Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 2

Rwayom Bondie Inn Ne dan Lesiel

Rwayom Bondie Inn Ne dan Lesiel

PWIN PRINSIPAL SA SAPIT-LA

Fason ki Bondie inn prepar so bann serviter pou nesans so Rwayom

1, 2. Ki pli gran levennman ki finn arive dan listwar lemond, ek kifer li pa etonan ki bann dimounn pa finn trouv sa?

ESKI ou finn deza mazine kouma sa ti pou ete si ou ti viv pandan bann moman kot finn ena bann gran sanzman dan listwar? Boukou dimounn inn pans lor la. Me mazine: Si ou ti viv dan enn moman koumsa, eski personelman ou ti pou’nn trouv bann levennman inportan ki deryer sa bann sanzman-la? Kitfwa non. Souvan, bann levennman ki arive avan ki bann gouvernman tonbe, ek ki ranpli bann liv zistwar, zot arive san ki mazorite dimounn trouve. An realite, laplipar bann gran levennman dan listwar arive san ki boukou dimounn trouve, kouma par exanp dan bann pale, bann renion prive, ouswa dan bann biro gouvernman. Pourtan, sa bann sanzman-la afekte lavi plizir milyon dimounn.

2 Ki nou kapav dir lor pli gran levennman ki finn arive dan listwar lemond? Sa levennman-la finn tous lavi plizir milyon dimounn. Pourtan, sa finn arive san ki okenn dimounn trouv sa. Biensir, nou pe koz lor nesans Rwayom Bondie dan lesiel, gouvernman Mesianik ki Bondie ti promet depi bien lontan. Sa gouvernman-la biento pou detrir sa move sistem-la. (Lir Daniel 2:34, 35, 44, 45.) Mem si bann dimounn pa finn trouv sa nesans inportan la, eski savedir ki Jéhovah inn kasiet sa levennman-la? Ouswa, eski okontrer Li’nn prepar so bann serviter fidel pou sa levennman-la, bien avan mem? Anou gete seki Jéhovah inn fer.

“Mo Mesaze . . . Pou Ouver enn Semin Devan Mwa”

3-5. (a) Kisannla ti “mesaze lalians” ki mansione dan Malaki 3:1? (b) Ki ti pou arive avan ki “mesaze lalians” ti pou vinn dan tanp?

3 Depi bien lontan, Jéhovah ti ena proze pou prepar so bann serviter pou nesans Rwayom Mesianik. Par exanp, get seki profesi Malaki 3:1 dir: “Gete! Mo pe avoy mo mesaze, ek li pou ouver enn semin devan mwa. Ek enn kout, vre Segner ki zot pe rode, pou vinn dan so tanp; ek mesaze lalians ki zot bien kontan, pou vini.”

4 Dan realizasion modern sa profesi-la, kan eski Jéhovah, “vre Segner,” ti vinn inspekte bann ki ti servi Li lor later dan  lakour so tanp spiritiel? Sa profesi-la explike ki Jéhovah ti pou vinn avek “mesaze lalians.” Kisannla sa mesaze-la? Se Jésus Christ, Lerwa Mesianik! (Luc 1:68-73) Antan ki Lerwa ki Bondie ti’nn fek etabli, li ti pou inspekte ek afinn pep Bondie lor later.​—1 Pierre 4:17.

Me kisannla ti sa premie “mesaze” ki mansione dan profesi Malaki 3:1? Sa mesaze-la ti pou aparet bien avan prezans Lerwa Mesianik. Plizir dizenn lane avan 1914, eski ti ena enn kikenn ki ti “ouver enn semin” devan Lerwa Mesianik?

6. Kisannla ti sa “mesaze” ki ti vinn an premie pou prepar bann serviter Bondie pou bann levennman ki ti pou arive?

6 Toutlong sa liv-la, amezir ki nou pou examinn listwar extraordiner pep Jéhovah dan lepok modern, nou pou gagn repons pou bann kestion koumsa. Sa zistwar-la montre ki dan dernie parti 19em siek, enn ti group dimounn sinser ti pe koumans separ zot ar enn kantite swadizan Kretien pou form enn sel group vre Kretien. Plitar ti konn sa group-la kouma bann Etidian Labib. Bann ki ti pran latet parmi zot​—Charles Russell ek so bann konpagnon ki ti pros ar li​—ti vremem azir kouma sa “mesaze” ki ti anonse la. Zot ti pe donn enn direksion spiritiel pep Bondie ek ti pe prepar zot pou bann levennman ki ti pou arive. Anou examinn kat fason kouma sa “mesaze[-la]” ti fer sa.

