Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 19

Bann Konstriksion ki Donn Loner Jéhovah

Bann Konstriksion ki Donn Loner Jéhovah

PWIN PRINSIPAL SA SAPIT-LA

Bann konstriksion mondial soutenir Rwayom Bondie

1, 2. (a) Ki bann serviter Jéhovah finn bien kontan pou fer touletan? (b) Ki kitsoz ena plis valer pou Jéhovah?

DEPI lontan, bann serviter Jéhovah kontan konstrir bann batiman ki donn loner so nom. Par exanp, bann Izraelit ti partisip dan konstriksion tabernak avek lazwa ek ti ofer bann materyo avek tou zot leker.​—Ex. 35:30-35; 36:1, 4-7.

Me pou Jéhovah, se pa sa bann materyo ki’nn servi pou konstriksion la ki donn Li loner ouswa ki ena linportans pou Li. (Mat. 23:16, 17) Seki ena valer pou Li, ki donn Li loner plis ki tou, se ladorasion ki so bann serviter donn Li, zot lespri volonter ek zel ki zot ena. (Ex. 35:21; Marc 12:41-44; 1 Tim. 6:17-19) Erezman! Kifer? Parski avek letan, bann batiman disparet. Par exanp, tabernak ek tanp nepli existe zordi. Me Jéhovah pa finn bliye zenerozite so bann serviter fidel ki finn travay dir pou soutenir sa bann konstriksion-la.​—Lir 1 Corinthiens 15:58; Hébreux 6:10.

3. Ki nou pou examine dan sa sapit-la?

3 Bann serviter Jéhovah dan nou lepok osi finn travay dir pou konstrir bann plas pou ador Jéhovah. Li vremem extraordiner kan nou get tou seki nou finn akonpli anba direksion nou Lerwa Jésus Christ! Pena okenn dout ki Jéhovah finn beni nou bann zefor. (Ps. 127:1) Dan sa sapit-la, nou pou get sertin konstriksion ek kouma sa finn donn loner Jéhovah. Nou pou trouv osi komanter sertin ki finn partisip dan sa bann konstriksion-la.

Konstrir Bann Lasal Kot Fer Renion

4. (a) Kifer nou bizin plis lasal pou ador Jéhovah? (b) Kifer bann pli gran Béthel inn koumans okip laktivite ki fer dan plizir pei? (Get lankadre “ Konstriksion Bann Béthel​—Adapte ar Bann Bezwin.”)

4 Nou ti trouve dan Sapit 16 ki Jéhovah anvi ki nou rasanble pou ador Li. (Héb. 10:25) Sa bann renion-la pa zis fortifie nou lafwa me zot osi ogmant nou zel pou predikasion. Amezir ki lafin pe koste, Jéhovah pe kontign akseler sa laktivite-la. Rezilta: plizir santenn milye dimounn pe vinn dan lorganizasion Jéhovah sak lane. (Is. 60:22) Alor, bizin pli boukou linprimri pou prodir bann piblikasion Biblik ek pli boukou Lasal pou nou ador Jéhovah.

5. Kifer nom « Salle du Royaume, » bien apropriye? (Get osi lankadre “ Legliz Nouvo Lalimier.”)

 5 Bann Etidian Labib pa ti tarde pou trouv linportans pou ena zot prop Lasal pou fer renion. Li posib ki enn parmi bann premie Lasal ki zot ti konstrir ti trouv dan Virginie-Occidental, an Amérique, an 1890. Dan bann lane 1930, bann serviter Jéhovah ti konstrir, ouswa ti fer renovasion plizir Lasal, me zot pa ti donn sa bann Lasal-la okenn nom presi. Me an 1935, Frer Rutherford ti vizit Hawaii, kot bann Temwin ti pe konstrir enn Lasal pre kot enn nouvo Béthel. Kan enn frer ti demann li kouma pou apel sa batiman-la, Frer Rutherford ti reponn: “Ki to panse si nou apel li ‘Salle du Royaume,’ parski nou pres bonn nouvel lor Rwayom Bondie?” (Mat. 24:14) Sa nom-la bien apropriye ek se koumsa ki laplipar Lasal ki bann kongregasion servi pou fer renion, apele dan lemond antie.

