Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 22

Rwayom Mesianik Akonpli Volonte Bondie lor Later

Rwayom Mesianik Akonpli Volonte Bondie lor Later

PWIN PRINSIPAL SA SAPIT-LA

Rwayom Bondie realiz tou bann promes Bondie konsernan bann dimounn ek later

1, 2. (a) Kifer parfwa li difisil pou trouv Paradi kouma enn realite? (b) Ki kapav ed nou pou fortifie nou lafwa dan bann promes Bondie?

ENN frer ariv dan renion, li bien fatige apre enn lazourne bien difisil. Dan travay, li’nn bizin siport enn patron exizan ek ki maltret li, li strese akoz bann difikilte ki li gagne pou pran swin so fami, ek li bien trakase parski so madam ena enn maladi grav. Kan kantik koumanse, li pous enn soupir, li soulaze, li kontan ki li dan Lasal avek so bann frer ek ser. Sa kantik-la koz lor lesperans pou viv dan enn paradi, ek bann parol-la invit li pou fer vizion ki li dan lemond nouvo. Li ti touletan kontan sa kantik-la. Amezir ki li sant sa avek so fami, sa lesperans-la rekonfort li.

2 Eski ou finn deza santi ou koumsa? Laplipar parmi nou finn deza ena sa santiman-la. Me, parfwa, nou lavi telman difisil dan sa sistem-la ki nou bliye ki Paradi li enn realite. Nou pe viv dan enn “lepok kritik, difisil pou siporte,” ek sa lemond-la pa resanble ditou enn paradi. (2 Tim. 3:1) Ki kapav ed nou pou gard nou lesperans bien vivan dan nou lespri? Kouma nou kapav kone ki Rwayom Bondie biento pou diriz limanite? Anou examinn de-trwa profesi ki finn realize dan lepok bann serviter Jéhovah dan lepase. Apre sa, nou pou gete kouma sa bann profesi-la ek lezot ankor pe konn enn gran lakonplisman dan nou lepok. Finalman, apre ki sa inn fortifie nou lafwa, nou pou gete ki bienfe sa bann profesi-la pou fer nou gagne dan lavenir.

Jéhovah Ti Realiz So Bann Promes dan Lepase

3. Ki promes ti rasir bann Zwif ki ti an exil dan Babylone?

3 Mazine kouma lavi ti ete pou bann Zwif ki ti an exil dan Babylone, dan siziem siek A.N.L. Boukou finn grandi an exil, parey kouma zot bann paran, ek lavi ti bien difisil. Bann Babilonien ti pe boufonn zot parski zot ti ena lafwa an Jéhovah. (Ps. 137:1-3) Pandan plizir dizenn lane, bann Zwif ki ti fidel ti res atase ar sa lesperans-la: Jéhovah ti promet ki Li pou fer zot retourn dan zot pei ek zot pou viv dan bann bon kondision laba. Jéhovah ti mem konpar Juda (zot pei ki ti  pou retabli), ar zardin Éden​—enn Paradi! (Lir Isaïe 51:3.) Jéhovah ti fer sa bann promes-la pou rasir so bann serviter, pou ki okenn dout pa trouble zot. Kouma? Anou examinn sertin profesi.

4. Kouma Jéhovah ti donn bann Zwif lasirans ki zot ti pou viv an sekirite dan zot pei?

4 Sekirite. Sa bann Zwif-la pa ti pou retourn dan enn vre paradi, me dan enn pei bien lwin ki ti abandone pandan 70 an. Boukou parmi zot pa finn trouv sa pei-la. Dan sa lepok-la, ti ena bann lion, bann loulou, bann leopar ek bann lezot zanimo feros dan bann pei ki Labib mansione. Alor, li normal ki enn sef fami ti demann limem: ‘Kouma mo pou protez mo madam ek mo zanfan? Kouma mo pou protez mo bann zanimo?’ Me anou get promes ki Bondie ti fer zot ek ki trouv dan Isaïe 11:6-9. (Lir.) Eski sa promes-la pa ti rasir zot? Dan enn fason poetik, Jéhovah ti donn zot lasirans ki zot ek zot zanimo ti pou an sekirite. Bann lion ti pou manz lapay, savedir ki zot pa ti pou atak zanimo bann Zwif. Bann Zwif fidel pa ti pou bizin per sa bann zanimo feros la. Jéhovah ti promet so bann serviter ki zot ti pou viv an sekirite dan Juda, mem dan dezer ek dan bann lafore.​—Ézék. 34:25.

