Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 5

Lerwa Fer Nou Konpran Pli Bien Rwayom Bondie

Lerwa Fer Nou Konpran Pli Bien Rwayom Bondie

PWIN PRINSIPAL SA SAPIT-LA

Bann serviter Bondie konpran bann verite inportan konsernan Rwayom Bondie, so bann dirizan, so bann sitwayen, ek osi linportans pou res fidel

1, 2. Kouma Jésus ti montre ki li ti enn gid ki ena sazes?

FER koumadir enn gid experimante pe fer ou vizit enn lavil extraordiner ek ki bien zoli. Se premie fwa ki ou ek bann dimounn ki ansam avek ou pe vizit sa lavil-la, alor zot ekout bien tou seki sa gid-la pe dir. Parfwa, ou avek bann lezot viziter bien anvi konn sertin kitsoz ki zot pankor trouve lor sa lavil-la. Selman, kan ou poz kestion ou gid, li atann bon moman pou reponn ou. Souvan se kan ou koumans trouv sa bann kitsoz-la ki li donn ou bann explikasion. Avek letan, ou inpresione par sazes sa gid-la, parski li dir ou seki ou bizin tande kan ou bizin tann sa.

2 Bann vre Kretien zot dan enn sitiasion parey kouma sa bann touris-la. Nou bien anvi aprann lor lavil pli extraordiner ki ena, “lavil ki ena bann vre fondasion,” setadir Rwayom Bondie. (Héb. 11:10) Kan Jésus ti lor later, li ti gid personelman so bann disip, li ti fer zot gagn enn konesans pli profon lor sa Rwayom-la. Eski li ti reponn tou zot bann kestion ek ti dir zot tou lor sa Rwayom-la enn sel kout? Non. Li ti dir: “Mo ena boukou kitsoz pou dir zot, me li tro lour pou zot asterla.” (Jean 16:12) Antan ki gid pli saz ki ti ena, zame Jésus ti donn so bann disip enn konesans ki ti tro lour pou zot, enn konesans ki zot pa ti pou kapav konpran.

3, 4. (a) Kouma eski Jésus inn kontign ansegn bann dimounn fidel lor Rwayom Bondie? (b) Ki nou pou examine dan sa sapit-la?

3 Dernie lanwit ki Jésus ti pase lor later, li ti dir bann parol ki mansione dan Jean 16:12. Apre so lamor, kouma li ti pou kontign ansegn bann dimounn fidel lor Rwayom Bondie? Li ti donn sa lasirans-la so bann zapot: “Lespri laverite . . . pou gid zot dan tou seki konsern laverite.” * (Jean 16:13) Nou kapav konpar lespri sin ar enn gid ki ena pasians. Jésus servi sa lespri-la pou ansegn so bann disip tou seki zot bizin kone konsernan Rwayom Bondie​—zis dan ler ki zot bizin konn sa.

4 Anou examine kouma lespri sin Jéhovah finn gid bann Kretien sinser pou zot gagn enn pli gran konesans lor Rwayom Bondie. Premierman, nou pou gete kouma nou finn arive konpran kan Rwayom Bondie ti koumans regne. Apre, nou pou  gete kisannla bann dirizan sa Rwayom-la, kisannla so bann sitwayen ek osi ki lesperans sa de group-la ena. Finalman, nou pou trouve kouma bann disip Christ finn konpran pli bien seki zot ti bizin fer pou montre zot fidelite anver sa Rwayom-la.

Enn Lane Bien Inportan

5, 6. (a) Ki bann lide ki pa ti exakt bann Etidian Labib ti ena konsernan lepok kan Rwayom Bondie ti pou etabli ek lor rekolt? (b) Kifer fode pa sa bann lide-la fer nou doute ki Jésus ti pe gid so bann disip?

5 Parey kouma nou ti trouve dan Sapit 2 sa liv-la, bann Etidian Labib ti pas plizir dizenn lane pou montre ki lane 1914 ti pou enn lane inportan dan realizasion bann profesi Labib. Selman, sa lepok-la zot ti krwar ki prezans Christ ti’nn koumanse an 1874, ki li ti’nn koumans regne dan lesiel an 1878 ek ki Rwayom Bondie pa ti pou etabli net avan Oktob 1914. Zot ti panse ki lepok rekolt ti pou koumanse an 1874 ek ti pou kontigne ziska 1914 ek sa ti pou fini kan ti pou rasanble bann Kretien ki ti pou al regn avek Jésus dan lesiel. Seki zot ti krwar pa ti exakt. Me eski savedir ki Jésus pa ti pe gid sa bann disip fidel la par lespri sin?

