Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 6

Bann Dimounn Ki Anons Bonn Nouvel—Bann Proklamater Port Zot Volonter

Bann Dimounn Ki Anons Bonn Nouvel—Bann Proklamater Port Zot Volonter

PWIN PRINSIPAL SA SAPIT-LA

Lerwa organiz enn larme proklamater

1, 2. Ki gran laktivite Jésus ti anonse, ek ki kestion inportan sa fer nou poze?

SOUVAN bann dirizan politik fer bann promes ki zot pa tini. Kitfwa, mem bann dirizan ki ena bann bon lintansion pa kapav tini zot promes. Parkont, Jésus Christ, Lerwa Mesianik, li diferan parski touletan li tini so parol.

2 Apre ki li ti vinn Lerwa an 1914, Jésus ti pre pou realiz enn profesi ki li ti fer ena apepre 1,900 an. Enn tipe avan so lamor, Jésus ti anonse: “Sa bon nouvel lor Rwayom la pou prese partou kot dimounn reste lor later.” (Mat. 24:14) Realizasion sa bann parol-la ti pou form parti dan sign lor so prezans kan li ti pou vinn Lerwa. Selman, ena enn kestion inportan ki souleve: Kouma sa Lerwa-la ti pou organiz enn larme proklamater volonter dan bann dernie zour, dan enn lepok kot bann dimounn ti pou egois, pa ti pou ena lamour ek pa ti pou kontan bann kitsoz spiritiel? (Mat. 24:12; 2 Tim. 3:1-5) Nou bizin konn repons sa kestion-la parski sa konsern tou bann vre Kretien.

3. Ki lasirans Jésus ti ena, ek kouma li’nn gagn sa lasirans-la?

3 Anou reget profesi ki Jésus ti anonse. Eski bann parol “pou prese” montre lasirans ki Jésus ti ena? Wi! Jésus ti sir ki ti pou ena bann dimounn ki ti pou soutenir li volonterman dan bann dernie zour. Kouma li’nn arive ena sa lasirans-la? Li ti aprann sa ar so Papa. (Jean 12:45; 14:9) Kan li ti dan lesiel, Jésus ti trouve kouma Jéhovah ti sir ki So bann adorater ti pou port zot volonter. Anou gete kouma Jéhovah ti montre sa lasirans-la.

“To Pep Pou Port Li Volonter”

4. Ki travay Jéhovah ti demann bann Izraelit pou soutenir, ek kouma zot ti reazir?

4 Rapel seki ti arive kan Jéhovah ti donn Moïse bann instriksion pou konstrir tabernak, sant vre ladorasion pou nasion Israël. Atraver Moïse, Jéhovah ti invit so bann serviter pou soutenir sa travay-la. Moïse ti dir zot: “Ki tou dimounn ki ena enn leker bien dispoze amenn enn kontribision pou Jéhovah.” Ki ti arive apre? ‘Toule gramatin lepep ti kontign donn bann ofrand volonter.’ Zot ti amenn telman boukou  kitsoz ki “ti bizin anpes [zot] pou amenn ankor”! (Ex. 35:5; 36:3, 6) Bann Izraelit ti montre ki Jéhovah ti ena rezon pou ena konfians an zot.

5, 6. Dapre Psaume 110:1-3, ki latitid Jéhovah ek Jésus ti atann pou trouve parmi bann vre adorater dan lepok lafin?

5 Eski Jéhovah ti atann ki so bann adorater manifeste enn lespri volonter dan bann dernie zour? Wi! Plis ki 1,000 an avan ki Jésus ti vinn lor later, Jéhovah ti inspir David pou ekrir lor lepok ki Lemesi ti pou koumans regne. (Lir Psaume 110:1-3.) Jésus, sa nouvo Lerwa-la ti pou ena bann lennmi ki ti pou opoze ar li. Pourtan, li ti pou ena osi enn larme serviter ki ti pou soutenir li. Pa ti pou bizin fors zot pou servi Lerwa. Mem bann zenn parmi zot ti pou port zot volonter, zot ti pou vinn telman boukou ki ti pou kapav konpar zot ar bann gout laroze ki kouver later dan gramatin kan soley leve. *

Parey kouma laroze, bann ki soutenir Rwayom Bondie volonterman, zot boukou (Get paragraf 5)

6 Jésus ti kone ki sa profesi ki ena dan Psaume 110 la ti aplik ar li. (Mat. 22:42-45) Alor, li ti kapav sir ki ti pou ena bann serviter fidel ki ti pou soutenir li ek ki ti pou port zot volonter pou pres bonn nouvel partou lor later. Ki listwar montre? Eski vremem Lerwa finn organiz enn larme proklamater volonter dan bann dernie zour?