6, 7. Ki finn arive gras-a bann konstriksion rapid bann Lasal kot fer renion?

6 Dan bann lane 1970, ti bizin pli boukou Lasal kot fer renion. Pou fer fas ar sa sitiasion-la, bann frer an  Amérique ti devlop enn metod efikas pou konstrir zis dan de-trwa zour, bann zoli Lasal bien pratik. An 1983, bann frer finn konstrir apepre 200 Lasal an Amérique ek dan Canada. Pou fer sa travay-la, zot ti form bann komite konstriksion rezional. Sa metod-la ti mars telman bien ki an 1986, Komite Santral ti pran bann dispozision pou sa metod-la vinn ofisiel. An 1987, ti ena 60 Komite Konstriksion Rezional an Amérique. * An 1992, ti ena osi sa bann Komite-la an Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Espagne, France, Japon, ek Mexique. Tou bann frer ek ser ki travay dir dan konstriksion bann Lasal kot fer renion ek bann Lasal lasanble merit nou soutien parski zot travay form parti dan servis sakre ki zot ofer Jéhovah.

7 Sa bann konstriksion rapid la finn donn enn bon temwaniaz bann dimounn ki res dan landrwa kot finn fer sa. Par exanp, an Espagne, nou ti kapav lir sa tit-la dan enn lagazet: “Lafwa Deplas Bann Montagn.” Sa lagazet-la ti koz lor konstriksion enn Lasal kot fer renion dan lavil Martos. Li ti poz sa kestion-la: “Kouma eski li posib ki, dan sa lemond egois la, bann volonter ki sorti dan diferan landrwa an Espagne, finn vwayaze san get zot prop lintere, pou vinn Martos, pou konstrir enn batiman ki finn kas tou bann rekor lor vites, perfeksion ek lorganizasion?” Sa lartik-la ti reponn sa kestion-la ek ti sit seki enn volonter  ti dir: “Si sa posib, se parski nou enn pep ki ansegne par Jéhovah.”

Konstriksion dan Bann Pei ki Pena Boukou Mwayin

8. An 1999, ki nouvo program Komite Santral finn aprouve, ek kifer?

8 Ver lafin 20em siek, boukou dimounn ti vinn dan lorganizasion Jéhovah dan bann pei kot bann frer pena boukou mwayin. Bann kongregasion dan sa bann pei-la ti fer tou seki zot kapav pou konstrir bann Lasal kot fer renion. Me dan sertin pei, boukou dimounn ti boufonn zot parski zot pa ti ena bann Lasal konvenab konpare ar bann lezot relizion. Alor, apartir 1999, Komite Santral ti aprouv enn program pou akseler konstriksion bann Lasal dan sa bann pei-la. Ti servi larzan ki sorti dan bann pei pli ris pou ki ena enn “egalite.” (Lir 2 Corinthiens 8:13-15.) Anplis, bann frer ek ser ki sorti dan lezot pei ti port zot volonter pou vinn travay lor sa bann konstriksion-la.

9. Ki travay ti paret kouma enn montagn, me ki bann frer finn reisi akonpli?

9 O-koumansman, sa travay-la ti paret kouma enn montagn. Enn rapor ki ti fer an 2001 ti montre ki bizin plis ki 18,300 Lasal dan 88 pei ki pena boukou mwayin. Me gras-a lespri sin Bondie ek soutien nou Lerwa Jésus Christ, nanye pa inposib. (Mat. 19:26) Dan enn peryod apepre 15 an, depi 1999 ziska 2013, sa program-la inn permet bann serviter Bondie pou konstrir 26,849 Lasal. * Jéhovah pe kontign beni laktivite predikasion, ek an 2013,  ti ankor bizin apepre 6,500 Lasal dan sa bann pei-la. Ek sak lane, bizin plizir santenn Lasal.

Li pa touzour fasil pou ranz bann Lasal dan bann pei ki pena boukou mwayin

10-12. Kouma konstriksion bann Lasal inn donn loner nom Jéhovah?