5. Ki profesi ti ed bann Zwif ki ti retourn dan zot pei pou ena konfians ki Jéhovah ti pou donn zot seki zot ti bizin an-abondans?

5 Labondans. Enn Zwif kitfwa ti pou ena osi lezot traka, ek li ti pou kapav demann limem: ‘Eski mo pou kapav nouri mo fami kan nou pou retourn dan nou pei? Kotsa nou pou reste? Eski mo pou gagn travay? Eski sa travay-la pou pli bon ki travay fatigan ki bann Babilonien pe fors nou pou fer?’ Avek boukou konsiderasion, Jéhovah ti donn bann profesi pou reponn sa bann kestion-la osi. Jéhovah ti promet ki so pep obeisan ti pou gagn ase lapli; ek lerla, manze ki later ti pou prodir ti “pou an-abondans ek bon.” (Is. 30:23) Konsernan plas kot zot pou reste ek zot travay, Jéhovah ti fer sa promes-la: “Zot pou ranz bann lakaz ek zot pou res ladan, zot pou plant bann karo rezin ek zot pou manz zot bann frwi. Zot pa pou ranze pou ki enn lot reste, ni zot pou plante pou ki enn lot manze.” (Is. 65:21, 22) Alor, dan plizir fason, zot ti pou ena enn pli bon lavi konpare ar zot lavi an exil dan Babylone. Me ki ti pou ariv bann problem pli grav ki zot ti ena ki ti fer zot al an exil?

6. Ki problem lasante bann Zwif ti ena depi lontan, ek ki lasirans Jéhovah ti donn bann ki ti retourn dan zot pei?

6 Lasante spiritiel. Bien avan ki zot ti al an exil, bann Zwif ti malad lor plan spiritiel. Atraver profet Isaïe, Jéhovah ti dir so pep: “Zot latet ek zot leker malad.” (Is. 1:5) Zot ti aveg ek sourd lor plan spiritiel, parski zot ti aret ekout bann konsey Jéhovah ek zot ti ferm zot lizie pou zot pa trouv lalimier spiritiel ki Jéhovah ti donn zot. (Is. 6:10; Jér. 5:21; Ézék. 12:2) Ki sekirite bann Zwif ti pou ena si zot ti retom dan mem sitiasion? Eski zot pa ti pou re-perdi faver Jéhovah ankor? Alor, sa promes ki Jéhovah ti fer la ti vremem bien rekonfort zot:  “Sa zour-la, bann sourd pou tann bann parol sa liv-la, ek bann aveg pou nepli dan nwar, zot pou trouv kler.” (Is. 29:18) Jéhovah ti pou donn enn gerizon spiritiel so bann serviter ki ti repanti. Tanki zot ti kontign aksepte ek obeir Jéhovah, Li ti pou donn zot bann konsey ek bann lansegnman pou zot prop di-bien.

7. Kouma bann promes Bondie ti realize kan bann Zwif ti retourn dan zot pei, ek ki lefe sa bizin ena lor nou lafwa?

7 Eski Jéhovah ti tini so bann promes? Listwar reponn sa kestion-la. Kan bann Zwif ti retourn dan zot pei, zot ti an sekirite, ti ena manze an-abondans ek zot ti bien lor plan spiritiel. Par exanp, Jéhovah ti protez zot kont bann pep ki ti pli for ek pli boukou ki zot. Bann zanimo feros pa ti atak zanimo bann Zwif. Li vre ki sa bann Zwif-la ti trouv zis enn ti lakonplisman bann promes konsernan enn Paradi ki Isaïe, Jérémie ek Ézékiel ti ekrir. Me lakonplisman ki pep Bondie ti trouve ti extraordiner ek se samem ki zot ti bizin sa lepok-la. Si nou reflesi lor seki Jéhovah ti fer pou so pep dan sa lepok-la, nou lafwa pou vinn pli for. Si premie realizasion sa bann profesi-la ti extraordiner, kouma enn pli gran realizasion ti pou ete? Anou gete seki Jéhovah inn fer pou nou zordi.