“Mo Privilez ek Mo Devwar Se pou Anons Sa Mesaz-La”

7. Apre ki li ti vinn Lerwa, ki bann dispozision Jésus ti pran pou prepar so bann disip pou sa travay ki zot ti bizin fer la?

7 Enn tipe apre ki li ti vinn Lerwa, Jésus ti pran bann dispozision pou prepar so bann disip pou sa gran travay ki zot ti bizin fer la. Parey kouma nou ti trouve dan Sapit 2, li ti fer enn inspeksion ek enn pirifikasion depi 1914 ziska koumansman 1919. (Mal. 3:1-4) Apre, an 1919, li ti etabli lesklav fidel pou diriz so bann disip. (Mat. 24:45) Depi sa lepok-la, sa esklav-la ti koumans donn nouritir spiritiel​—atraver bann  diskour dan lasanble ek dan bann piblikasion​—ki ti met laksan regilierman lor responsabilite ki sak Kretien ena pou prese.

8-10. Kouma bann lasanble ti donn enn gran lelan laktivite predikasion? Donn enn lexanp. (Get osi lankadre “ Bann Lasanble ki Finn Donn enn Gran Lelan Laktivite Predikasion.”)

8 Bann diskour dan lasanble. Bann Etidian Labib ti bien anvi gagn enn direksion, alor zot ti rasanble dan Cedar Point, Ohio, an Amérique, le 1ziska le 8 Septam 1919, pou zot premie gran lasanble apre Premie Lager Mondial. Deziem zour, Frer Rutherford ti fer enn diskour ek li ti dir bann delege dan enn fason direk: “Mision ki enn Kretien ena lor later . . . se pou anons mesaz lor rwayom Lesegner.”

9 Parti pli inportan sa lasanble-la ti arive trwa zour plitar kan Frer Rutherford ti fer so diskour. Tem sa diskour-la ti « Discours aux collaborateurs » ek ti pibliye sa dan Latour Degard anba tit « Annoncez le Royaume. » Frer Rutherford ti dir: “Dan bann moman inportan li normal ki enn Kretien demann limem: ‘Kifer mo lor later?’ Ek so repons bizin: ‘Lesegner finn ena labonte pou fer mwa vinn so anbasader pou anons enn mesaz rekonsiliasion dan lemond ek mo privilez ek mo devwar se pou anons sa mesaz-la.’”

10 Dan sa diskour istorik-la, Frer Rutherford ti anonse ki ti pou pibliye enn nouvo peryodik ki apel L’Âge d’Or (zordi Réveillez-vous !) ek ti pou servi sa pou diriz bann dimounn ver Rwayom Bondie, sel lesperans pou limanite. Apre sa, li ti demande komie dan lasistans ti pou kontan distribie sa peryodik-la. Enn rapor lor sa lasanble-la ti dir: “Li ti extraordiner pou trouv reaksion lasistans. Toule 6,000 dimounn dan lasistans ti deboute pou montre ki zot ti dispoze pou partisip dan sa travay-la.” * Li ti kler ki Lerwa ti ena bann serviter ki ti soutenir li volonterman ek ki ti bien anvi anons so Rwayom!

11, 12. Ki Latour Degard ti dir an 1920 konsernan lepok ki ti pou fer sa travay ki Jésus ti anonse-la?

11 Bann piblikasion. Atraver Latour Degard, linportans laktivite ki Jésus ti anonse, setadir predikasion bonn nouvel lor Rwayom Bondie, pli ale ti vinn pli kler. Anou get sertin lexanp ki ti arive dan koumansman bann lane 1920.