Ador Bondie Avek Laverite

7, 8. (a) Pandan bann lane 1800, kisannla ti montre ki lansegnman konsernan imortalite nam, ti fos? (b) Ki bann lezot fos lansegnman Charles Russell ek so bann konpagnon ti denonse?

7 Sa bann Etidian Labib-la ti etidie ek ti priye pou gagn direksion Jéhovah; zot ti tom dakor lor bann verite Biblik, zot ti rasanble seki zot ti dekouver ek zot ti pibliye sa bann verite bien kler-la. Pandan plizir siek, tou bann relizion la Chrétienté ti dan enn gran nwarte spiritiel; boukou parmi so bann lansegnman ti sorti dan bann relizion payin. Enn lexanp se doktrinn ki bann dimounn ena enn nam imortel. Me, pandan bann lane 1800, enn ti group etidian Labib bien sinser ti examinn sa lansegnman-la ek ti trouve ki li pa baze lor Parol Bondie. Henry Grew, George Stetson, ek George Storrs ti ekrir ek ti fer bann diskour avek boukou kouraz pou denons sa lansegnman satanik-la. * An-retour, zot travay ti ena enn gran linflians lor Charles Russell ek so bann konpagnon.

8 Sa ti group Etidian Labib la ti trouve ki lezot doktrinn ki ti ena enn lien avek doktrinn imortalite nam, ti met bann dimounn dan konfizion ek ti fos. Par exanp, ti ena lansegnman ki tou bann bon dimounn al dan lesiel, ouswa ki Bondie tourmant nam imortel bann move dimounn dan enn lanfer dife pou touletan. Charles Russell ek so bann konpagnon ti denons avek kouraz sa bann foste-la dan plizir lartik, liv, brosir, trak ek bann diskour ki zot ti pibliye.

9. Kouma Latour Degard ti montre ki doktrinn Trinite se enn fos doktrinn?

 9 Bann Etidian Labib ti montre osi ki doktrinn Trinite, ki boukou dimounn ti krwar, ti enn fos doktrinn. An 1887, Latour Degard * ti fer sa remark-la: “Bann Lekritir montre dan enn fason bien kler ki Jéhovah ek nou Segner Jésus, zot diferan ek montre ki lien ena ant zot.” Apre, sa lartik-la ti fer remarke ki li ti bien etonan ki “lansegnman ki Bondie an trwa personn​—trwa Bondie dan enn sel, ek anmemtan, enn Bondie dan trwa​—inn vinn bien popiler ek ki boukou dimounn inn aksepte sa. Me se seki’nn arive ek sa montre ki legliz ti dan enn profon somey pandan ki lennmi ti antour li ar bann erer, koumadir ti’nn atas li ar bann lasenn.”

10. Kouma Latour Degard ti montre ki 1914 ti pou enn lane inportan?

10 Parey kouma so tit montre, peryodik Le Phare de la Tour de Sion et Messager de la Présence de Christ, ti koz boukou lor bann profesi ki konsern prezans Christ. Bann frer fidel ki ti ena lesperans pou al dan lesiel ti ekrir bann lartik dan sa peryodik-la. Zot ti trouve ki profesi Daniel konsernan “set tan” ti ena enn lefe lor lepok realizasion proze Bondie konsernan Rwayom Mesianik. Depi bann lane 1870, zot ti montre ki sa  set tan-la ti pou fini an 1914. (Dan. 4:25; Luc 21:24) Mem si nou bann frer dan sa lepok-la pa ti konpran bien sinifikasion sa lane inportan-la, zot ti anons seki zot ti kone partou ek sa finn ena enn lefe, mem ziska zordi.

11, 12. (a) Anver kisannla Frer Russell ti bien rekonesan pou seki li ti ansegne? (b) Ki linportans travay Russell ek so bann konpagnon ti ena dan bann lane avan 1914?

11 Ni Charles Russell ni so bann konpagnon pa ti pretann ki se zot ki finn dekouver ek konpran sa bann verite spiritiel inportan la. Charles Russell ti bien rekonesan anver lezot dimounn ki ti avan li. Me avan tou, li ti bien rekonesan anver Jéhovah ki ansegn So pep seki zot bizin kone ek kan zot bizin konn sa. Li kler ki Jéhovah ti beni bann zefor ki Charles Russell ek so bann konpagnon ti fer pou separ laverite ar foste. Amezir ki bann lane ti pase, zot ti separ zot ankor plis ar bann relizion la Chrétienté ek zot ti montre ki zot ti bien diferan ar sa bann relizion-la.

