Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 8

Bann Mwayin pou Pres Bonn Nouvel—Prodir Bann Piblikasion Mondial

Bann Mwayin pou Pres Bonn Nouvel—Prodir Bann Piblikasion Mondial

PWIN PRINSIPAL SA SAPIT-LA

Jéhovah kontign donn nou seki nou bizin pou ansegn bann dimounn dan tou nasion, tribi, ek lang

1, 2. (a) Dan premie siek, kouma bann dimounn partou dan Lanpir Romin ti tann bonn nouvel? (b) Ki prev nou ena ki Jéhovah soutenir nou dan nou lepok? (Get lankadre “ Bonn Nouvel dan Plis ki 670 Lang.”)

BANN viziter dan Jérusalem pa ti krwar seki zot ti pe tande. Bann dimounn ki ti res Galilée ti pe koz bann lezot lang avek enn gran fasilite, ek mesaz ki zot ti pe anonse ti inpresionn bann dimounn ki ti pe ekout zot. Sa ti pase zour la Pentecôte lan 33 Nou Lepok, ek par enn mirak, bann disip ti gagn don pou koz plizir lang​—enn prev ki Bondie ti pe soutenir zot. (Lir Actes 2:1-8, 12, 15-17.) Bann dimounn diferan lorizinn ti tann sa bon nouvel ki zot ti prese sa zour-la ek plitar, partou dan lanpir Romin bann dimounn ti tann sa.​—Col. 1:23.

2 Zordi, Bondie pa fer mirak pou ki so bann serviter koz plizir lang. Kanmem, zot tradir mesaz lor Rwayom Bondie dan plis ki 670 lang, pli boukou lang ki bann disip ti koze dan premie siek. (Actes 2:9-11) Bann serviter Bondie inn prodir boukou piblikasion ek dan plizir lang. Gras-a sa, mesaz lor Rwayom Bondie inn ariv ziska dan parti pli lwin lor later. * Sa osi se enn gran prev ki Jéhovah pe servi Lerwa Jésus Christ pou diriz laktivite predikasion. (Mat. 28:19, 20) Nou pou examinn sertin mwayin ki nou finn servi pou fer sa laktivite-la pandan 100 dernie lane ki’nn pase. Amezir ki nou pou fer sa, remarke kouma, tigit par tigit, Jésus Christ inn form nou pou interese ar bann dimounn personelman ek finn ankouraz nou pou vinn bann ansegnan Parol Bondie.​—2 Tim. 2:2.

Lerwa Donn So Bann Serviter Seki Zot Bizin pou Plant Bann Lagrin Laverite

3. Kifer nou servi diferan mwayin pou anons bonn nouvel?

3 Jésus ti konpar “parol konsernan Rwayom” Bondie ar bann lagrin, ek leker enn dimounn, ar later. (Mat. 13:18, 19) Parey kouma enn zardinie servi diferan zouti pou prepar so later ek fer li vinn mou pou li kapav plante, bann serviter Jéhovah finn servi diferan mwayin ki finn ed zot pou prepar leker bann dimounn pou aksepte mesaz lor Rwayom Bondie. Sertin parmi sa bann mwayin-la ti efikas pandan enn sertin tan. Lezot mwayin, kouma par exanp bann liv ek bann peryodik, zot touzour efikas.  Dan sapit avan, nou ti examine kouma bann serviter Jéhovah ti servi bann metod predikasion pou kontakte boukou dimounn anmemtan. Me dan sa sapit-la, nou pou examinn bann lezot mwayin. Tou sa bann mwayin ki nou pou examine-la finn ed bann proklamater Rwayom Bondie pou kontakte bann dimounn personelman.​—Actes 5:42; 17:2, 3.

Pe fer bann fonograf ek bann lekipman sonorizasion dan Toronto, Canada

4, 5. Kouma ti servi bann lanrezistreman lor fonograf, me ki pa ti kapav fer ar zot?