12 Ki mesaz bann proklamater ti pou anonse pou realiz Matthieu 24:14? Kan eski ti pou fer sa travay-la? Dan Latour Degard 1Ziliet 1920, ti ena enn lartik ki ti apel: « L’Évangile du Royaume, » ki ti dir konsernan sa mesaz-la: “Sa bon nouvel-la konsern lafin sa vie sistem-la ek moman ki rwayom Mesianik inn etabli.” Sa lartik-la ti montre bien kan sa mesaz-la ti pou prese, li ti dir: “Bizin pres sa mesaz-la ant lepok gran lager mondial [Premie Lager Mondial] ek lepok kan pou ena ‘gran detres.’” Alor, sa lartik-la ti fer remarke: “Asterla inn ariv ler . . . pou anons sa bon nouvel-la partou dan la Chrétienté.”

13. Kouma an 1921, Latour Degard ti demann bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, pou port zot volonter?

 13 Eski ti met presion lor bann serviter Bondie pou zot fer sa travay ki Jésus ti anonse-la? Non. Lartik « Ayons bon courage » dan Latour Degard 15 Mars 1921, ti demann bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel pou port zot volonter. Ti ankouraz sak Kretien pou poz li sa kestion-la: “Eski se pa pli gran privilez ki mo ena ek osi mo devwar pou partisip dan sa travay-la?” Sa lartik-la ti azoute: “Nou sir ki si ou konsider sa [kouma enn privilez pou partisip dan sa travay-la,] ou pou parey kouma Jérémie ki ti ena dan so leker parol Lesegner ‘kouma enn dife ki ti bloke dan [so] bann lezo,’ ki ti motiv li ek lerla li pa ti kapav aret koze [anons mesaz ki Jéhovah ti donn li].” (Jér. 20:9) Sa lankourazman-la montre konfians ki Jéhovah ek Jésus ena dan so bann serviter fidel ki soutenir so Rwayom.

14, 15. An 1922, dan ki fason Latour Degard ti ankouraz bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, pou rann temwaniaz?

14 Kouma bann vre Kretien ti bizin rann temwaniaz lor Rwayom Bondie? Dan Latour Degard 15 Out 1922, ti ena enn ti lartik me ki ti bien pwisan ek ki ti apel « L’activité est essentielle. » Sa lartik-la ti ankouraz bann Kretien ki ti ena lesperans pou al dan lesiel pou partisip “dan enn fason aktif pou donn bann dimounn bann piblikasion ek pou koz avek zot devan zot laport. Koumsa, zot ti pou donn temwaniaz ki rwayom ki dan lesiel pre pou vini.”

15 Li kler ki apartir 1919, Jésus Christ ti servi lesklav fidel ek saz pou met laksan plizir fwa lor privilez ek devwar ki enn Kretien ena lor later pou anons mesaz lor Rwayom Bondie. Alor, kouma bann premie Etidian Labib ti reazir ar lankourazman pou pres Rwayom Bondie?

“Bann Serviter Fidel Port Zot Volonter”

16. Ki reaksion sertin ansien ti ena an rapor avek lide ki zot tou ti bizin prese?

16 Dan bann lane 1920 ek 1930, sertin pa ti dakor ki tou bann Kretien ki ti ena lesperans pou al dan lesiel, ti pou bizin partisip dan predikasion. Latour Degard 1Novam 1927 ti explike seki ti pe arive: “Zordi, ena sertin dan legliz [kongregasion] ki ena responsabilite pou servi antan ki ansien . . . ki refiz pou ankouraz zot bann frer pou partisip dan servis, ek ki refiz pou partisip dan servis zot osi. . . . Zot ti boufonn sigzesion pou al lakaz par lakaz pou anons bann dimounn mesaz Bondie, so Lerwa ek so rwayom.” Sa lartik-la ti dir dan enn fason bien fran: “Ler inn arive pou enn fidel not sa bann dimounn-la, pou evit zot, ek pou dir zot ki nou nepli pou donn zot privilez pou servi antan ki ansien.” *

17, 18. Kouma laplipar Kretien dan bann kongregasion ti reazir ar direksion ki lesklav fidel ti done, ek kouma plizir milyon dimounn ti reazir pandan sa 100 an ki’nn pase-la?