Frer Russell ek so bann konpagnon ti defann bann verite Biblik

12 Travay ki sa bann Kretien fidel la ti fer pou defann bann verite Biblik dan bann lane avan 1914, ti extraordiner! Latour Degard 1Novam 1917, ti fer enn komanter konsernan seki zot ti fer dan lepase. Sa Latour Degard-la ti dir: “Plizir milyon dimounn zordi finn libere ar laper ki zot ti ena akoz bann lansegnman kouma lanfer dife ek lezot fos doktrinn . . . Laverite, ki kouma lamare, ti’nn koumans monte inn gagn plis ki 40 an, li pe kontign monte ek li pou kontigne ziska ki li ranpli later antie; si bann opozan panse ki zot pou kapav anpes bann dimounn konn Laverite partou lor later, se koumadir zot pe esey repous bann gro vag avek enn sinp balie.”

13, 14. (a) Kouma eski enn “mesaze” finn ede pou prepar semin pou Lerwa Mesianik? (b) Ki nou kapav aprann ar nou bann frer ki’nn viv ena plis ki 100 an?

13 Reflesi lor la: Eski bann dimounn ti pou’nn prepare pou koumansman prezans Christ si zot pa ti kapav fer diferans ant Jésus ek so Papa, Jéhovah? Non! Zot pa ti pou’nn prepare osi si zot ti krwar ki li otomatik ki tou dimounn gagn lavi imortel alor ki se enn don ki zis sertin disip Jésus ti pou gagne. Zot pa ti pou’nn prepare osi si zot ti krwar ki Bondie ti tourmant bann dimounn dan enn lanfer dife pou touletan, san okenn lespwar pou gagn soulazman! Pena dout ki sa ‘mesaze-la’ ti prepar semin pou Lerwa Mesianik!

14 Ki nou kapav dir lor nou zordi? Ki nou kapav aprann ar nou bann frer ki’nn viv ena plis ki 100 an? Nou osi nou bizin vinn bann dimounn ki kontan lir ek etidie Parol Bondie. (Jean 17:3) Amezir ki sa lemond materyalis kot nou pe viv la pe deperi lor plan spiritiel, fer bann zefor pou ki nou lapeti pou nouritir spiritiel grandi ek vinn ankor pli for.​—Lir 1 Timothée 4:15.

“Sorti Ladan, Mo Pep”

15. Ki bann Etidian Labib tigit par tigit ti konpran? (Get osi not.)

15 Bann Etidian Labib ti ansegne ki li ti bien inportan pou sorti dan bann relizion sa lemond-la. An 1879, Latour  Degard ti koz lor “legliz Babylone.” Eski sa Latour Degard-la ti pe koz lor bann lepap? Lor Legliz Katolik Romin? Pandan bann siek, bann relizion Protestan ti dir ki Legliz Katolik reprezant Babylone ki mansione dan Labib. Selman, tigit par tigit, bann Etidian Labib ti konpran ki tou bann relizion la Chrétienté ti form parti dan “Babylone” modern. Kifer? Parski zot tou ti ansegn bann fos doktrinn kouma seki nou finn examine dan bann paragraf avan. * Avek letan, nou bann piblikasion ti vinn pli direk konsernan seki bann dimounn sinser ki ti dan bann relizion Babylone ti bizin fer.

16, 17. (a) Kouma Volim 3 liv l’Aurore du Millénium ek Latour Degard ti ankouraz bann dimounn pou retir zot dan fos relizion? (b) Ki kitsoz ti diminie linportans bann lavertisman ki ti done dan lepase? (Get not.)

16 Par exanp, an 1891, liv l’Aurore du Millénium Volim 3, ti montre ki Bondie ti rezet Babylone modern. Liv-la ti dir ki Bondie ti rezet tou bann relizion la Chrétienté. Li ti azoute ki tou bann dimounn ki “pa dakor avek so bann fos doktrinn ek so bann pratik, bizin asterla mem separ zot avek li.”

17 An Zanvie 1900, Latour Degard ti donn bann konsey bann ki ti ankor ena zot nom dan bann rezis bann relizion la Chrétienté. Sa bann dimounn-la ti zistifie zotmem ek ti dir: “Mo dakor avek tou lansegnman laverite, ek bien rar mo al asiste bann renion [lezot relizion].” Me lartik-la ti demande: “Me eski li bon ki nou ena enn lipie dan Babylone ek enn lipie andeor? Eski se enn lobeisans koumsa ki [Bondie] demande . . . ki fer Li plezir ek ki Li aksepte? Non! Li [manb enn relizion] ti fer enn lalians an piblik kan li ti rant dan sa relizion-la, ek li bizin res fidel ar tou bann kondision ki ena dan sa lalians-la ziska ki . . . an piblik li retir li kouma enn manb [sa relizion-la].” Lane apre lane, sa mesaz-la inn vinn deplizanpli inportan. * Bann serviter Jéhovah bizin koup tou kontak avek fos relizion.

