou aparet dan bann desandan Jacob, tizanfan Abraham. Jacob ti ena enn gran lafwa dan Bondie. (Gen. 28:13-22) Atraver Jacob, Jéhovah ti fer kone ki desandans-la ti pou enn desandan Juda, garson Jacob. Jacob ti anonse ki desandans-la ti pou gagn enn “baton rwayal,” ki ti reprezant pouvwar rwayal ek osi ki li ti “pou gagn lobeisans bann pep.” (Gen. 49:1, 10) Kan Jéhovah ti dir sa, Li ti fer kone ki sa desandans-la ti pou enn dirizan, enn lerwa.

10, 11. Kifer Jéhovah ti fer David ek Daniel konn so proze?

10 Apepre 650 an apre lepok Juda, Jéhovah ti donn plis detay lor so proze ar Lerwa David, enn desandan Juda. Jéhovah ti dir ki David ti “enn zom ki So leker apresie.” (1 Sam. 13:14; 17:12; Actes 13:22) David ti ena lakrint ek enn gran respe pou Jéhovah, alor Jéhovah ti fer enn lalians  avek li, ek ti promet li ki enn parmi so bann desandan ti pou regne pou touletan.​—2 Sam. 7:8, 12-16.

11 Apepre 500 an plitar, Jéhovah ti servi profet Daniel pou anons lane exakt kan sa Kikenn ki Li ti swazir-la, setadir Lemesi, ti pou aparet lor later. (Dan. 9:25) Jéhovah ti konsider Daniel kouma enn “dimounn ki ena enn gran valer.” Kifer? Parski Daniel ti ena enn gran respe pou Jéhovah ek ti servi Li touletan.​—Dan. 6:16; 9:22, 23.

12. Ki Jéhovah ti demann Daniel pou fer, ek kifer?

12 Jéhovah ti servi bann profet fidel kouma Daniel pou ekrir plizir detay konsernan sa desandans ki Li ti promet-la, setadir Lemesi. Pourtan Jéhovah pa ti ankor deside ki ti’nn ariv ler pou so bann serviter konpran tou seki Li ti inspir zot pou ekrir. Par exanp, Daniel ti gagn enn vizion ki montre ki Rwayom Bondie inn etabli dan lesiel. Apre sa vizion-la, Jéhovah ti demann li pou sel sa profesi-la ziska lepok ki Li’nn fixe. Kan sa lepok-la ti pou vini, vre konesans ti “pou an-abondans.”​—Dan. 12:4.

Jéhovah ti servi bann serviter fidel kouma Daniel pou ekrir bann detay lor Rwayom Mesianik

Jésus Fer Konpran Pli Bien Proze Bondie

13. (a) Kisannla sa desandans ki Bondie ti promet la? (b) Kouma Jésus ti fer konpran pli bien profesi ki trouv dan Genèse 3:15?

13 Dan enn fason bien kler, Jéhovah ti fer kone ki se Jésus ki sa desandans ki Li ti promet la, enn desandan David ki ti pou vinn enn Lerwa. (Luc 1:30-33; 3:21, 22) Kan Jésus ti koumans so minister, konesans ki limanite ti ena konsernan proze Bondie ti vinn pli kler. (Mat. 4:13-17) Par exanp, Jésus pa ti les okenn dout lor lidantite sa “serpan” ki mansione dan Genèse 3:14, 15, kan li ti apel Lediab “enn kriminel” ek “papa mansonz.” (Jean 8:44) Dan revelasion ki li ti donn Jean, Jésus ti idantifie sa “serpan orizinel” la kouma “Diab ek Satan.” * (Lir Révélation 1:1; 12:9.) Dan mem revelasion, Jésus ti montre kouma li​—desandans ki Bondie ti promet​—ti pou finalman realiz profesi ki ti prononse an Éden ek ti pou kraz latet Satan.​—Rév. 20:7-10.

14-16. Eski bann disip dan premie siek touletan ti bien konpran bann verite ki Jésus ti dir zot? Explike.

14 Parey kouma nou ti trouve dan Sapit 1 sa liv-la, Jésus ti koz boukou lor Rwayom Bondie. Selman, li pa ti touletan donn tou bann detay ki so bann disip ti anvi kone. Mem kan li ti donn bann detay presi, se selman plitar​—parfwa mem plizir siek plitar​—ki so bann disip ti koumans konpran bien sinifikasion bann verite ki zot Met ti fer zot kone. Anou examinn de-trwa lexanp.