17 Erezman, laplipar Kretien dan bann kongregasion finn bien reazir ar direksion ki lesklav fidel ti done. Zot ti konsider sa kouma enn privilez pou partaz mesaz lor Rwayom Bondie. Latour Degard 15 Mars 1926 ti dir: “Bann ki fidel  pou port zot volonter . . . pou dir bann dimounn sa mesaz-la.” Sa bann fidel-la ti viv an-akor avek bann parol profetik ki trouv dan Psaume 110:3 ek zot ti montre ki zot ti soutenir volonterman Lerwa Mesianik.

18 Pandan sa 100 an ki’nn pase-la, plizir milyon serviter Bondie finn port zot volonter pou anons Rwayom Bondie. Dan bann prosin sapit, nou pou examine kouma zot finn prese, bann metod ek bann mwayin ki zot inn servi ek ki rezilta zot finn gagne. Me, pou koumanse, anou gete kifer plizir milyon dimounn inn partisip dan sa laktivite-la volonterman malgre ki zot viv dan enn lemond kot bann dimounn egois. Amezir ki nou pou examine kifer zot inn fer sa, li bon ki nou poz noumem sa kestion-la: ‘Kifer mo partaz bonn nouvel avek lezot?’

“Avan Tou Kitsoz, Kontign Rod le Rwayom”

19. Kifer nou swiv konsey ki Jésus ti done pou ‘kontign rod le Rwayom avan tou kitsoz’?

19 Jésus ti konsey so bann disip pou zot ‘kontign rod le Rwayom avan tou kitsoz.’ (Mat. 6:33) Kifer nou bizin swiv sa konsey-la? Sirtou, parski nou rekonet ki Rwayom Bondie li inportan ek samem parti prinsipal dan proze Jéhovah. Parey kouma nou ti trouve dan sapit avan, tigit par tigit, lespri sin finn fer konn bann verite extraordiner lor Rwayom Bondie. Kan laverite lor Rwayom Bondie tous nou leker, sa motiv nou pou rod sa Rwayom-la avan tou kitsoz.

Parey kouma enn misie ti bien kontan kan li ti trouv enn trezor ki’nn kasiet, bann Kretien bien kontan ki zot inn trouv laverite lor Rwayom Bondie (Get paragraf 20)

20. Kouma lexanp ki Jésus ti done lor enn trezor ki’nn kasiet montre kouma so bann disip ti pou reazir ar konsey pou rod Rwayom Bondie avan tou kitsoz?

20 Jésus ti kone kouma so bann disip ti pou reazir ar konsey pou rod Rwayom Bondie avan tou kitsoz. Anou examinn lexanp ki li ti done lor enn trezor ki finn kasiet dan enn karo. (Lir Matthieu 13:44.) Dan sa lexanp-la, enn planter ki pe travay dan enn karo, parey kouma li abitie fer toulezour, trouv enn trezor ki’nn kasiet ek deswit li rekonet ki sa trezor-la ena enn gran valer. Ki li fer? “Dan so lazwa li al vann tou seki li ena ek li aste sa karo-la.” Ki leson nou kapav tire? Kan nou dekouver laverite lor Rwayom Bondie ek nou rekonet so valer, nou pou bien kontan pou fer ninport ki sakrifis ki bizin pou ki nou kapav kontign met Rwayom Bondie dan plas ki li bizin ete, setadir an premie dan nou lavi. *

21, 22. Kouma bann serviter fidel ki soutenir Rwayom Bondie montre ki zot rod Rwayom Bondie avan tou kitsoz? Donn enn lexanp.

21 Bann serviter fidel ki soutenir Rwayom Bondie montre par zot aksion, pa zis par zot parol, ki zot rod sa Rwayom-la avan tou kitsoz. Zot konsakre zot lavi, zot kapasite ek seki zot ena, pou pres Rwayom Bondie. Boukou finn fer bann gran sakrifis pou zot kapav rant dan servis aplintan. Tou sa bann proklamater volonter la finn trouve kouma Jéhovah beni bann ki met Rwayom Bondie an premie dan zot lavi. Anou get lexanp enn koup.