18. Kifer li ti bien inportan ki bann dimounn sorti dan Gran Babylone?

18 Si regilierman pa ti ena bann lavertisman pou sorti dan Gran Babylone, eski Christ, Lerwa ki ti’nn fek etabli, ti pou ena enn group Kretien ki ti’nn bien prepare lor later, ek ki ti pou al regn avek li plitar? Non, parski zis bann Kretien ki finn sorti dan Babylone ki kapav ador Jéhovah “avek lespri ek laverite.” (Jean 4:24) Eski zordi osi nou determine pou koup tou kontak avek fos relizion? Anou kontign obeir sa komannman-la: “Sorti ladan, mo pep”!​—Lir Révélation 18:4.

Rasanble pou Ador Bondie

19, 20. Kouma Latour Degard ti ankouraz bann Kretien pou rasanble ansam pou ador Bondie?

19 Bann Etidian Labib ti ansegne ki bann ki ti ena mem lafwa ki zot, ti bizin rasanble ansam pou ador Jéhovah, la kot li ti posib. Pou bann vre Kretien, li pa ase ki zot sorti dan fos relizion. Li bien inportan ki zot partisip osi dan vre ladorasion. Depi koumansman mem, Latour Degard ti ankouraz so bann lekter pou rasanble ansam pou ador Bondie. Par exanp, an Ziliet 1880, kan Frer Russell ti pe koz lor enn tourne ki li ti  fer, li ti dir a ki pwin bann renion ti bien ankourazan. Apre, li ti ankouraz bann lekter pou avoy bann kart an rapor avek zot progre​—sertin ladan ti pou pibliye dan bann paz sa magazinn-la. Pou ki rezon? “Fer nou tou kone . . . kouma Lesegner pe beni ou; si ou pe kontigne asiste renion ansam avek bann ki ena mem lafwa ki ou.”

Charles Russell ek enn group Etidian Labib dan Copenhague, dan Danemark, an 1909

20 An 1882, lartik “Assembling Together” (Rasanble Ansam) ti paret dan Latour Degard. Sa lartik-la ti ankouraz bann Kretien pou organiz bann renion “pou fortifie ek pou ankouraz sakenn so kamarad.” Li ti dir: “Li pa neseser ki parmi zot ena enn dimounn ki ena enn gran konesans ouswa enn gran kapasite. Li bon ki sakenn amenn so prop Labib, papie ek kreyon, ek servi tou seki kapav ed zot, kouma par exanp enn Concordance, . . . otan ki posib. Swazir ou size; demann direksion Lespri sin pou ed ou pou konpran; apre sa, lir, reflesi, konpar enn verse avek enn lot verse ek pena dout ki sa pou gid ou pou trouv laverite.”

21. Ki lexanp, kongregasion Allegheny dan Pennsylvanie finn lese konsernan bann renion ek fason pou pran swin bann dimounn lor plan spiritiel?

21 Biro Mondial bann Etidian Labib ti trouv dan Allegheny, Pennsylvanie, an Amérique. Laba zot ti les enn bon lexanp  kan zot ti obeir konsey inspire ki mansione dan Hébreux 10:24, 25, ki ankouraz bann Kretien pou rasanble ansam. (Lir sa verse-la.) Bien plitar, enn frer aze ki ti apel Charles Capen rapel ki li ti asiste sa bann renion-la kan li ti enn ti garson. Li ti ekrir: “Mo ankor rapel enn parmi bann text Labib ki ti’nn penn lor miray lasal lasanble Lasosiete. ‘Enn sel ki zot Met, le-Christ; ek zot tou zot frer.’ Sa text-la finn touletan res dan mo lespri​—pena bann pret parmi bann serviter Jéhovah.” (Mat. 23:8) Frer Capen ti rapel osi bann renion ki ti fortifie li, bann lankourazman ki li ti gagne, ek bann zefor ki Frer Russell ti fer pou pran swin sak manb dan kongregasion personelman.

