Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 21

Rwayom Bondie Detrir So Bann Lennmi

Rwayom Bondie Detrir So Bann Lennmi

PWIN PRINSIPAL SA SAPIT-LA

Bann levennman ki pou arive avan lager Har-Maguédôn

1, 2. (a) Ki prev nou ena ki nou Lerwa pe regne depi 1914? (b) Ki nou pou examine dan sa sapit-la?

KAN nou finn examinn tou seki Rwayom Bondie inn akonpli omilie so bann lennmi, sa finn fortifie nou lafwa. (Ps. 110:2) Nou Lerwa finn rasanble enn larme proklamater volonter. Li finn pirifie ek afinn so bann disip lor plan spiritiel ek moral. Malgre tou bann zefor ki bann lennmi Rwayom Bondie inn fer pou diviz nou, zordi ena linite parmi nou partou lor later. Sa bann aksion ki Rwayom Bondie finn akonpli la ek lezot ki nou finn examine dan sa liv-la, zot bann prev extraordiner ki depi 1914, nou Lerwa pe regne omilie so bann lennmi.

2 Rwayom Bondie pou akonpli ankor plis kitsoz extraordiner dan lavenir. Li pou “vini” pou ‘kraz so bann lennmi ek pou detrir zot net.’ (Mat. 6:10; Dan. 2:44) Me avan ki sa zour-la arive, ena lezot levennman bien inportan ki pou arive. Ki sa bann levennman-la? Plizir profesi Labib koz lor la. Anou examinn sertin profesi ki montre bann levennman ki pe atann nou.

Seki Pou Arive Zis Avan “Destriksion”

3. Ki premie levennman nou pe atann?

3 Proklamasion lape. Kan lapot Paul ti ekrir bann Kretien Thessalonique, li ti dekrir premie levennman ki nou pe atann. (Lir 1 Thessaloniciens 5:2, 3.) Dan sa let-la, Paul mansionn “zour Jéhovah” ki pou koumanse avek destriksion “Gran Babylone.” (Rév. 17:5) Selman, zis avan zour Jéhovah koumanse, bann dirizan sa lemond-la pou dir: “Lape ek sekirite!” Li posib ki sa deklarasion-la konsern enn sel lanons ouswa sa kapav enn seri deklarasion bien inportan. Eski bann sef relizie pou inplike ladan? Sa bann sef-la fer parti dan lemond, alor, li posib ki zot pou ansam avek bann dirizan politik pou dir: “Ena lape!” (Jér. 6:14; 23:16, 17; Rév. 17:1, 2) Sa deklarasion lape ek sekirite la pou montre ki zour Jéhovah pre pou koumanse. Bann lennmi Rwayom Bondie ‘pa pou sape dan okenn fason.’

4. Kifer li bon ki nou konpran sinifikasion profesi ki Paul ti done lor deklarasion lape ek sekirite?

 4 Kifer li bon ki nou konpran sinifikasion sa profesi-la? Paul ti dir: “Zot pa dan nwarte, pou ki sa zour-la vinn enn kout lor zot kouma bann voler.” (1 Thess. 5:3, 4) Nou pa parey kouma mazorite bann dimounn. Nou, nou kone kouma bann levennman ki pe arive zordi pou fini. Dan ki fason exakteman sa profesi lor lape ek sekirite la pou realize? Nou pou bizin atann pou trouv seki pou arive. Alor, “anou res lor nou gard ek gard nou bon sans.”​—1 Thess. 5:6; Tseph. 3:8.