 22 Avery ek Lovenia Bristow ti servi ansam kouma bann kolporter (pionie) dan sid l’Amérique enn tipe avan 1930. Plizir lane plitar, Lovenia ti dir: “Avery ek mwa, nou finn gagn boukou lazwa pou fer pionie ansam pandan plizir lane. Finn ena plizir lokazion kot nou pa ti kone kot sa nou ti pou gagn larzan pou lesans ek manze. Me dan enn fason ou dan enn lot, Jéhovah touletan finn donn nou seki nou bizin. Zame nou ti aret nou servis. Nou ti touletan ena seki nou ti vremem bizin.” Lovenia ti rapel enn fwa kan zot ti pe servi dan lavil Pensacola, an Floride ek kot zot pa ti ena ase larzan ek manze. Kan zot ti rant dan zot karavann, zot ti trouv de sak manze avek enn ti let ki dir: “Avek amour, Konpagni Pensacola.” * Kan li ti reflesi lor bann dizenn lane ki li’nn pase dan servis aplintan, Lovenia ti dir: “Jéhovah zame pa abandonn nou. Zame Li pa trayir konfians ki nou ena an Li.”

23. Ki santiman ou ena konsernan laverite lor Rwayom Bondie ki ou finn dekouver, ek ki ou bien deside pou fer?

23 Nou tou nou pa kapav fer mem kantite dan predikasion ek nou sitiasion pa parey. Selman, nou tou kapav konsider kouma enn privilez pou pres Rwayom Bondie avek tou nou nam. (Col. 3:23) Laverite lor Rwayom Bondie ki nou finn dekouver ena enn gran valer pou nou. Akoz sa nou dispoze​—wi, nou bien anvi​—fer ninport ki sakrifis ki nou kapav pou donn nou maximum dan servis Jéhovah. Eski se pa samem ki ou bien deside pou fer?

24. Sit enn parmi bann pli gran kitsoz ki Rwayom Bondie inn akonpli dan dernie zour.

24 Dan siek ki’nn pase, Lerwa finn vremem realiz bann parol profetik ki li ti dir ek ki mansione dans Matthieu 24:14. Li finn fer sa san ki li fors personn. Apre ki so bann disip ti sorti dan sa lemond egois-la, zot ti port zot volonter pou anons bonn nouvel. Zot inn pres bonn nouvel partou lor later ek sa form parti dan sign ki Jésus prezan antan ki Lerwa dan so Rwayom​—ek se enn parmi bann pli gran kitsoz ki Rwayom Bondie inn akonpli dan dernie zour.

^ par. 5 Dan Labib, laroze ena enn rapor avek labondans.​—Gen. 27:28; Mika 5:7.

^ par. 10 Brosir À qui l’oeuvre est confiée ti explike: “Laktivite an rapor avek L’Âge d’Or se pou pres mesaz lor rwayom [Bondie] lakaz par lakaz. . . . Apre ki ou’nn prezant sa mesaz-la, les enn kopi L’Âge d’Or dan sak lakaz, ki bann dimounn pran enn labonnman ouswa non.” Pandan plizir lane, ti ankouraz bann proklamater pou ofer bann labonnman pou L’Âge d’Or ek osi pou Latour Degard. Apartir le 1Fevriye 1940, ti ankouraz bann serviter Bondie pou distribie bann peryodik ek pou met lor zot rapor ki kantite zot inn plase.

^ par. 16 Dan sa lepok-la, ti pe fer eleksion pou nomm bann ansien dan kongregasion. Alor, enn kongregasion ti kapav refiz pou vot pou bann zom ki ti opoze ar predikasion. Dan Sapit 12, nou pou examine kouma finn koumans nomm bann ansien dan enn fason teokratik.

^ par. 20 Jésus ti montre mem lide dan lexanp enn marsan ki ti vwayaze pou al rod enn perl ki ena enn gran valer. Kan sa marsan-la trouv sa perl-la, li vann tou seki li ena pou aste li. (Mat. 13:45, 46) Sa de parabol-la montre nou osi ki nou kapav aprann laverite lor Rwayom Bondie dan diferan fason. Sertin, san ki zot atann, trouv laverite; ena lezot ki rod li. Me dan ninport ki fason ki nou gagn laverite, nou dispoze pou fer bann sakrifis pou nou kapav met Rwayom Bondie an premie dan nou lavi.

^ par. 22 Lontan ti apel bann kongregasion, bann konpagni.