4 Bann diskour anrezistre. Dan bann lane 1930 ek 1940, bann proklamater ti zwe bann diskour Biblik anrezistre lor bann fonograf ki zot ti amenn ar zot. Sak lanrezistreman ti zwe pou mwins ki sink minit. Parfwa, sa bann lanrezistreman-la ti ena bann tit bien kourt kouma par exanp, “Trinite,” “Pirgatwar,” ek “Rwayom.” Kouma bann serviter Bondie ti servi sa bann lanrezistreman-la? Frer Clayton Woodworth Jr., ki ti batize an 1930 an Amérique, ti dir: “Mo ti sarye enn ti valiz kot ti ena enn fonograf. Sa fonograf-la ti zwe gras-a enn resor ek mo ti servi enn lebra portatif ki mo ti bizin poz zis lor bout sa disk anrezistre la pou li zwe bien. Mo ti al devan enn laport, apre, mo ti ouver valiz-la ek mo ti poz lebra fonograf-la lor disk, ek apre, mo ti pez sonet. Kan dimounn-la ti ouver laport, mo ti dir li: ‘Mo ena enn mesaz bien inportan ki mo ti pou kontan ou ekoute.’” Kouma bann dimounn ti reazir? Frer Woodworth dir: “Souvan, bann dimounn ti ekoute. Ena fwa bann dimounn ti ferm laport. Me parfwa osi, zot ti panse ki mo ti pe vann bann fonograf.”

An 1940, plis ki 90 diferan diskour anrezistre ti disponib ek ti prodir plis ki enn milyon lanrezistreman

5 Ver 1940, plis ki 90 diferan lanrezistreman bann diskour ti disponib ek ti’nn prodir plis ki enn milyon lanrezistreman. John Barr, ki ti pionie an Angleterre sa lepok-la ek plitar ti vinn enn manb Komite Santral, ti dir: “Pandan bann lane 1936 ziska  1945, enn fonograf ti koumadir mo konpagnon. An realite, dan sa lepok-la, mo ti santi mwa perdi si mo pa ti ena enn fonograf. Sa ti bien ankourazan pou tann lavwa Frer Rutherford devan laport bann dimounn; koumadir li ti la an personn. Biensir, avek enn fonograf nou pa ti kapav ansegn bann dimounn ek tous zot leker kouma nou sipoze fer dan nou minister.”

6, 7. (a) Ki bann lavantaz ek bann limit bann kart temwaniaz ti ena? (b) Dan ki sans Jéhovah ti “met bann parol dan nou labous”?

6 Bann kart temwaniaz. Dan koumansman 1933, bann proklamater ti ankouraze pou servi bann kart temwaniaz dan zot minister. Enn kart temwaniaz ti mezir apepre 7.6 santimet par 12.7 santimet. Lor la ti ena enn ti mesaz ki baze lor Labib ek li ti dekrir enn piblikasion Biblik ki bann dimounn ti kapav gagne. Enn proklamater ti zis donn sa kart-la enn dimounn ek ti demann li pou lir seki ti ena lor la. Lilian Kammerud, ki plitar ti servi kouma enn misioner dan Porto Rico ek dan Argentine ti dir: “Mo ti bien kontan pres avek bann kart temwaniaz.” Kifer? Li ti dir: “Pa nou tou ki ti kapav fer enn bon prezantasion. Alor, sa ti ed mwa pou pran labitid pou koz ar bann dimounn.”

Kart temwaniaz (an Italien)

7 Frer David Reusch ki ti pran batem an 1918 ti fer sa remark-la: “Bann kart temwaniaz ti ed bann frer, parski boukou ti panse ki zot pa ti kapav fer enn bon prezantasion.” Selman, sa mwayin-la ti ena bann limit. Frer Reusch ti dir: “Parfwa nou ti zwenn bann dimounn ki ti panse ki nou pa konn koze. Dan enn sertin sans, boukou parmi nou pa ti kapav koze [devan laport bann dimounn.] Me Jéhovah ti pe prepar nou pou koz avek bann dimounn kouma so bann minis. Biento, Li ti pou met bann parol dan nou labous ek Li ti pou ansegn nou pou servi Labib devan laport bann dimounn. Li ti fer sa gras-a Lekol Minister Teokratik ki ti koumanse dan bann lane 1940.”​—Lir Jérémie 1:6-9.