22. Kouma bann dimounn fidel ti reazir kan ti ankouraz zot pou asiste renion, ek ki leson nou kapav aprann ar zot?

22 Bann dimounn fidel ti swiv sa lexanp-la ek ti obeir linstriksion ki zot ti gagne. Bann kongregasion ti forme dan bann lezot leta, par exanp dan l’Ohio, Michigan, partou dan l’Amérique du Nord ek dan lezot pei. Reflesi: Eski bann dimounn fidel ti pou’nn vremem prepare pou prezans Christ si zot pa ti forme pou obeir konsey inspire pou rasanble ansam pou ador Bondie? Non! Ki nou kapav dir lor nou zordi? Nou osi nou bizin determine pou asiste bann renion regilierman ek rod tou lokazion pou ador Bondie ansam ek pou ankouraz sakenn nou kamarad lor plan spiritiel.

Partisip dan Predikasion Avek Zel

23. Kouma Latour Degard ti montre dan enn fason bien kler ki tou bann ki ena lesperans pou al dan lesiel bizin pres laverite?

23 Bann Etidian Labib ti ansegne ki tou bann ki ena lesperans pou al dan lesiel ti bizin pres laverite. An 1885, Latour  Degard ti fer sa komanter-la: “Fode pa nou bliye ki Bondie inn swazir sak manb sa group Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel-la, pou prese (Is. 61:1), inn apel zot pou enn minister.” An 1888, Latour Degard ti donn sa lankourazman-la: “Nou mision li bien kler . . . Si nou pa fer li ek nou tir bann pretex, pena dout ki nou pou bann serviter bien pares ek sa pou montre ki nou pa dign pou al dan lesiel.”

24, 25. (a) Kouma Frer Russell ek so bann konpagnon ti fer plis ki zis ankouraz bann dimounn pou prese? (b) Kouma enn kolporter ti dekrir laktivite ki li ti fer dan lepok kot “pa ti ena boukou loto”?

24 Frer Russell ek so bann konpagnon pa ti zis ankouraz bann dimounn pou prese, zot ti fer plis ki sa. Zot ti osi koumans inprim bann trak ki ti apel Tracts des Étudiants de la Bible, ki plitar ti apel osi, Old Theology Quarterly. (Cahiers trimestriels de théologie ancienne) Bann lekter Latour Degard ti gagn sa bann trak-la ek zot ti distribie sa ar bann dimounn gratwitman.

Li bon ki nou demann noumem: ‘Eski predikasion se laktivite ki pli inportan dan mo lavi?’

25 Ti apel bann ki ti konsakre zot letan pou pres Rwayom Bondie aplintan, bann kolporter. Charles Capen, ki nou ti site avan, ti parmi sa bann kolporter-la. Plitar li ti rakonte: “Mo ti servi bann map ki United States Government Geological Survey ti fer, ek sa ti ed mwa pou travay mo teritwar dan Pennsylvanie. Sa bann map-la ti montre tou bann semin ki ti ena, ek mo ti kapav marse pou al dan tou parti sak landrwa. Parfwa, mo ti fer enn vwayaz trwa zour pou pran bann komann liv Études des Écritures, apre sa, mo ti lwe enn seval ek so kales pou mo kapav al fer livrezon sa bann piblikasion-la. Souvan, mo ti pas lanwit avek bann fermie. Sa lepok-la pa ti ena boukou loto.”

Enn kolporter. Remark « Carte des âges » ki’nn desine lor sa kales-la

26. (a) Kifer bann serviter Bondie ti bizin partisip dan predikasion pou ki zot kapav prepare pou regn Christ? (b) Ki bann kestion li bon nou poz noumem?

26 Ti bizin boukou kouraz ek zel pou prese dan sa lepok-la. Eski bann vre Kretien ti pou’nn prepare pou prezans Christ si pa ti ansegn zot linportans predikasion? Non! Apre tou, sa laktivite-la ti pou enn karakteristik bien inportan ki montre prezans Christ. (Mat. 24:14) Bann serviter Bondie ti pou bizin inn prepare pou fer sa laktivite ki sov lavi bann dimounn-la vinn laktivite pli inportan dan zot lavi. Zordi, li bon ki nou demann noumem: ‘Eski predikasion se laktivite ki pli inportan dan mo lavi? Eski mo fer bann sakrifis pou partisip dan sa laktivite-la otan ki mo kapav?’

Rwayom Bondie Inn Ne!

27, 28. Ki lapot Jean ti trouve dan enn vizion, ek kouma Satan ek so bann demon ti reazir kan Rwayom Bondie ti ne?