6 Non, okontrer! Reflesi lor lexanp ki nou ti servi dan koumansman. Eski savedir ki pa ti kapav fer konfians sa gid-la parski bann touris ti ena zot prop lide ek ti poz bann kestion? Nou pa kapav dir sa. Li parey osi pou bann serviter Bondie. Mem si parfwa zot esey konpran bann detay lor proze Jéhovah avan ki ariv ler pou lespri sin fer zot konn sa bann verite-la, li kler ki Jésus pe gid zot. Alor, bann serviter fidel Jéhovah montre ki zot dispoze pou les Jéhovah koriz zot, ek avek imilite, zot sanz zot fason panse.​—Jacq. 4:6.

7. Ki bann eklersisman lor plan spiritiel Bondie ti donn so pep?

7 Apre 1919, pep Bondie ti gagn plis eklersisman lor plan spiritiel ek sa ti enn benediksion. (Lir Psaume 97:11.) An 1925, ti pibliye enn lartik bien inportan ki apel « La naissance de la nation » dan Latour Degard. Sa lartik-la ti examinn bann prev Biblik ki montre ki Rwayom Mesianik ti’nn ne an 1914, ek sa ti realiz profesi ki trouv dan Révélation sapit 12 ki koz lor madam sinbolik Bondie dan lesiel ki pe gagn enn zanfan. * Pli lwin, sa lartik-la ti montre ki bann persekision ek problem ki bann serviter Jéhovah ti pe gagne pandan lager, ti bann indikasion bien kler ki Jésus ti’nn tir Satan dan lesiel. Satan “ena enn gran koler parski li kone ki li ena zis enn tigit letan mem.”​—Rév. 12:12.

8, 9. (a) Kouma bann serviter Bondie ti konpran linportans Rwayom Bondie? (b) Ki bann kestion nou pou examine?

8 Ki kantite Rwayom Bondie inportan? An 1928, Latour Degard ti montre ki Rwayom Bondie ti boukou pli inportan ki nou prop delivrans gras-a laranson. Wi, se gras-a Rwayom Mesianik ki Jéhovah pou sanktifie so nom, pou zistifie so souverennte, ek pou realiz tou bann proze ki Li ena pou limanite.

9 Kisannla pou regn avek Christ dan sa Rwayom-la? Kisannla pou vinn so bann sitwayen lor later? Ek ki laktivite bann disip Christ ti pou bizin fer?

 Travay Rekolt Rasanble Bann Kretien Ki Pou Al Dan Lesiel

10. Ki bann serviter Bondie ti deza konpran konsernan bann 144,000?

10 Plizir dizenn lane avan 1914, bann vre Kretien ti deza konpran ki ti pou ena 144,000 disip Christ ki ti pou regn avek li dan lesiel. * Sa bann Etidian Labib-la ti trouve ki sa sif-la ti literal ek ki Bondie ti koumans swazir bann manb 144,000 dan premie siek Nou Lepok.

11. Kouma bann Kretien ki ti pou al regn avek Jésus ti gagn plis konesans lor travay ki zot ti bizin fer lor later?

11 Me, ki bann Kretien ki ti pou al regn avek Jésus ti pou fer pandan ki zot ti ankor lor later? Zot ti trouve ki Jésus ti donn linportans laktivite predikasion ek li ti fer enn lien ant sa travay-la ek lepok rekolt. (Mat. 9:37; Jean 4:35) Parey kouma nou ti trouve dan Sapit 2, pandan enn tan, zot ti krwar ki lepok rekolt ti pou dire pandan 40 an ek ti pou fini kan tou bann manb 144,000 ti pou al dan lesiel. Selman, 40 an apre, sa travay-la ti kontigne, alor bann Kretien ti bizin plis eklersisman. Zordi nou kone ki lepok rekolt ti koumanse an 1914. Dan lepok rekolt, separ dible ar move lerb, setadir separ bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ar bann swadizan Kretien. Lerla ti’nn ariv ler pou rasanble bann dernie manb 144,000!

An 1914 lepok rekolt ti koumanse (Get paragraf 11)

12, 13. Kouma parabol Jésus lor dis vierz ek parabol bann talan finn realize dan bann dernie zour?

