Skip to content

Skip to table of contents

Eski ou pe atann avek inpasians pou trouv bann promes Rwayom Bondie realize?

 SEKSION 7

Bann Promes Rwayom Bondie—Fer Tou Kitsoz Vinn Nouvo

Bann Promes Rwayom Bondie—Fer Tou Kitsoz Vinn Nouvo

 OU KAS enn gro pom bien mir lor enn pie. Li santi bon ek ou met li dan ou panie ki deza bien ranpli ar pom. Ou finn travay pandan plizir ler, me ou pa fatige ek ou pre pou travay ankor. Pa tro lwin, ou mama pre kot enn lot pie. Li pe travay dan lazwa ek li pe koz avek lezot manb lafami ek bann kamarad ki pe kas pom zot osi. Li paret bien zenn, parey kouma li ti ete dan ou bann souvenir kan ou ti tipti. Li difisil pou krwar ki ou finn trouv li vinn vie dan enn lemond ki’nn disparet depi bien lontan. Ou finn trouv maladi fini li net, ou ti trap so lame kan li ti rann so dernie soupir, ek ou ti al plore lor so tom. Pourtan, li la devan ou, vivan ek an bonn sante avek boukou lezot dimounn ankor!

Sa lepok-la pou vini, nou pena okenn dout lor la. Nou konn sa parski bann promes Bondie touletan realize. Dan sa seksion-la, nou pou examine kouma sertin promes konsernan Rwayom Bondie pou akonpli biento ziska lager Har-Maguédôn. Nou pou osi examinn lezot promes extraordiner ki Rwayom Bondie pou realize apre sa. Nou pou vremem bien kontan kan Rwayom Bondie pou diriz later antie ek pou fer tou kitsoz vinn nouvo!

DAN SA SEKSION-LA

SAPIT 21

Rwayom Bondie Detrir So Bann Lennmi

Asterla ou kapav prepar ou pou lager Har-Maguédôn.

SAPIT 22

Rwayom Mesianik Akonpli Volonte Bondie lor Later

Kouma nou kapav sir ki bann promes Jéhovah pou realize?