Gran Detres Koumanse

5. Ki levennman pou koumans “gran detres”?

5 Atak kont larelizion. Rapel seki Paul ti ekrir: “Kan zot pou dir: ‘Lape ek sekirite!’ lerla, enn sel kout enn destriksion pou vinn lor zot, san ki zot atann.” Anou pran enn lexanp, zis apre enn zekler ena enn gran loraz. Li parey osi apre ki pou ena deklarasion “Lape ek sekirite!” “enn sel kout” pou ena enn destriksion, san ki zot atann. Ki kitsoz ki pou detrir? Premierman, se “Gran Babylone,” lanpir mondial fos relizion, ki Labib apel osi “prostitie.” (Rév. 17:5, 6, 15) Alor, “gran detres” pou koumanse kan la Chrétienté ek tou lezot fos relizion pou detrir. (Mat. 24:21; 2 Thess. 2:8) Pou boukou dimounn, sa levennman-la pou arive kouma enn sirpriz. Kifer? Parski avan sa levennman-la, sa prostitie-la pou pran li pou enn “larenn” ki ‘zame pa pou an-dey.’ Me enn sel kout li pou dekouver ki li finn mal plas so konfians. Li pou detrir bien vit, koumadir “dan enn sel zour.”​—Rév. 18:7, 8.

6. Kisannla ouswa ki kitsoz pou detrir “Gran Babylone”?

6 Kisannla ouswa ki kitsoz pou detrir “Gran Babylone”? Enn “zanimo sovaz” ki ena “dis korn.” Liv Révélation montre ki sa zanimo sovaz la reprezant Nations Unies (ONU). Dis korn reprezant tou bann pwisans politik ki soutenir sa “zanimo sovaz kouler rouz [la].” (Rév. 17:3, 5, 11, 12) Ki kalite destriksion pou ena? Bann gouvernman ki form parti dan l’ONU pou pran tou dibien sa prostitie-la, pou devor li ek pou “bril li . . . ziska ki li fini net.”​—Lir Révélation 17:16. *

7. Kouma seki Jésus ti dir dan Matthieu 24:21, 22 ti realize dan premie siek N.L., ek ki realizasion sa bann parol-la pou ena dan lavenir?

7 Sa bann zour-la pou vinn pli kourt. Nou Lerwa ti fer nou kone seki pou arive dan sa moman-la pandan gran detres. Jésus ti dir: “Akoz bann ki finn swazir, pou fer sa bann zour-la vinn pli kourt.” (Lir Matthieu 24:21, 22.) Bann parol Jésus ti ena enn ti realizasion an 66 N.L., kan Jéhovah ti fer latak bann larme Romin lor lavil Jérusalem vinn “pli kourt.” (Marc 13:20) Gras-a sa, bann Kretien ki ti dan Jérusalem ek dan Judée ti kapav gagn lavi sov. Me ki pou arive dan lemond antie pandan gran detres? Jéhovah, par  lintermedier nou Lerwa, pou fer latak ki l’ONU pou fer lor larelizion “vinn pli kourt” pou ki vre relizion pa detrir ansam avek fos relizion. Savedir ki tou bann fos relizion pou detrir net ek zis vre relizion ki pa pou disparet. (Ps. 96:5) Asterla, anou gete ki bann levennman pou arive apre sa, pandan gran detres.

Bann Levennman ki Pou Arive Avan Har-Maguédôn

8, 9. Ar ki kitsoz kitfwa Jésus ti pe fer referans, ek kouma bann dimounn pou reazir ar seki zot pou trouve?

8 Dan profesi ki Jésus ti done konsernan bann dernie zour, li ti montre ki pou ena diferan levennman bien inportan ki pou arive zis avan Har-Maguédôn. De premie levennman ki nou pou examine, mansione dan Levanzil Matthieu, Marc ek Luc.​—Lir Matthieu 24:29-31; Marc 13:23-27; Luc 21:25-28.