12 Apartir 1919, Jésus Christ ti kontign gid lesklav fidel ek saz pou zot donn linportans laktivite predikasion. Li ti donn sa travay-la so bann disip dan premie siek. (Mat. 28:19, 20) Li ti osi montre ki bann kalite bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel bizin manifeste pou zot kapav prese. Kouma li’nn montre sa? Dan so parabol lor dis vierz, Jésus ti montre ki bann Kretien ki pou al regn avek li, ti pou bizin kontign veye ek res lor zot gard lor plan spiritiel si zot ti anvi partisip dan resepsion maryaz ki pou ena dan lesiel. Dan sa maryaz-la, bann manb 144,000 konpare ar enn “lamarye.” (Rév. 21:2) Apre, dan parabol bann talan, Jésus ti dir ki so bann serviter ki ena lesperans pou al dan lesiel ti pou zele dan laktivite predikasion ki li ti konfie zot.​—Mat. 25:1-30.

13 Bann Kretien ki pou al regn avek Jésus finn montre ki zot ti kontign veye lor plan spiritiel ek ki zot ti zele dan predikasion  pandan sa dernie 100 an ki’nn pase la. Pena dout ki zot pou rekonpanse parski zot finn kontign veye! Selman, eski sa gran travay rekolt la ti pou rasanble zis bann manb 144,000 ki reste lor later?

Rwayom Bondie Rasanble Bann Sitwayen Ki Pou Viv lor Later

14, 15. Lor ki kat diferan group dimounn liv Le mystère accompli ti koze?

14 Depi lontan bann zom ek bann fam fidel ti bien interese pou kone kisannla “gran lafoul” ki mansione dan Révélation 7:9-14. Pa ti ankor ariv ler pou Christ fer kone kisannla sa gran group-la. Alor, li pa etonan ki boukou kitsoz ki bann Kretien ti dir lor sa size-la ti bien diferan ar bann verite kler ek sinp ki nou kone ek ki nou kontan zordi.

15 An 1917, liv Le mystère accompli ti dir ki ti ena de group dimounn ki pou gagn lavi sov pou al dan lesiel ek de group dimounn ki pou gagn lavi sov pou viv lor later. Kisannla ki ti form sa kat group dimounn ki ena sa bann diferan lesperans la? Premierman, ti ena 144,000 Kretien ki ti pou regn avek Christ. Deziemman, ena gran lafoul. Sa lepok-la, bann Kretien ti panse ki bann manb sa gran lafoul-la ti bann swadizan Kretien ki ti ankor dan bann relizion la Chrétienté. Sa bann swadizan Kretien-la ti ena enn sertin lafwa, me pa ase pou pran enn pozision ferm pou laverite. Alor, zot ti pou gagn enn pozision mwin inportan dan lesiel. Konsernan later, zot ti panse ki ena enn trwaziem group, “bann ki ti viv dan lepase ek ki merit pou gagn lavi sov”​—kouma par exanp Abraham, Moïse, ek lezot serviter Jéhovah​—ki ti pou ena lotorite lor enn katriem group, setadir leres limanite.

16. Ki bann eklersisman lor plan spiritiel ti ena an 1923 ek an 1932?

16 Kouma lespri sin finn gid bann disip Christ pou gagn sa konesans ki nou bien kontan zordi la? Sa ti arive tigit par tigit atraver plizir eklersisman ki finn ena lor plan spiritiel. Deza an 1923, Latour Degard ti koz lor enn group dimounn ki pa ti ena lesperans pou al dan lesiel, ki ti pou viv lor later dirize par Christ. An 1932, Latour Degard ti koz lor Yonadab (Yehonadab), ki ti al avek Yéhou, Lerwa Israël ki Bondie ti swazir, pou soutenir li dan lager ki li ti fer kont fos ladorasion. (2 Rois 10:15-17) Sa lartik-la ti dir ki ena enn group dimounn dan lepok modern ki ti kouma Yonadab, ek li ti azoute ki Jéhovah pou fer sa group-la “travers Armaguédon” pou zot viv isi lor later.

17. (a) Ki gran eklersisman lor plan spiritiel ti ena an 1935? (b) Ki lefe nouvo explikasion lor gran lafoul ti ena lor bann Kretien fidel? (Get lankadre “ Enn Gran Soulazman.”)

17 An 1935 ti ena enn gran eklersisman lor plan spiritiel. Dan enn lasanble distrik ki ti ena dan Washington D.C., lorater ti explike ki gran lafoul se enn group dimounn ki ena lesperans pou viv lor later, parey kouma bann mouton ki Jésus ti mansione dan so parabol lor bann mouton ek bann kabri. (Mat. 25:33-40) Sa gran lafoul-la ti pou parmi bann “lezot brebi.” Konsernan sa bann ‘lezot brebi-la,’ Jésus ti dir: “Sa bannla osi, mo bizin amenn zot.” (Jean 10:16) Joseph Rutherford ti demande  dan so diskour: “Eski tou bann ki ena lesperans pou viv pou touletan lor later ti pou kontan deboute?” Lerla, plis ki lamwatie lasistans ti deboute! Frer Rutherford ti dir: “Gete! Gran lafoul!” Sa ti tous boukou dimounn kan anfin zot ti konpran ki lesperans zot ti ena pou lavenir.