15 An lan 33 Nou Lepok, Jésus ti fer bien konpran ki bann dirizan ki pou regn ansam avek Lerwa dan Rwayom Bondie, ti pou sorti lor later ek ti pou resisite antan ki bann kreatir spiritiel dan lesiel. Selman, so bann disip pa ti konpran sa deswit. (Dan. 7:18; Jean 14:2-5) Dan mem lane, Jésus ti montre par bann lexanp ki sa Rwayom-la ti pou etabli  bien lontan apre ki li ti pou mont dan lesiel. (Mat. 25:14, 19; Luc 19:11, 12) Bann disip pa ti konpran sa pwin inportan-la ek plitar zot ti demann Jésus apre so rezireksion: “Eski se asterla ki to pe retabli rwayom Israël?” Pourtan, Jésus ti swazir pou pa donn plis detay dan sa lepok-la. (Actes 1:6, 7) Jésus ti dir osi ki ti pou ena “lezot brebi” ki pa ti pou form parti dan “ti troupo,” setadir bann dirizan ki ti pou regn ansam avek li. (Jean 10:16; Luc 12:32) Bann disip Christ pa ti bien konpran lidantite sa de group-la. Se selman bien apre ki Rwayom Bondie ti etabli an 1914 ki zot ti konpran sa.

16 Jésus ti kapav dir so bann disip boukou kitsoz kan li ti avek zot lor later, me li ti kone ki zot pa ti pou kapav konpran sa. (Jean 16:12) Pena dout ki bann Kretien ti gagn enn gran konesans lor Rwayom Bondie dan premie siek. Selman, pa ti ankor ariv ler pou ki sa konesans-la vinn an-abondans.

Vre Konesans Vinn An-Abondans dan “Lepok Lafin”

17. Ki nou bizin fer pou konpran bann verite lor Rwayom Bondie, me ki nou bizin osi?

17 Jéhovah ti promet Daniel ki pandan “lepok lafin,” boukou dimounn pou “rod parsi-parla, ek vre konesans” lor proze Bondie pou vinn an-abondans. (Dan. 12:4) Bann dimounn ki anvi gagn sa konesans-la bizin fer boukou zefor pou gagn sa. Enn liv dir ki an Ebre verb “rode” fer pans enn dimounn ki pe examinn enn liv bien ek an profonder. Ninport ki kantite zefor nou fer pou examinn Labib an profonder, nou pa pou konpran bien bann verite lor Rwayom Bondie amwin ki Jéhovah ed nou pou konpran sa.​—Lir Matthieu 13:11.

18. Kouma bann ki ena lakrint pou Jéhovah ti manifeste lafwa ek limilite?

18 Parey kouma dan bann lane avan 1914, tigit par tigit,  Jéhovah inn fer konn bann verite lor so Rwayom, ek Li pe kontign fer sa pandan lepok lafin. Dan Sapit 4 ek 5 sa liv-la, nou pou trouve ki pandan sa 100 an ki’nn pase-la, plizir fwa bann serviter Bondie ti’nn bizin sanz fason ki zot ti konpran bann verite. Eski sa vedir ki Jéhovah pa ti pe ed zot? Okontrer! Li ti pe soutenir zot. Kifer? Parski bann ki ti ena lakrint pou Jéhovah ti manifeste de kalite ki Li bien kontan​—lafwa ek limilite. (Héb. 11:6; Jacq. 4:6) Bann serviter Jéhovah ena lafwa ki tou bann promes ki ena dan Parol Bondie pou realize. Zot montre ki zot ena limilite kan zot rekonet ki zot pa ti bien konpran kouma sa bann promes-la ti pou realize. Latour Degard 1Mars 1925 ti montre ki zot ti ena limilite kan li ti dir: “Nou kone ki Lesegner Li so prop interpret, ki Li pou interpret so Parol pou so bann serviter dan fason ek dan ler ki Li anvi.”

“Lesegner . . . pou interpret so Parol pou so bann serviter dan fason ek dan ler ki Li anvi”

19. Ki Jéhovah finn permet nou konpran asterla, ek kifer?

19 Kan Rwayom Bondie ti etabli an 1914, bann serviter Bondie ti ena enn konesans limite lor fason ki bann profesi konsernan sa Rwayom-la ti pou realize. (1 Cor. 13:9, 10, 12) Telman nou ti anvi ki bann promes Bondie realize, ki parfwa nou ti tir bann move konklizion. Avek letan nou finn trouv sazes ki ena dan enn lot deklarasion ki Latour Degard ki nou ti site dan paragraf avan ti fer. Sa lartik-la ti dir: “Nou konpran enn profesi selman kan li’nn fini realize ouswa kan li pe realize. Li bon ki nou swiv sa prinsip-la.” Asterla ki nou bien avanse dan lepok lafin, boukou profesi lor Rwayom Bondie finn realize ek pe realize. Bann serviter Bondie ena limilite ek zot dispoze pou les Jéhovah koriz zot. Akoz sa, Jéhovah finn permet ki zot konesans lor so proze vinn pli konple. Pena dout ki vre konesans inn vinn an-abondans!