27 Finalman, lane 1914 ti arive. Kouma nou ti trouve dan koumansman sa sapit-la, okenn imin pa finn trouv bann gran levennman ki’nn arive dan lesiel. Selman, lapot Jean ti gagn enn vizion ek li ti dekrir dan enn fason sinbolik sa bann levennman-la. Met ou dan plas Jean: Li trouv “enn gran sign” dan lesiel. Li trouv enn “madam” ki reprezant lorganizasion Bondie kot ena so bann kreatir spiritiel. ‘Madam-la’ ansint ek li gagn enn garson. Sa zanfan sinbolik-la, biento pou “diriz tou bann nasion avek enn baton an feray.” Me, kan sa zanfan-la  ne, ‘pran li ek amenn li ver Bondie ek ver So tronn.’ Enn lavwa dan lesiel dir bien for: “Asterla viktwar, pwisans ek Rwayom nou Bondie ek pouvwar so Christ inn arive.”​—Rév. 12:1, 5, 10.

28 Pena okenn dout, Jean ti trouv dan enn vizion nesans Rwayom Mesianik. Sa ti enn levennman extraordiner, me pa zot tou ki ti kontan. Satan ek so bann demon ti lager avek bann anz fidel ki ti dirize par Mikaël, setadir Christ. Rezilta? Nou lir: “Ek finn zet sa gran dragon-la deor, sa serpan orizinel la, ki apel Diab ek Satan, ki pe met tou bann dimounn lor later antie dan lerer. Finn zet li lor later, li ansam avek so bann anz.”​—Rév. 12:7, 9.

An 1914, bann Etidian Labib ti koumans trouv sign ki Christ prezan dan enn fason invizib

29, 30. Apre nesans Rwayom Mesianik, kouma bann kondision ti sanze (a) lor later? (b) dan lesiel?

29 Bien avan 1914, bann Etidian Labib ti dir ki enn lepok difisil ti pou koumanse dan sa lane-la. Me kanmem, zame zot ti pou krwar ki kantite seki zot ti anonse, ti pou exakt. Parey kouma Jean ti trouve dan so vizion, dan sa lepok-la Satan ti pou ena enn pli gran linflians lor bann dimounn. Jean ti dir: “Maler pou later ek pou lamer, parski Satan Lediab finn desann ver zot; li ena enn gran koler parski li kone ki li ena zis enn tigit letan mem.” (Rév. 12:12) An 1914, Premie Lager Mondial ti eklate ek sign ki montre prezans Christ antan ki Lerwa ti koumans realize partou lor later. Bann “dernie zour” sa sistem-la ti’nn koumanse.​—2 Tim. 3:1.

30 Selman, ti ena lazwa dan lesiel. Bondie ti tir Satan ek so bann demon dan lesiel pou touletan. Jean dir: “Ala kifer, zot, lesiel ek bann ki res dan lesiel, zot bizin dan lazwa!” (Rév. 12:12) Enn fwa ki lesiel ti’nn netwaye ek ki Jésus ti’nn vinn Lerwa, Rwayom Mesianik ti’nn pare pou azir an faver bann serviter Bondie lor later. Ki sa Rwayom-la ti pou fer? Parey kouma nou ti trouve dan koumansman sa sapit-la, Christ, “mesaze lalians,” ti pou dabor afinn bann serviter Bondie lor later. Ki sa ti pou inplike?

Enn Peryod Leprev

31. Ki Malaki ti anonse konsernan peryod kot ti pou afinn bann serviter Bondie, ek kouma sa profesi-la ti koumans realize? (Get osi not.)

31 Malaki ti anonse ki sa peryod kot “mesaze lalians” ti pou afinn bann serviter Bondie-la pa ti pou fasil. Li ti ekrir: “Me kisannla ki pou siport zour ki Li pou vini, ek kisannla ki pou kapav tini debout kan Li pou paret? Parski Li pou kouma dife enn kikenn ki pirifie ek kouma lapoud ki bann dimounn servi pou lav linz.” (Mal. 3:2) Sa bann parol-la vremem finn realize. Dan koumansman 1914, bann serviter Bondie finn fer fas ar plizir gran leprev ek difikilte. Pandan Premie Lager Mondial, boukou Etidian Labib ti gagn bann persekision bien violan ek ti al dan prizon. *

32. Ki bann problem dan lorganizasion ti afekte pep Bondie apre 1916?

32 Mem dan lorganizasion finn ena bann gran problem. An 1916, Frer Russell ti mor. Li ti ena zis 64 an, ek boukou  serviter Bondie ti gagn enn sok. Frer Russell ti les enn bon lexanp, me apre so lamor, li ti kler ki sertin ti donn li enn tro gran linportans. Mem si Frer Russell pa ti anvi ki lezot donn li enn gran linportans koumsa, boukou ti montre par zot latitid ki koumadir zot ti pe ador li. Boukou ti panse ki avek lamor Frer Russell, Bondie ti pou aret fer konn laverite, ek sertin pa ti dakor ditou pou kontign avanse. Sa latitid-la ti permet lapostazi devlope ek sa ti fer enn divizion dan lorganizasion.