10 Kouma konstriksion sa bann nouvo Lasal-la donn loner nom Jéhovah? Biro nasional bann Temwin Jéhovah dan Zimbabwe ti fer sa rapor-la: “An zeneral, dan lespas enn mwa apre konstriksion enn Lasal, de fwa plis dimounn koumans asiste renion.” Dan boukou pei, li paret ki bann dimounn ezite pou vinn renion tanki nou pena enn Lasal konvenab. Me, enn fwa ki’nn ena enn Lasal, li ranpli vit ek bizin enn lot Lasal. Selman, se pa zis sa bann batiman-la ki atir bann dimounn ar Jéhovah ek so lorganizasion. Ena enn lot kitsoz ki atir zot, se lamour ki ena ant bann Kretien ki travay dan konstriksion bann Lasal. Anou examinn de-trwa lexanp.

11 Indonésie. Enn misie ti pe obzerv bien kan bann frer ti pe konstrir enn Lasal kot nou fer renion. Kan li’nn kone ki tou bann travayer ti bann volonter, li ti dir: “Zot vremem extraordiner! Mo’nn trouve kouma zot travay avek tou zot leker ek avek lazwa, mem si zot pa gagn lapey. Mo panse ki pena okenn lezot relizion kouma zot!”

12 Ukraine. Enn madam ti abitie pas kot konstriksion enn Lasal toulezour. Li ti fini kone ki se bann Temwin Jéhovah ki ti pe travay ek ki zot ti pe mont enn Lasal pou zot bann renion. Li ti dir: “Mo ti tann koz lor bann Temwin Jéhovah par mo ser, ki limem enn Temwin Jéhovah. Kan mo’nn get bannla travay lor sa konstriksion-la, mo’nn deside ki mo’si mo anvi form parti dan sa fami spiritiel la. Isi mo trouv zot manifeste lamour.” Sa madam-la finn aksepte enn letid Labib ek li ti pran batem an 2010.

13, 14. (a) Ki ou finn aprann ar fason ki enn koup ti reazir apre ki zot ti obzerv konstriksion enn Lasal? (b) Ki ou kapav fer pou ki ou Lasal donn loner nom Jéhovah?

13 Argentine. Enn koup ti vinn koz ar enn frer ki ti responsab konstriksion enn Lasal kot nou fer renion. Mari-la ti dir: “Nou finn bien obzerv zot konstrir sa Lasal-la, ek . . . nou finn deside ki se isi ki nou anvi aprann plis lor Bondie.” Lerla li ti demande: “Ki nou bizin fer pou nou kapav asiste renion isi?” Sa koup-la ti aksepte pou etidie Labib, me a-kondision ki tou zot fami kapav etidie ansam. Bann frer ti bien kontan pou fer sa.

14 Kitfwa ou pa finn gagn privilez pou partisip dan konstriksion Lasal kot ou al renion. Me kanmem, ou kapav fer boukou pou ki sa plas-la donn loner nom Jéhovah. Par exanp, ou kapav invit bann dimounn ki etidie Labib avek ou, ou bann vizit, ek lezot dimounn, pou vinn renion. Ou ena osi lokazion pou donn enn koudme pou netway  ouswa repar Lasal. Si ou fer enn bon bidze, ou pou kapav fer bann kontribision pou ou Lasal ouswa pou konstriksion bann lezot Lasal dan lezot pei. (Lir 1 Corinthiens 16:2.) Tousala donn loner nom Jéhovah.

Bann Travayer ki “Port [Zot] Volonter”

15-17. (a) Kisannla fer laplipar travay lor konstriksion? (b) Ki ou finn aprann ar komanter bann koup ki finn travay lor bann konstriksion internasional?

15 Laplipar travay ki fer lor konstriksion bann Lasal kot nou fer renion ouswa Lasal lasanble, ek bann Béthel, fer par bann frer ek ser ki res dan pei-la mem. Me souvan, zot gagn led avek bann frer ek ser ki sorti dan lezot pei ek ki ena lexperyans dan konstriksion. Sertin parmi sa bann volonter-la finn organiz zot lavi pou ki zot kapav al travay lor konstriksion internasional, pandan plizir semenn. Ena volonter ki dispoze pou al travay pandan plizir lane lor enn konstriksion dan enn pei, apre zot al dan enn lot pei.