 Bann Eklersisman Teste Pep Bondie

20, 21. Ki lefe bann eklersisman ti ena lor bann Kretien premie siek?

20 Kan Jéhovah donn nou bann eklersisman lor fason ki nou konpran laverite, sa teste kondision nou leker. Eski lafwa ek limilite pou pous nou pou aksepte bann sanzman? Bann Kretien ki ti viv omilie premie siek ti bizin fer fas ar enn test koumsa. Par exanp, fer koumadir ou ti enn Kretien Zwif ki ti viv dan sa lepok-la. Ou ena boukou respe pou Lalwa Moïse ek ou bien fier ki ou fer parti dan nasion Israël. Asterla ou gagn bann let inspire ki lapot Paul finn avoye ek ki dir ki ou nepli bizin obeir Lalwa. Li dir ou ki Jéhovah finn rezet nasion Israël ek finn swazir Israël spiritiel kot ena bann Zwif ek bann ki pa Zwif, toulede. (Rom. 10:12; 11:17-24; Gal. 6:15, 16; Col. 2:13, 14) Kouma ou ti pou reazir?

21 Bann Kretien ki ti ena limilite ti aksepte bann explikasion inspire ki Paul ti donn zot ek Jéhovah ti beni zot. (Actes 13:48) Lezot pa ti aksepte sa bann eklersisman-la ek zot ti anvi res atase ar zot prop fason ki zot ti konpran laverite. (Gal. 5:7-12) Si zot pa ti sanz zot latitid, sa bann Kretien-la ti pou perdi posibilite pou regn avek Jésus.​—2 Pierre 2:1.

22. Ki ou panse lor bann eklersisman ki nou finn gagne konsernan proze Bondie?

22 Dan bann dernie dizenn lane ki’nn pase, Jéhovah finn donn bann eklersisman lor so Rwayom. Par exanp, li finn ed nou pou konpran kan eski bann dimounn ki pou viv anba so Rwayom pou separe ar bann dimounn ki pa aksepte laverite, parey kouma separ bann mouton ar bann kabri. Li finn dir nou osi kan eski tou bann manb 144,000 pou rasanble, ki sinifikasion bann lexanp ki Jésus ti done an rapor avek Rwayom Bondie, ek kan eski bann dernie manb 144,000 pou al dan lesiel. * Kouma eski ou reazir ar sa bann eklersisman-la? Eski sa finn fortifie ou lafwa? Eski ou konsider sa kouma enn prev ki Jéhovah pe kontign ansegn so bann serviter ki ena limilite? Prosin sapit dan sa liv-la pou konvink ou ankor plis ki Jéhovah pe fer konn so proze tigit par tigit ar bann dimounn ki ena lakrint pou Li.

^ par. 4 Nom Bondie se form enn verb Ebre ki vedir “fer arive.” Nom Jéhovah inplik ki touletan Li realiz so bann promes. Get lankadre “Sinifikasion Nom Bondie,” ki trouv lor paz 43.

^ par. 6 Mem si sa letan-la kapav paret bien long zordi, nou bizin rapel ki dan lepase bann dimounn ti viv pli lontan. Depi Adam ziska Abraham, finn ena zis kat zenerasion. Kan Lamek, papa Noé ti ne, Adam ti ankor vivan. Kan Sem, garson Noé ti ne, Lamek ti ankor vivan. Kan Abraham ti ne, Sem ti ankor vivan.​—Gen. 5:5, 31; 9:29; 11:10, 11; 25:7.

^ par. 13 Labib servi lexpresion “Satan” 18 fwa dan bann Lekritir Ebre pou idantifie Lediab. Selman, lexpresion “Satan” paret plis ki 30 fwa dan bann Lekritir Grek Kretien. Li apropriye ki bann Lekritir Ebre pa tro atir latansion lor Satan, me atir plis latansion lor fason pou idantifie Lemesi. Kan Lemesi ti arive, li ti demaske Satan, ek nou trouv sa bien dan bann Lekritir Grek Kretien.

^ par. 22 Pou gagn plis ransegnman lor sertin sa bann eklersisman-la, get sa bann nimero Latour Degard-la: 15 Oktob 1995, paz 23-28, an Franse; 1Zanvie 2008, paz 24-28; 1Ziliet 2008, paz 25-29; 15 Ziliet 2013, paz 9-14.