33. Kouma sa ti enn leprev pou pep Bondie kan seki zot ti pe atann pa ti arive?

33 Enn lot leprev ki bann serviter Bondie ti gagne, se bann desepsion parski seki zot ti pe atann, pa ti arive. Mem si Latour Degard ti ena rezon pou dir ki Letan bann Nasion ti’nn fini an 1914, bann frer pa ti ankor bien konpran ki ti pou arive sa lane-la. (Luc 21:24) Zot ti krwar ki an 1914, Jésus Christ ti pou fer bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, al regn avek li dan so Rwayom. Me sa pa ti realize. Ver lafin 1917, Latour Degard ti anonse ki enn peryod rekolt ki ti dire pandan 40 an, ti pou fini dan printan 1918. Me laktivite predikasion pa ti fini. Li ti kontign progrese apre sa lane-la. Latour Degard ti dir ki rekolt vremem ti’nn fini, me ki res ankor enn peryod pou fer glanaz. Me kanmem, boukou ti’nn aret servi Jéhovah parski seki zot ti pe atann, pa ti’nn arive.

34. Ki leprev ki ti trakas pep Bondie ti arive an 1918, ek kifer la-Chrétienté ti panse ki pep Bondie ti’nn mor?

34 An 1918, ti ariv enn lot leprev ki ti trakas bann serviter Jéhovah. Joseph Rutherford, ki ti ranplas Charles Russell pou diriz laktivite bann serviter Bondie, ek set lezot frer responsab ti al dan prizon. Dan enn fason inzis, ti kondann zot pou pas boukou lane dan prizon federal Atlanta, dan Géorgie, an Amérique. Pandan enn tan, kitfwa laktivite bann serviter Bondie ti’nn paret paralize. Boukou parmi bann pret la Chrétienté ti bien kontan. Zot ti panse ki, aster ki bann “dirizan” dan prizon, biro mondial dan Brooklyn ti’nn ferme, ek ki laktivite predikasion ti pe gagn lopozision an Amérique ek dan l’Europe, sa bann Etidian Labib ki zot ti konsider kouma enn nwizans-la, ti’nn “mor”​—zot ti nepli enn menas. (Rév. 11:3, 7-10) Me sa bann opozan-la ti dan lerer!

Zot Ti Reviv lor Plan Spiritiel!

35. Kifer Jésus ti permet so bann disip gagn bann leprev, ek ki li ti fer pou ed zot?

35 Bann lennmi laverite pa ti kone ki si Jésus ti pe permet bann serviter Bondie gagn sa bann leprev-la, se selman parski dan sa moman-la, Jéhovah ti pe asize “kouma enn kikenn ki afine ek ki pirifie larzan.” (Mal. 3:3) Jéhovah ek so Garson ti sir ki apre ki sa bann serviter fidel-la ti pou travers bann leprev difisil, zot ti pou afine, pirifie ek pli kalifie ki avan, pou servi zot Lerwa. Dan koumansman 1919, li ti kler ki lespri Bondie ti fer seki bann lennmi pep Bondie ti panse inposib.  Bann serviter fidel ti reviv! (Rév. 11:11) Sa lepok-la, li ti kler ki Jésus Christ ti realiz enn parti inportan dan sign bann dernie zour. Li ti etabli “lesklav fidel ek saz,” enn ti group Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, pou pran latet pou donn nouritir spiritiel dan ler ki bizin.​—Mat. 24:45-47.

36. Ki ti montre ki pep Bondie ti pe reviv lor plan spiritiel?

36 Frer Rutherford ek so bann konpagnon ti libere le 26 Mars 1919. Zot pa ti tarde pou organiz enn lasanble an Septam sa lane-la. Ti pran bann dispozision pou pibliye enn deziem peryodik ki ti pou apel L’Âge d’Or. Sa peryodik-la ti pou akonpagn Latour Degard, ek ti pou servi sa dan predikasion. * Dan mem lane, Bulletin, ki zordi nou apel Nou Lavi Kretien ek Nou MinisterKaye Renion, ti sorti pou premie fwa. Depi koumansman, sa piblikasion-la inn touletan ankouraz pep Bondie pou res aktif dan predikasion. Pena okenn dout ki depi 1919 ziska zordi, predikasion port-an-port inn vinn enn priorite.