18. Kouma bann disip Christ ti fer tou seki zot kapav dan zot minister, ek ki rezilta zot ti gagne?

18 Depi sa lepok-la, Jésus Christ finn ed so bann disip pou zot fer tou seki zot kapav pou rasanble bann dimounn ki ti pou form parti dan gran lafoul, ek ki pou travers gran detres vivan ek an sekirite. O-koumansman, pa ti ena boukou dimounn dan sa group ki ti bizin rasanble la. Alor, enn fwa Frer Rutherford ti dir: “Li paret ki apre tou, sa ‘gran lafoul-la’ pa pou osi gran ki sa.” Biensir, zordi nou kone ki kantite Jéhovah finn beni travay rekolt depi sa lepok-la! Avek direksion Jésus ek lespri sin, bann Kretien ki pou al dan lesiel ek bann “lezot brebi” toulede finn vinn enn “sel troupo” anba direksion “enn sel berze,” parey kouma Jésus ti anonse.

Frer Rutherford pa ti kapav kone alavans a ki pwin gran lafoul ti pou ogmante (Apartir gos: Nathan Knorr, Joseph Rutherford, ek Hayden Covington)

19. Ki nou kapav fer pou ki gran lafoul vinn pli boukou?

19 Mazorite bann dimounn fidel pou viv pou touletan dan enn paradi lor later, ki pou gouverne par Christ ek 144,000 dirizan. Eski li pa enn vre plezir pou reflesi lor fason ki Christ inn gid pep Bondie pou zot ena enn lesperans kler ki baze lor Labib? Nou ena vremem enn gran privilez pou partaz sa lesperans-la avek bann dimounn ki nou zwenn dan predikasion! Anou kontigne res aktif tanki nou sitiasion permet nou, pou ki gran lafoul kontign ogmante, pou loue ankor pli for nom Jéhovah!​—Lir Luc 10:2.

Gran lafoul pe kontign ogmante

Seki Nou Bizin Fer pou Montre Nou Fidelite Anver Rwayom Bondie

20. Ki bann sistem ki ena dan lorganizasion Satan, ek kouma sa konsern fidelite bann Kretien?

20 Amezir ki pep Bondie ti kontign aprann lor Rwayom Bondie, zot ti bizin osi konpran bien ki savedir res fidel ar sa gouvernman ki dan lesiel-la. An rapor avek sa, an 1922, Latour Degard ti dir ki ena de lorganizasion: lorganizasion Jéhovah ek lorganizasion Satan. Dan lorganizasion Satan ena sistem komersial, relizie ek politik. Bann Kretien res fidel anver Rwayom Bondie ki dirize par Christ. Alor, fode pa ki zot met an danze zot fidelite kan zot mel zot ar ninport ki parti dan lorganizasion Satan. (2 Cor. 6:17) Ki savedir?

21. (a) Kouma lesklav fidel finn met an gard pep Bondie kont sistem komersial? (b) An 1963, ki Latour Degard ti dir konsernan “Gran Babylone”?

21 Atraver nouritir spiritiel, lesklav fidel finn touletan averti nou kont bann move pratik ki ena dan sistem komersial ki form parti dan lemond Satan. Sa sistem-la ankouraz bann dimounn pou vinn materyalis, ek lesklav fidel pe kontign met an gard pep Bondie pou zot pa tom dan sa piez-la. (Mat. 6:24) Nou bann piblikasion finn osi kontign koz lor sistem relizie ki form parti dan lorganizasion Satan. An 1963, Latour Degard ti montre bien ki “Gran Babylone” pa ti zis reprezant la Chrétienté me osi lanpir mondial bann fos relizion. Alor, parey kouma nou  pou trouve dan Sapit 10 sa liv-la, pep Bondie ki viv dan boukou pei ek ki ena diferan kiltir finn gagn lankourazman pou ‘sorti dan Gran Babylone,’ pou pirifie zotmem ek pou abandonn bann pratik ki ena dan tou bann fos relizion.​—Rév. 18:2, 4.