8. Kouma ou kapav les Christ form ou?

8 Bann liv. Depi 1914, bann serviter Jéhovah finn prodir plis ki 100 diferan liv ki examinn bann size Biblik. Sertin parmi sa bann liv-la ti’nn fer sirtou pou form bann proklamater pou zot kapav vinn efikas dan predikasion. Anna Larsen, ki res Danemark ek ki enn proklamatris depi apepre 70 an, dir: “Jéhovah ti ed nou pou vinn bann proklamater pli efikas gras-a Lekol Minister Teokratik ek bann liv ki nou ti gagne. Mo rapel ki premie parmi sa bann liv-la ti apel Aide théocratique aux proclamateurs du Royaume (an Angle) ek ti pibliye sa an 1945. Zis apre, ti ena liv « Équipé pour toute bonne oeuvre, » ki ti pibliye an 1946. Asterla nou ena liv Tirez profit de l’École du ministère théocratique, ki’nn pibliye an 2001.” Pena okenn dout ki Lekol Minister Teokratik ek bann liv ki’nn servi dan sa lekol-la, finn zwe enn gran rol amezir ki Jéhovah finn “kalifie nou pou vinn bann minis.” (2 Cor. 3:5, 6) Eski ou partisip dan Lekol Minister Teokratik?  Eski ou amenn ou liv École du ministère avek ou dan renion sak semenn ek ou swiv kan sirveyan pe fer referans ladan? Si wi, ou pou les Jésus Christ form ou pou vinn enn pli bon ansegnan.​—2 Cor. 9:6; 2 Tim. 2:15.

9, 10. Ki rol bann liv inn zwe pou plant ek pou aroz bann lagrin laverite?

9 Jéhovah finn osi fer so lorganizasion prodir bann liv ki ed bann proklamater pou explik bann lansegnman debaz ki ena dan Labib. Liv La vérité qui conduit à la vie éternelle ti enn liv bien efikas. Ti pibliye sa liv-la premie fwa an 1968 ek deswit li ti ena enn gran lefe lor bann dimounn. Nou Minister Novam 1968 ti dir: “Telman finn ena enn kantite dimounn ki finn demann liv La vérité an Septam, ki bann frer finn bizin travay aswar lor enn shift spesial dan linprimri lasosiete dan Brooklyn.” Sa lartik-la ti azoute: “Enn fwa, pandan mwa Out, kantite liv La vérité ki bann dimounn ti demande ti depas par enn milyon edmi kantite liv ki ti ena!” An 1982, ti’nn pibliye plis ki 100 milyon kopi sa liv-la dan 116 lang. Dan 14 an, depi 1968 ziska 1982, liv La vérité ti ed plis ki enn milyon dimounn pou vinn bann proklamater Rwayom Bondie. *

10 An 2005, ti pibliye enn lot liv extraordiner pou etidie Labib ki apel Ki la Bible enseigné vrai-mem? Finn inprim apepre 200 milyon kopi sa liv-la dan 256 lang! Ki lefe sa finn ena? Dan zis set an, depi 2005 ziska 2012, apepre 1.2 milyon dimounn finn vinn bann proklamater. Pandan mem lepok, bann dimounn ki etidie Labib avek nou, ki ti apepre 6 milyon, finn ogmante pou vinn plis ki 8.7 milyon. Pena dout ki Jéhovah pe beni nou bann zefor pou plant ek pou aroz bann lagrin laverite lor Rwayom Bondie.​—Lir 1 Corinthiens 3:6, 7.

11, 12. An-akor avek bann text Labib ki’nn site, pou ki kategori dimounn ti pibliye nou bann peryodik?