37. Apre 1919, kouma sertin ti vinn infidel?

37 Laktivite predikasion ti kontign afinn bann serviter Christ, parski bann ki ti fier ek ki ti ena lorgey parmi zot, pa ti dispoze pou fer sa travay ki demann limilite la. Bann ki ti refiz  pou prese ti separ zot ar bann Kretien fidel. Dan bann lane apre 1919, sertin ti vinn amer ek zot ti koz an mal pou gat repitasion bann Kretien fidel. Zot ti mem al dan kote bann ki ti pe persekit bann serviter Jéhovah ki ti res fidel.

38. Ki bann viktwar ki bann disip Christ inn gagne lor later montre nou?

38 Malgre sa bann latak-la, bann disip Christ lor later inn kontign prospere ek progrese lor plan spiritiel. Sak fwa ki zot inn reisi ek sak viktwar ki zot inn gagne prouve ki Rwayom Bondie pe regne! Se zis par lafors ek benediksion Bondie​—ki Li done atraver so Garson ek Rwayom Mesianik​—ki enn tigit dimounn inparfe inn kapav gagn viktwar apre viktwar lor Satan ek lor so move sistem!​—Lir Isaïe 54:17.

Frer Rutherford pe fer enn diskour bien vivan dan enn lasanble, zis de-trwa mwa apre ki li ti sorti dan prizon

39, 40. (a) Sit sertin karakteristik sa liv-la. (b) Ki bienfe ou pou gagne kan ou pou etidie sa liv-la?

39 Dan bann prosin sapit, nou pou examinn seki Rwayom Bondie inn fer lor later pandan 100 an, depi so nesans dan lesiel an 1914. Sak seksion sa liv-la pou montre enn karakteristik presi konsernan seki Rwayom Bondie pe fer lor later. Dan sak sapit, ena enn lankadre kot ena bann kestion revizion ki pou ed nou personelman pou kone ki kantite Rwayom Bondie li reel pou nou. Dan bann dernie sapit sa liv-la, nou pou gete ki pou arive kan Rwayom Bondie pou vini biento pou detrir bann move dimounn ek transform later an enn Paradi. Ki bienfe ou pou gagne kan ou pou etidie sa liv-la?

40 Satan anvi afebli ou lafwa dan Rwayom Bondie. Me Jéhovah anvi fer ou lafwa vinn pli for pou ki sa kapav protez ou ek fer ou res ferm. (Éph. 6:16) Alor, nou ankouraz ou pou etidie sa liv-la ek fer sa avek tou ou leker. Kontign demann oumem: ‘Eski Rwayom Bondie reel pou mwa?’ Si ou ena enn lafwa solid dan Rwayom Bondie asterla, pena dout ki zour kot tou dimounn pou trouve ki Rwayom Bondie reel ek li pe regne, ou lafwa pou vinn pli solid ek ou pou kontign soutenir sa Rwayom-la!

^ par. 7 Pou gagn plis ransegnman lor Henry Grew, George Stetson, ek George Storrs, get liv Les Témoins de Jéhovah : Prédicateurs du Royaume de Dieu, paz 45-46.

^ par. 9 Dan sa liv-la, nou pou servi tit Latour Degard mem si tit sa peryodik-la inn sanze plizir fwa depi ki li’nn pibliye an 1879.

^ par. 15 Mem si bann Etidian Labib ti trouv linportans pou sorti dan bann relizion ki ti kamarad ar lemond, pandan boukou lane zot ti kontign konsider kouma zot bann frer bann dimounn ki, mem si zot pa ti bann Etidian Labib, ti krwar dan la ranson ek ti dir ki zot ti’nn vwe ar Bondie.

^ par. 17 Enn kitsoz ki ti diminie linportans sa bann lavertisman-la, se ki zot ti aplik sa sirtou ar bann manb 144,000 Kretien ki form parti dan ti troupo Christ. Dan Sapit 5, nou pou trouve ki avan 1935, bann Kretien ti krwar ki parmi “gran lafoul” ki mansione dan Révélation 7:9, 10, ti pou ena osi plizir manb bann relizion la Chrétienté ek ki sa bann dimounn-la ti pou soutenir Christ, dernie ler dan lepok lafin. Alor an rekonpans, zot ti pou vinn enn group segonder dan lesiel.

^ par. 31 An Septam 1920, L’Âge d’Or, (ki asterla apel Réveillez-vous !) ti pibliye enn nimero spesial ki ti rakont an detay plizir ka persekision ki ti ena pandan lager​—sertin ki ti bien violan​—dan Canada, l’Angleterre, l’Allemagne, ek an Amérique. Parkont, plizir dizenn lane avan premie lager mondial, pa ti ena boukou persekision koumsa.

^ par. 36 Pandan plizir lane ti pibliye Latour Degard sirtou pou fortifie lafwa bann Kretien ki form parti dan ti troupo Christ.