Jéhovah Pe Realiz So Bann Promes dan Nou Lepok

8. Dan ki kalite “pei” bann serviter Bondie pe reste zordi?

8 Zordi, bann serviter Jéhovah pa form enn sel nasion ki res dan enn sel pei. Bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, form enn nasion spiritiel, “Israël Bondie.” (Gal. 6:16) Ansam avek bann “lezot brebi,” zot dan enn “pei” spiritiel kot zot ador Jéhovah dan linite. Zot ladorasion ena enn plas bien inportan dan zot lavi. (Jean 10:16; Is. 66:8) Ki kalite “pei” Jéhovah inn donn nou? Enn paradi spiritiel. Dan sa pei-la, Bondie ti promet ki pou ena bann kondision parey kouma dan zardin Éden ek sa finn realize dan enn fason extraordiner lor plan spiritiel. Anou examinn de-trwa lexanp.

9, 10. (a) Kouma profesi Isaïe 11:6-9 pe realize zordi? (b) Ki prev nou ena ki ena lape parmi bann serviter Bondie?

9 Sekirite. Profesi ki trouv dan Isaïe 11:6-9 dekrir dan enn zoli fason larmoni ek lape ki ena dan sa Paradi-la: bann dimounn ek zot bann zanimo domestik pa per bann zanimo sovaz, ek bann zanimo sovaz osi pa per zot. Eski sa profesi-la pe akonpli lor plan spiritiel zordi? Wi! Dan verse 9, nou aprann kifer sa bann zanimo-la pa pou fer okenn ditor ni okenn ravaz: “Parski later vremem pou ranpli avek konesans Jéhovah, parey kouma delo kouver lamer.” Eski “konesans Jéhovah” kapav sanz konportman bann zanimo? Non, se lavi bann dimounn ki transforme kan zot konn pli Gran Bondie ek kan zot aprann pou viv anpe parey kouma Li. Nou bien kontan pou trouve ki sa profesi-la pe realize dan nou paradi spiritiel zordi. Anba dominasion Rwayom Bondie, bann disip Christ pe aprann pou rezet bann manier brit ek pou aret  azir kouma bann zanimo. Zot aprann pou viv anpe ek an-armoni avek zot bann frer ek ser spiritiel.

10 Par exanp, dan sa liv-la nou finn koz lor netralite bann Kretien​—seki Labib dir lor la ek bann persekision ki bann serviter Bondie finn gagne akoz zot netralite. Dan sa lemond violan kot nou pe viv la, eski li pa extraordiner pou trouv enn gran “nasion” ki pe refiz partisip dan ninport ki form violans, mem si zot lennmi menas pou touy zot? Se vremem enn gran prev ki bann sitwayen Rwayom Mesianik pe viv anpe, parey kouma Isaïe ti dekrir! Jésus ti dir ki bann dimounn pou rekonet so bann disip par lamour ki zot ena ant zot. (Jean 13:34, 35) Dan kongregasion, avek pasians, Jésus pe servi “lesklav fidel ek saz” pou ansegn tou bann vre Kretien pou viv anpe, pou ena lamour, ek pou montre zot bon avek lezot.​—Mat. 24:45-47.

11, 12. Ki kalite lafaminn pe afekte lemond zordi, ek pourtan kouma Jéhovah finn donn so bann serviter nouritir spiritiel an-abondans?

11 Labondans. Dan lemond ena enn gran lafaminn spiritiel. Labib ti donn sa lavertisman-la: “‘Gete, bann zour pe vini,’ ala seki Souverin Segner Jéhovah dir, ‘kan mo pou avoy enn lafaminn dan pei, pa enn lafaminn kot dimounn pena dipin ouswa pou swaf delo, me pou tann bann parol Jéhovah.’” (Amos 8:11) Eski bann sitwayen Rwayom Bondie pe  soufer zot osi? Jéhovah ti anonse ki pou ena enn diferans ant so bann serviter ek so bann lennmi. Li ti dir: “Mo bann serviter pou manze, me zot, zot pou fin. Gete! Mo bann serviter pou bwar, me zot, zot pou swaf. Gete! Mo bann serviter pou dan lazwa, me zot, zot pou onte.” (Is. 65:13) Eski ou finn trouv sa bann parol-la realize?