11 Bann peryodik. O-koumansman, ti pibliye Latour Degard sirtou pou bann manb “ti troupo,” setadir bann Kretien ki ti gagn “linvitasion pou al dan lesiel.” (Luc 12:32; Héb. 3:1) Le 1Oktob 1919, lorganizasion Jéhovah ti pibliye enn lot peryodik pou atir enn lot kategori dimounn: bann dimounn dan piblik. Sa peryodik-la ti vinn telman popiler pou bann Etidian Labib ek pou bann lezot dimounn, ki pandan plizir lane, kantite ki bann proklamater ti distribie ti boukou plis ki Latour Degard. O-koumansman, sa peryodik-la ti apel L’Âge d’Or. An 1937, ti sanz so nom ek ti apel li Consolation. Apre, an 1946, ti apel li Réveillez-vous !

12 Pandan plizir dizenn lane, stil ek kouvertir Latour Degard ek Réveillez-vous ! inn sanze, me so lobzektif inn res touzour parey​—proklam Rwayom Bondie ek ed bann dimounn pou ena lafwa dan Labib. Zordi, pibliye de edision Latour Degard, enn pou letid, enn pou piblik. Pibliye edision letid sirtou pou “bann domestik”​—setadir, “ti troupo” ek “lezot brebi” toulede. * (Mat. 24:45; Jean 10:16) Prepar edision piblik sirtou  pou bann dimounn ki pankor konn laverite me ki respekte Labib ek Bondie. (Actes 13:16) Réveillez-vous ! inn fer sirtou pou bann dimounn ki pa konn boukou lor Labib ek lor Jéhovah, vre Bondie.​—Actes 17:22, 23.

13. Ki ou trouv extraordiner konsernan nou bann peryodik? (Examinn lankadre “ Rekor Mondial Bann Piblikasion.”)

13 Dan koumansman lane 2014, sak mwa finn pibliye plis ki 44 milyon Réveillez-vous ! ek apepre 46 milyon Latour Degard. Finn tradir Réveillez-vous ! dan plis ki 100 lang, ek Latour Degard dan plis ki 200 lang. Savedir ki sa de peryodik-la, ti bann peryodik ki ti plis tradir ek plis pibliye lor later! Se vremem extraordiner, me fode pa ki sa etonn nou. Kifer? Parski dan sa bann peryodik-la ena enn mesaz ki dapre Jésus, bizin anonse partou kot dimounn reste lor later.​—Mat. 24:14.

14. Ki nou finn fer avek zel, ek kifer?

14 Labib. An 1896, Frer Russell ek so bann asosie ti sanz nom lasosiete ki zot ti servi pou pibliye bann piblikasion, pou ki dan nom sa sosiete-la ena mo ‘Labib’; ti apel sa sosiete-la Watch Tower Bible and Tract Society. Sa sanzman-la ti bien apropriye parski touletan Labib ti mwayin prinsipal pou partaz bonn nouvel lor Rwayom Bondie. (Luc 24:27) An-akor avek nom sa sosiete legal la, avek zel bann serviter Bondie finn distribie ek finn ankouraz lektir Labib. Par exanp, an 1926, nou ti inprim lor nou prop lapres enn tradiksion bann Lekritir Grek Kretien ki apel The Emphatic Diaglott ki ti fer par Benjamin Wilson. O-koumansman 1942, nou ti inprim ek nou ti distribie apepre 700,000 Labib King James Version. Zis de-z-an apre, nou ti koumans inprim Labib American Standard Version, kot ena nom Jéhovah dan 6,823 plas. An 1950, nou ti’nn distribie plis ki 250,000 kopi sa Labib-la.

15, 16. (a) Ki ou bien apresie dan Traduction du monde nouveau? (Examinn lankadre “ Tradir Labib dan Pli Boukou Lang ek Pli Vit.”) (b) Kouma ou kapav les Jéhovah tous ou leker?