Timo ek Lina Lappalainen (Get paragraf 16)

16 Lavi bann frer ek ser ki travay dan bann konstriksion internasional pa touzour fasil, me selman, zot gagn boukou benediksion. Par exanp, Timo ek Lina finn al dan plizir pei an Amérique du Sud, dan l’Asie, ek dan l’Europe. Laba, zot finn ede pou konstrir bann Lasal pou renion ek lasanble, ek bann Béthel. Timo dir: “Pandan sa 30 an ki finn pase la, mo finn sanz afektasion apepre sak de-z-an.” Lina, ki finn marye ar Timo depi 25 an, dir: “Mo finn akonpagn Timo dan dis pei. Bizin boukou lenerzi ek letan pou adapte ar bann nouvo manze, klima, lang, teritwar, ek pou fer bann nouvo kamarad.” * Eski li vremem vo lapenn pou fer tou sa bann zefor-la? Lina reponn: “Malgre sa bann  difikilte-la, nou finn gagn boukou benediksion. Nou finn trouv lamour ek lospitalite nou bann frer ek ser ek sa finn fer nou santi ki Jéhovah soutenir nou. Nou finn trouv osi realizasion promes ki Jésus ti fer so bann disip dan Marc 10:29, 30. Nou finn gagn san fwa plis frer ek ser ek mama spiritiel.” Timo azoute: “Sa donn nou enn gran santiman satisfaksion pou servi nou bann kapasite pou realiz pli bon proze ki kapav ena: ogmant bann dibien nou Lerwa.”

17 Darren ek Sarah finn travay lor bann proze konstriksion an Afrique, an Amérique Central, an Amérique du Sud, an Asie, an Europe, ek dan Pacifique Sud. Zot ena santiman ki zot finn gagn plis ki seki zot finn done. Malgre bann difikilte ki zot inn gagne, Darren dir: “Sa ti enn gran privilez pou travay avek bann frer dan diferan pei dan lemond. Mo finn trouve ki lamour ki nou ena pou Jéhovah li parey kouma enn lakord ki fer letour later ek ki lie nou tou ansam.” Sarah dir: “Mo finn aprann telman boukou kitsoz avek mo bann frer ek ser ki dan diferan kiltir! Kan mo get sakrifis ki zot fer pou servi Jéhovah, sa pous mwa pou kontign fer tou seki mo kapav [pou Jéhovah].”

18. Kouma profesi ki mansione dan Psaume 110:1-3 pe realize?

18 Lerwa David ti profetize ki malgre bann difikilte ki bann sitwayen Rwayom Bondie ti pou gagne, zot ti pou “port [zot] volonter” pou soutenir Rwayom Bondie. (Lir Psaume 110:1-3.) Tou seki partisip dan bann laktivite pou soutenir Rwayom Bondie, pe partisip dan realizasion sa profesi-la. (1 Cor. 3:9) Dan lemond, finn konstrir boukou Béthel, plizir santenn Lasal lasanble ek plizir dizenn milye Lasal kot fer renion. Tousala prouve ki Rwayom Bondie li reel ek li pe regne. Li vremem enn gran privilez pou servi nou Lerwa Jésus Christ dan enn travay ki donn Jéhovah loner ki Li bien merite!

^ par. 6 An 2013, plis ki 230,000 volonter finn aprouve pou travay anba direksion 132 Komite Konstriksion Rezional an Amérique. Dan sa pei-la, toule lane sa bann komite-la ti siperviz konstriksion apepre 75 Lasal kot fer renion ek ti fer renovasion ouswa reparasion apepre 900 Lasal.

^ par. 9 Ladan, nou pa pe kont konstriksion plizir Lasal ki finn konstrir dan bann pei ki pa dan sa program-la.

^ par. 16 Bann serviter internasional ek bann volonter pas laplipar zot letan pou travay lor konstriksion, me zot soutenir osi predikasion dan wikenn ouswa dan lasware dan bann kongregasion kot zot ete.