12 Zordi, nou gagn nouritir spiritiel an-abondans parey kouma enn gran larivier ki pe vinn pli profon. Nou bann piblikasion Biblik​—bann lanrezistreman odio ek bann video, bann renion ek bann lasanble, nou sit Internet​—tou sa nouritir spiritiel la resanble enn larivier ki pe kontign koule dan enn lemond ki pe konn enn gran lafaminn lor plan spiritiel. (Ézék. 47:1-12; Yoël 3:18) Eski ou pa extra kontan pou trouve ki dan ou lavi toulezour Jéhovah pe realiz so bann promes pou donn bann kitsoz an-abondans? Eski ou fer tou seki ou kapav pou nouri ou regilierman ar nouritir spiritiel ki Jéhovah pe donn nou?

Dan nou kongregasion, nou bien nouri, nou an sekirite ek nou an bonn sante lor plan spiritiel

13. Kouma ou finn trouv realizasion promes Jéhovah konsernan bann aveg ek bann sourd?

13 Lasante spiritiel. Zordi lemond ranpli ar bann aveg ek bann sourd lor plan spiritiel. (2 Cor. 4:4) Pourtan, Christ pe geri tou sort kalite maladi partou dan lemond. Eski ou finn trouv lizie bann aveg ouver ek zorey bann sourd debouse? Boukou dimounn finn gagn konesans exakt lor laverite ki trouv dan Parol Bondie, ek finn abandonn bann foste ki larelizion ansegne ki finn fer zot vinn aveg ek sourd. Si ou finn trouv sa, alor ou finn trouv realizasion sa promes-la: “Sa zour-la, bann sourd pou tann bann parol sa liv-la, ek bann aveg pou nepli dan nwar, zot pou trouv kler.” (Is. 29:18) Partou dan lemond, plizir santenn milye dimounn pe konn sa kalite gerizon spiritiel la toule lane. Sak dimounn ki pe kit Gran Babylone ek pe ador Jéhovah ansam avek nou dan paradi spiritiel, pe prouve ki bann promes Jéhovah pe realize!

14. Lor ki kitsoz nou kapav medite pou fer nou lafwa vinn pli for?

14 Dan sak sapit sa liv-la, ena bann prev bien pwisan ki Christ finn fer so bann disip rant dan enn vre paradi spiritiel dan lepok lafin. Anou kontign reflesi lor bann benediksion ki nou gagne dan plizir fason dan sa paradi-la zordi. Amezir ki nou medit lor la, nou lafwa dan bann promes ki Jéhovah fer pou lavenir pou vinn pli for.

“Ki To Rwayom Vini”

15. Kifer nou kapav sir ki later pou vinn enn paradi?

15 Depi lontan, Jéhovah ti anvi fer later vinn enn paradi. Li ti met Adam ek Ève dan enn zoli zardin, ek Li ti donn zot lord pou ranpli later avek zot bann desandan ek pou okip tou bann zanimo. (Gen. 1:28) Malerezman, zot ti swiv Satan ek zot ti rebele, akoz zot, tou zot bann desandan finn vinn inparfe, inn konn pese ek lamor. Pourtan, proze Bondie pa  finn sanze parski tou seki Li dir touletan realize. (Lir Isaïe 55:10, 11.) Nou kapav sir ki lerla, bann desandan Adam ek Ève pou ranpli later ek pou ena kontrol lor li, zot pou pran bien swin kreasion Jéhovah avek amour dan Paradi lor later. Bann profesi ti anonse ki, kan bann Zwif pou retourn dan zot pei, pou ena bann kondision parey kouma dan zardin Éden. Kan Rwayom Bondie pou diriz later, sa bann profesi-la pou realize dan enn fason konple! Anou examinn sertin profesi.