22. Pandan Premie Lager Mondial, kouma boukou serviter Bondie ti konpran konsey ki trouv dan Romains 13:1?

22 Ki nou kapav dir lor sistem politik ki form parti dan lorganizasion Satan? Eski bann vre Kretien kapav pran par dan bann lager ki ena ant bann nasion? Pandan Premie Lager Mondial, bann Etidian Labib ti konpran ki fode pa ki bann disip Christ touy zot prosin. (Mat. 26:52) Zot ti kone ki Romains 13:1 ankouraz bann Kretien pou obeir “bann lotorite siperyer.” Pourtan, boukou ti panse ki sa konsey-la vedir ki zot ti bizin al dan larme, met iniform solda, ek mem pran bann zarm; selman kan ti demann zot pou touy zot lennmi, zot ti bizin tir dan ler.

23, 24. Kouma nou ti konpran Romains 13:1 pandan Deziem Lager Mondial, ek ki eklersisman bann disip Christ ti gagne?

23 An 1939, Deziem Lager Mondial ti koumanse, alor Latour Degard ti examinn an profonder pozision ki bann Kretien bizin pran konsernan netralite. Sa lartik-la ti montre bien ki fode pa bann Kretien partisip dan bann lager ki ena ant bann nasion ki trouv dan lemond Satan. Sa explikasion-la ti vinn dan bon moman! Sa ti protez bann disip Christ parski zot pa ti koupab parey kouma bann nasion pou tou disan ki ti’nn verse pandan sa lager-la. Selman o-koumansman 1929, nou bann piblikasion ti osi dir ki bann lotorite siperyer ki mansione dan Romains 13:1 pa ti reprezant bann dirizan politik, me Jéhovah ek Jésus. Ti pou bizin plis eklersisman ankor lor sa size-la.

 24 Lespri sin ti gid bann disip Christ pou gagn sa eklersisman-la an 1962, kan ti pibliye bann lartik inportan lor Romains 13:1-7 dan Latour Degard 15 Novam ek 1Desam. Finalman, pep Bondie ti konpran ki prinsip lor soumision ena enn limit, parey kouma nou trouve dan bann parol bien popiler ki Jésus ti dir: “Rann César bann kitsoz ki pou César, me rann Bondie bann kitsoz ki pou Bondie.” (Luc 20:25) Dan nou lepok, bann vre Kretien konpran ki bann lotorite siperyer se bann gouvernman ki ena dan lemond ek bann Kretien bizin soumet ar zot. Selman, sa soumision-la ena enn limit. Kan bann gouvernman demann nou pou dezobeir Jéhovah, lerla nou reponn parey kouma bann zapot ti reponn: “Nou bizin obeir Bondie kouma enn sef plito ki bann zom.” (Actes 5:29) Dan Sapit 13 ek 14 sa liv-la, nou pou aprann plis lor fason ki pep Bondie finn met an pratik seki zot inn aprann lor netralite, setadir ki fode pa zot pran par okenn parti politik.

Li vremem enn gran privilez pou partaz lesperans lavi eternel!

25. Kifer ou apresie ki lespri sin gid bann Kretien pou konpran Rwayom Bondie?

25 Reflesi lor tou seki bann disip Christ finn aprann lor Rwayom Bondie pandan sa dernie siek ki’nn pase la. Nou finn aprann kan Rwayom Bondie finn etabli dan lesiel ek ki kantite li inportan. Nou bien konpran ki de lesperans bann dimounn fidel ena, setadir lesperans pou al dan lesiel ek lesperans pou viv lor later. Nou kone osi kouma pou montre nou fidelite anver Rwayom Bondie ek anmemtan soumet nou ar bann gouvernman ki ena dan sa lemond-la. Demann oumem: ‘Eski mo ti pou konn sa bann verite inportan la si Jésus Christ pa ti gid so esklav fidel lor later pou konpran sa bann lansegnman-la ek pou ansegn sa lezot?’ Se vremem enn benediksion ki Jésus Christ ek lespri sin pe gid nou zordi!

^ par. 3 Dapre enn liv, mo Grek ki’nn tradir par “gid” dan sa verse-la vedir “montre semin.”

^ par. 7 Avan sa lepok-la, bann Kretien ti panse ki sa vizion-la ti reprezant enn lager ant relizion payin dan lanpir Romin ek relizion Katolik Romin.

^ par. 10 An Zin 1880, Latour Degard ti dir ki bann manb 144,000 ti pou bann Zwif ki ti pou konverti pou vinn Kretien avan 1914. Selman, plitar dan sa lane-la, ti pibliye enn explikasion ki pli pros avek seki nou konpran zordi.