9 Bann sign dan lesiel. Jésus ti anonse: “Soley pou vinn som, ek lalinn pa pou donn so lekleraz, ek bann zetwal ki dan lesiel pou tonbe.” Pena okenn dout, bann dimounn nepli pou al get bann sef relizie pou ekler zot, setadir pou diriz zot. Eski Jésus ti pe koz osi lor bann fenomenn sirnatirel ki pou ena dan lesiel? Kitfwa. (Is. 13:9-11; Yoël 2:1, 30, 31) Kouma bann dimounn pou reazir kan zot pou trouv sa? Zot pou dan “langwas” parski “zot pa pou kone ki pou fer.” (Luc 21:25; Tseph. 1:17) Wi, bann lennmi Rwayom Bondie​—ki li “lerwa” ouswa “esklav”​—“pou gagn febles telman zot [pou] per . . . akoz bann kitsoz ki zot [pou] atann pou arive” ek zot pou sove pou al rod enn plas pou kasiet. Selman, pa pou ena okenn plas ki pou ase an sekirite pou protez zot kont koler nou Lerwa.​—Luc 21:26; 23:30; Rév. 6:15-17.

10. Ki zizman Jésus pou prononse, ek kouma bann ki soutenir Rwayom Bondie ek bann ki opoze ar sa Rwayom-la, pou reazir?

10 Lerwa pronons so zizman. Lerla, tou bann lennmi Rwayom Bondie pou oblize asiste enn levennman ki pou fer zot gagn plis per ankor. Jésus ti dir: “Zot pou trouv Garson Limanite vinn dan bann niaz avek enn gran pwisans ek laglwar.” (Marc 13:26) Sa manifestasion sirnatirel lor pwisans Jésus la pou montre ki li’nn vini pou pronons so zizman. Dan enn lot parti sa mem profesi ki konsern dernie zour la, Jésus donn plis detay konsernan zizman ki li pou prononse lerla. Nou trouv sa dan parabol bann mouton ek bann kabri. (Lir Matthieu 25:31-33, 46.) Jésus pou ziz bann dimounn ki soutenir Rwayom Bondie avek fidelite, kouma bann “mouton.” Zot pou “lev zot latet” parski zot pou realize ki zot “delivrans pe koste.” (Luc 21:28) Parkont, Jésus pou ziz bann dimounn ki opoze ar Rwayom Bondie, kouma bann “kabri.” Zot pou “tap zot lestoma ar sagrin” parski zot pou realize ki “destriksion eternel” pe atann zot.​—Mat. 24:30; Rév. 1:7.

11. Ki nou bizin rapel amezir ki nou examinn sa bann levennman ki pou arive la?

 11 Apre ki Jésus pou pronons so zizman lor “tou bann nasion,” pou ena plizir levennman bien inportan avan ki lager Har-Maguédôn koumanse. (Mat. 25:32) Nou pou examinn de parmi sa bann levennman-la: latak Gog ek rasanbleman bann Kretien ki pou al dan lesiel. Kan nou pou examinn sa de levennman-la, li bon nou rapel ki Parol Bondie pa fer nou kone ki moman exakteman sa bann levennman-la pou arive. Li posib ki enn levennman pa pou ankor fini, ki lot-la pou koumanse.

12. Ki dernie latak Satan pou fer kont Rwayom Bondie?

12 Enn gran latak. Gog ki sorti dan pei Magog, pou atak bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ek bann lezot brebi. (Lir Ézékiel 38:2, 11.) Depi ki Jésus inn tir Satan dan lesiel, Satan finn fer enn lager kont bann Kretien ki pou al dan lesiel. Me la, se dernie latak ki Satan pou fer kont Rwayom Bondie ki’nn etabli. (Rév. 12:7-9, 17) Sirtou depi ki bann Kretien ki pou al dan lesiel inn koumans rasanble dan kongregasion ki’nn retabli, Satan finn esey detrir zot paradi spiritiel​—me li pa’nn reisi. (Mat. 13:30) Pourtan, kan tou bann fos relizion pou fini disparet, ek pep Bondie pou paret koumadir zot “pa proteze par bann miray, bann bar ouswa bann laport,” Satan pou panse ki se enn lokazion ki li pa kapav rate. Li pou insit bann gouvernman pou fer enn gran latak kont bann ki soutenir Rwayom Bondie.