16. Kouma Labib dekrir sekirite ki nou pou ena dan Paradi?

16 Sekirite. Finalman, sa zoli deskripsion ki nou trouve dan Isaïe 11:6-9, pou realize dan enn fason konple ek mem dan enn fason literal. Bann zom, bann fam, ek bann zanfan pou an sekirite ninport ki kote zot pou ale lor later. Okenn dimounn ni okenn zanimo pa pou reprezant enn danze. Fer vizion sa lepok kan ou pou konsider later antie kouma ou lakaz, ou pou kapav naz dan bann larivier, bann lak, ek dan lamer; mont bann montagn; ek promne dan lanatir an sekirite. Ek kan pou koumans fer nwar, ou pa pou trakase. Bann parol Ézékiel 34:25 pou realize, ek lerla bann serviter Bondie pou kapav mem “res an sekirite dan dezer ek dormi dan bann lafore.”

17. Kifer nou kapav sir ki Jéhovah pou donn nou seki nou bizin an-abondans kan so Rwayom pou diriz later?

17 Labondans. Mazinn enn lepok kot nepli pou ena lamizer, lafaminn, sekirite sosial ouswa bann dimounn ki pena ase manze. Labondans lor plan spiritiel ki pep Bondie ena zordi se enn garanti ki nou Lerwa Mesianik pou nouri so bann sitwayen dan tou domenn. Kan Jésus ti lor later, li ti montre dan enn fason limite ki li kapav realiz sa kalite promes-la. Par exanp, li ti nouri plizir milye dimounn avek zis de-trwa dipin ek de-trwa pwason. (Mat. 14:17, 18; 15:34-36; Marc 8:19, 20) Kan Rwayom Bondie pou diriz later antie, sa profesi-la pou realize dan enn fason literal: “Li pou fer lapli tonbe pou lagrin ki to’nn plante dan later, ek dipin ki later pou prodir pou an-abondans ek bon. Sa lepok-la to bann zanimo pou manz dan bann gran laplenn.”​—Is. 30:23.

18, 19. (a) Ki sinifikasion profesi ki trouv dan Isaïe 65:20-22 ena pou ou? (b) Dan ki fason nou bann zour pou “parey kouma zour enn pie”?

18 Zordi, pou boukou dimounn, mem dan zot rev zot pa kapav pans pou ena enn lakaz konfortab ouswa enn travay ki donn zot satisfaksion. Dan sa lemond kot ena koripsion-la, boukou dimounn ena santiman ki zot travay boukou ek bien dir me zot pa gagn bann veritab bienfe pou zotmem ouswa pou zot fami, alor ki bann ris ek bann ki gourman kas pe profit tou bann bienfe. Mazine kouma later pou ete kan sa profesi-la pou realize: “Zot pou ranz bann lakaz ek zot pou res ladan, zot pou plant bann karo rezin ek zot pou manz zot bann frwi. Zot pa pou ranze pou ki enn lot reste, ni zot pou plante pou ki enn lot manze. Parski bann zour  mo pep pou parey kouma zour enn pie, ek bann ki mo’nn swazir pou profit maximum tou travay zot lame.”​—Is. 65:20-22.

19 Ki savedir ki nou bann zour pou “parey kouma zour enn pie”? Kan ou debout anba enn gran pie, eski ou pa inpresione kan ou reflesi ki sa pie-la existe bien lontan​—kitfwa mem depi bien avan nesans ou bann aryer gran paran? Li posib ki, si ou kontign viv antan ki enn dimounn inparfe, kitfwa sa pie-la pou viv pli lontan ki ou, li pou ankor pe pouse trankil alor ki ou, ou pou anba later. Jéhovah Li vremem bon kan Li donn nou lasirans ki dan Paradi, nou pou viv bien lontan ek anpe! (Ps. 37:11, 29) Pou ariv enn lepok kot mem bann pie ki viv bien-bien lontan pou koumadir bann lerb ki pouse ek mor, alor ki nou, nou pou kontign viv pou touletan!

20. Kouma bann sitwayen Rwayom Bondie pou ena enn lasante parfe?

20 Enn lasante parfe. Zordi, tou dimounn afekte par maladi ek lamor. Dan enn sertin fason, nou tou nou malad​—nou afekte par pese, enn maladi mortel. Sel remed se sakrifis Jésus. (Rom. 3:23; 6:23) Pandan Regn Mil an, Jésus ek bann ki pou regn ansam avek li pou ed bann dimounn gagn bann bienfe ar sa sakrifis-la. Zot pou eliminn tigit par tigit tou bann tras pese dan bann dimounn fidel. Profesi Isaïe pou realize dan enn fason konple: “Okenn abitan pa pou dir: ‘Mo malad.’ Lepep ki res dan sa pei-la pou gagn pardon pou so fot.” (Is. 33:24) Mazinn sa lepok kot pa pou ena okenn dimounn aveg, sourd ek andikape. (Lir Isaïe 35:5, 6.) Pa pou ena okenn maladi fizik, mantal ek afektif ki Jésus pa pou kapav geri. Bann sitwayen Rwayom Bondie pou ena enn lasante parfe!

