Skip to content

Skip to table of contents

Agos: Enn ser dan Alabama, an Amérique, pe zwe lanrezistreman enn diskour Frer Rutherford, ver lafin bann lane 1930; adrwat: La Suisse

 SEKSION 1

Laverite lor Rwayom Bondie—Donn Nouritir Spiritiel

Laverite lor Rwayom Bondie—Donn Nouritir Spiritiel

 OU TROUV lazwa lor figir ou etidian Labib amezir ki li pe konpran sa verse ki ou finn fek lir avek li la. Lerla li dir ou: “Eski ou pe rod dir ki Labib ansegne ki nou kapav viv dan enn Paradi pou touletan​—isi mem lor later?” Ou konpagnon servis fer enn sourir, apre sa li dir: “Ki ou finn trouve dan Labib?” Etidian Labib la extra kontan, li sakouy so latet ek li dir: “Mo pa’le krwar ki personn pa finn ansegn mwa sa avan!” Sirman ou rapel ki li ti dir enn kitsoz koumsa de-trwa semenn avan, kan li ti aprann pou premie fwa ki Bondie apel Jéhovah.

Eski ou finn deza fer enn lexperyans koumsa? Boukou serviter Jéhovah finn fer sa lexperyans-la. Pena boukou lezot kitsoz ki kapav fer nou rapel ki nou finn gagn enn kado ki ena boukou valer, setadir konesans lor laverite! Selman, reflesi enn kou: Kouma ou finn gagn sa kado-la? Dan sa seksion-la nou pou examinn sa kestion-la. Fason ki pep Bondie inn gagn bann eklersisman lor plan spiritiel tigit par tigit, li enn prev ki Rwayom Bondie li reel. Pandan enn siek, Jésus Christ, Lerwa sa Rwayom-la, finn pran tou bann dispozision pou ki pep Bondie gagn lansegnman lor laverite.

DAN SA SEKSION-LA

SAPIT 3

Jéhovah Fer Konn So Proze

Eski Rwayom Mesianik ti form parti dan proze ki Bondie ti ena o-koumansman? Kouma eski Jésus ti donn plis eklersisman lor Rwayom Bondie?

SAPIT 4

Jéhovah Glorifie So Nom

Ki Rwayom Bondie inn fer konsernan nom Bondie? Kouma ou kapav personelman sanktifie nom Jéhovah?

SAPIT 5

Lerwa Fer Nou Konpran Pli Bien Rwayom Bondie

Konpran pli bien Rwayom Bondie, so bann dirizan, so bann sitwayen ek linportans pou res fidel.