13. Kouma Jéhovah pou azir dan faver so pep?

13 Ézékiel dekrir seki pou arive lerla. Konsernan Gog, sa profesi-la dir: “To pou sorti dan to plas, dan parti pli retire ki ena dan lenor, twa ek boukou pep avek twa, zot tou lor bann seval, enn gran lasanble, enn gran larme. Parey kouma bann niaz ki kouver enn pei, to pou vinn kont mo pep.” (Ézék. 38:15, 16) Kouma Jéhovah pou reazir kan pou ena sa gran latak-la? Jéhovah dir: “Mo gran koler pou monte.” “Mo pou apel enn lepe.” (Ézék. 38:18, 21; lir Zekaria 2:8.) Jéhovah pou azir dan faver so bann serviter lor later. Samem ki apel lager Har-Maguédôn.

14, 15. Sit enn lot levennman ki pou arive enn sertin moman apre ki Satan pou koumans so gran latak.

14 Avan ki nou gete kouma Jéhovah pou defann so pep kan pou ena Har-Maguédôn, anou arete pou enn ti moman ek anou examinn enn lot levennman bien inportan. Sa levennman-la pou arive ant koumansman latak Satan ek koumansman Har-Maguédôn, kan Jéhovah pou azir. Parey kouma nou finn trouve dan paragraf 11, sa deziem levennman-la se rasanbleman bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ek ki ankor lor later.

15 Rasanbleman bann Kretien ki pou al dan lesiel. Kan Matthieu ek Mark ti ekrir lor bann levennman ki pou arive avan Har-Maguédôn, zot toulede ti koz lor seki Jésus ti dir  lor bann “ki li finn swazir,” setadir bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel. (Get paragraf 7.) Jésus ti koz lor limem antan ki enn Lerwa ek li ti anonse: “Lerla, li pou avoy so bann anz ek li pou rasanble bann ki li finn swazir, depi kat divan, depi enn bout later ziska lot bout lesiel.” (Marc 13:27; Mat. 24:31) Ki rasanbleman Jésus ti pe koze isi? Li pa ti pe koz lor lepok ki bann Kretien ki pou al dan lesiel ek ki ankor lor later pou sele dan enn fason definitif, parski sa pou arive zis avan ki gran detres koumanse. (Rév. 7:1-3) Plito, Jésus ti pe fer referans ar enn levennman ki pou arive pandan gran detres ki pe vini. Alor, li posib ki enn sertin moman apre ki Satan pou koumans so gran latak kont pep Bondie, bann Kretien ki pou al regn avek Jésus ek ki ankor lor later, pou rasanble dan lesiel.

16. Ki partisipasion bann Kretien ki pou resisite dan lesiel pou ena dan lager Har-Maguédôn?

16 Ki lien ena ant rasanbleman sa bann Kretien-la avek levennman ki pou arive zis apre, setadir Har-Maguédôn? Kan sa rasanbleman-la pou arive, tou bann Kretien ki pou al regne avek Jésus, pou deza dan lesiel avan ki Bondie koumans lager Har-Maguédôn. Dan lesiel, 144,000 Kretien pou gagn lotorite ansam avek Jésus pou lev “enn baton an feray” pou detrir tou bann lennmi Rwayom Bondie. (Rév. 2:26, 27) Apre sa, ansam avek bann anz bien pwisan, bann Kretien ki pou resisite dan lesiel, pou swiv Christ pou al lager kont enn “gran larme” ki pou atak pep Jéhovah. (Ézék. 38:15) Kan pou ena sa gran lager-la, sa montre ki Har-Maguédôn inn koumanse!​—Rév. 16:16.

Dernie Levennman dan Gran Detres

Lager Har-Maguédôn koumanse!