21. Ki pou ariv lamor, ek kifer sa promes-la rekonfort ou?

21 Me, ki pou ariv lamor​—rezilta maladi ek pese? Se nou “dernie lennmi,” nou sel adverser devan ki okenn dimounn inparfe pena okenn pouvwar. (1 Cor. 15:26) Me eski lamor pli for ki Jéhovah? Remarke seki Isaïe ti anonse: “Li pou fer lamor disparet pou touletan, ek Souverin Segner Jéhovah pou souy larm lor tou bann figir.” (Is. 25:8) Eski ou kapav mazinn sa lepok-la? Nepli pou ena bann lanterman, bann simitier, ek dimounn pou aret vers bann larm parski zot sagrin! Okontrer, zot pou telman kontan ki pou ena larm dan zot lizie kan Jéhovah pou realiz promes extraordiner pou resisit bann dimounn ki’nn mor. (Lir Isaïe 26:19.) Anfin, tou bann soufrans ki lamor inn fer nou gagne, pou disparet.

22. Ki pou arive kan Rwayom Mesianik pou fini akonpli volonte Bondie lor later?

22 Alafin Regn Mil an, Rwayom Mesianik pou fini akonpli volonte Bondie lor later, ek Christ pou remet Rwayom dan lame so Papa. (1 Cor. 15:25-28) Lerla, bann dimounn ki’nn vinn parfe, pou pre pou pas par enn test final kan Satan pou libere ek pou sorti dan labim, enn plas kot li ti  inaktif. Finalman, Christ pou kraz sa move serpan-la ek tou bann ki pou swiv li. (Gen. 3:15; Rév. 20:3, 7-10) Me tou bann dimounn ki kontan Jéhovah ek ki fidel anver Li pou ena enn gran lavenir. Kitfwa pena okenn mo ki kapav dekrir sa lavenir-la pli bien ki enn fraz ki mansione dan Labib. Se enn promes ki bann serviter fidel Bondie pou gagn “liberte extraordiner bann zanfan Bondie.”​—Rom. 8:21.

Rwayom Mesianik pou realiz tou bann promes Jéhovah konsernan bann dimounn ek later

23, 24. (a) Kifer nou sir ki bann promes Bondie pou realize? (b) Ki ou bien deside pou fer?

23 Sa bann promes-la pa zis bann lespwar, bann dezir ouswa bann rev. Nou sir ki bann promes Jéhovah pou realize! Kifer? Rapel seki Jésus ti dir ek ki nou finn examine dan premie sapit sa liv-la. Li ti dir so bann disip pou demann Jéhovah dan zot lapriyer: “Ki to Rwayom vini. Ki to volonte fer lor later, parey kouma dan lesiel.” (Mat. 6:9, 10) Rwayom Bondie pa sorti dan limazinasion enn dimounn. Se enn realite! Li pe regne dan lesiel asterla mem. Sa fer 100 an depi ki li pe realiz bann promes Jéhovah dan kongregasion, dan enn fason bien kler. Nou kapav sir ki tou bann promes Jéhovah pou realize kan Rwayom Bondie pou diriz later antie!

24 Nou kone ki Rwayom Bondie pou vini. Nou kone ki tou bann promes Jéhovah pou realize dan tou ti detay. Kifer? Parski RWAYOM BONDIE PE REGNE! Kestion ki sakenn parmi nou bizin poz limem se: ‘Eski mo fason viv montre ki Rwayom Bondie pe diriz mo lavi?’ Anou fer tou seki nou kapav pou viv asterla mem kouma bann sitwayen fidel sa Rwayom-la. Lerla, nou pou kapav gagn bann bienfe pou touletan anba so dominasion parfe ek zis!