17. Ki pou ariv bann dimounn konpare ar “bann kabri” pandan Har-Maguédôn?

17 Jésus pou fer so zizman. Lager Har-Maguédôn pou dernie levennman dan gran detres. Lerla, Jésus pou pran enn lot aksion. Li pa pou zis enn Ziz pou “tou bann nasion,” li pou osi detrir bann nasion, setadir detrir tou bann dimounn ki li pou fini zize avan kouma “bann kabri.” (Mat. 25:32, 33) Avek “enn long lepe fite,” nou Lerwa pou “detrir bann nasion.” Wi, tou bann dimounn ki konpare ar “bann kabri”​—ki li “lerwa” ouswa “esklav”​—“pou al ver enn destriksion eternel.”​—Rév. 19:15, 18; Mat. 25:46.

18. (a) Kouma sitiasion pou sanze pou bann dimounn ki konpare ar “bann mouton”? (b) Kouma Jésus pou konplet so viktwar?

18 Me sitiasion pou sanze enn sel kout pou bann dimounn ki Jésus pou ziz kouma bann “mouton”! Gran larme Satan, bann dimounn ki konpare ar “bann kabri,” pou pare pou kraz “enn gran lafoul” sa “bann mouton” ki paret san defans la. Me, sa gran lafoul-la pou sirviv kan zot lennmi pou atak zot ek zot pou “sorti [vivan] dan gran detres.” (Rév. 7:9, 14) Lerla, apre ki Jésus pou fini vink ek detrir tou bann dimounn ki opoze ar Rwayom Bondie, li pou  zet Satan ek so bann demon dan labim. Ladan, zot pou res inaktif, koumadir zot inn mor, pandan mil an.​—Lir Révélation 6:2; 20:1-3.

Kouma Nou Kapav Prepar Nou?

19, 20. Kouma nou kapav aplik leson ki trouv dan Isaïe 26:20 ek 30:21?

19 Kouma nou kapav prepar nou pou sa bann levennman extraordiner ki pou arive la? Ena de-trwa lane Latour Degard ti dir: “Pou nou sape, nou pou bizin obeir.” Kifer? Nou gagn repons sa kestion-la dan enn lavertisman ki Jéhovah ti donn bann Zwif ki ti prizonie dan ansien lavil Babylone. Jéhovah ti anonse ki Babylone ti pou detrir. Me kouma so bann serviter ti pou bizin prepar zot pou sa levennman-la? Jéhovah ti dir zot: “Ale mo pep, rant dan to bann lasam ki trouv andan, ek ferm laport deryer twa. Kasiet pou enn ti moman ziska ki lakoler pase.” (Is. 26:20) Remarke ki bann verb “ale,” “rant,” “ferm,” ek “kasiet,” tousala se bann lord. Bann Zwif ki ti pou obeir sa bann lord-la ti pou res dan zot lakaz, lwin ar bann solda ki ti partou lor semin. Alor, zot lavi ti depann lor zot lobeisans ar bann instriksion Jéhovah. *

20 Ki leson nou kapav tire? Parey kouma sa bann serviter Jéhovah la, pou nou sirviv pandan bann levennman ki pe vini, sa pou depann lor nou lobeisans ar bann instriksion Jéhovah. (Is. 30:21) Nou gagn sa bann instriksion-la dan kongregasion. Alor, nou anvi pran labitid obeir avek tou nou leker direksion ki nou gagne. (1 Jean 5:3) Si nou fer sa zordi, li pou pli fasil pou nou obeir dan lavenir ek lerla gagn proteksion nou Papa, Jéhovah ek nou Lerwa, Jésus. (Tseph. 2:3) Sa proteksion-la pou permet nou trouve kouma Rwayom Bondie pou detrir net so bann lennmi. Zame nou pa pou bliye sa levennman-la!

^ par. 6 Li paret rezonab ki destriksion “Gran Babylone” fer referans ar destriksion bann fos relizion, pa destriksion so bann manb. Savedir ki laplipar bann manb Gran Babylone pou sirviv kan pou ena sa destriksion-la, ek kitfwa deswit apre, zot pou esey elwagn zot ar larelizion, kouma nou trouve dan Zekaria 13:4-6.

^ par. 19 Pou gagn plis ransegnman, get liv La prophétie d’Isaïe, lumière pour tous les humains, Volim 1, paz 282-283.