15 An 1950, nou ti pibliye Les Écritures grecques chrétiennes. Traduction du monde nouveau (an Angle). An 1961, nou ti pibliye Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau (an Angle) an-antie dan enn sel volim. Sa tradiksion Labib-la donn loner Jéhovah parski li retabli so nom dan bann plas kot li ti paret dan text orizinal an Ebre. Nom Bondie paret osi dan 237 plas dan text prinsipal bann Lekritir Grek Kretien dan Traduction du monde nouveau. Nou finn reviz sa tradiksion-la plizir fwa, ek nou ti fer dernie revizion an 2013 pou fer sir ki li exak ek fasil pou lir. An 2013, finn pibliye plis ki 201 milyon kopi Traduction du monde nouveau an antie ouswa an parti dan 121 lang.

16 Kouma sertin finn reazir kan zot inn lir Traduction du monde nouveau dan zot prop lang? Enn misie dan Népal ti dir: “Boukou dimounn ti trouv sa difisil pou konpran vie tradiksion Labib ki nou ti ena an Nepale, parski li ti dan enn lang ki dimounn ti koze lontan. Me asterla, nou kapav konpran Labib boukou pli bien, parski li servi enn lang ki dimounn koze toulezour.” Kan enn madam ki res République centrafricaine ti  koumans lir Labib an Sango, li ti dir avek larm dan so lizie: “Sa se lang ki tous mo leker.” Parey kouma sa madam-la, sakenn parmi nou, nou bizin les Jéhovah tous nou leker kan nou lir so Parol toulezour.​—Ps. 1:2; Mat. 22:36, 37.

Nou rekonesan pou Bann Mwayin ek Formasion ki Jésus Inn Donn Nou

17. Kouma ou kapav montre ki ou apresie bann mwayin ek formasion ki ou gagne, ek ki rezilta ou pou gagne si ou fer sa?

17 Eski ou apresie bann mwayin ek formasion ki Jésus Christ inn donn nou? Eski ou pran letan pou lir bann piblikasion ki lorganizasion Bondie prodir, ek ou servi sa pou ed lezot? Si wi, ou pou dakor avek komanter ki Opal Betler ti fer. Sa ser-la ti batize le 4 Oktob 1914 ek li ti dir: “Pandan plizir lane, [Edward] mo mari ek mwa, nou ti servi fonograf ek bann kart temwaniaz. Nou ti servi bann liv, bann brosir ek bann peryodik pou rann temwaniaz lakaz par lakaz. Nou ti fer bann kanpagn ek bann lamars ek nou ti distribie bann trak. Plitar, nou ti gagn formasion pou retourn vizit bann dimounn [seki zordi nou apel bann nouvel vizit] ek pou fer bann letid Labib kot bann dimounn interese. Nou finn ena enn lavi ere ek bien ranpli.” Jésus ti promet ki so bann disip ti pou bien okipe pou plante, rekolte, ek zot tou ansam zot ti pou dan lazwa. Parey kouma Opal, plizir milyon dimounn kapav dir ki sa promes-la vre.​—Lir Jean 4:35, 36.

18. Ki privilez nou ena?

18 Boukou dimounn ki pankor vinn bann serviter Lerwa Jésus Christ kitfwa konsider bann serviter Bondie kouma bann dimounn ‘ordiner ek ki pena enn gran linstriksion.’ (Actes 4:13) Me reflesi. Lerwa finn fer so bann serviter ki ordiner vinn enn lorganizasion bien pwisan ki pibliye sertin parmi bann piblikasion ki’nn plis tradir ek pibliye dan listwar! Seki pli inportan, li finn form nou ek motiv nou pou servi sa bann mwayin-la pou pres bonn nouvel ar bann dimounn dan tou nasion. Nou ena vremem enn gran privilez pou travay avek Jésus Christ pou plant bann lagrin laverite ek pou rekolte bann disip!

^ par. 2 Zis dan sa di-z-an ki’nn pase la, bann serviter Jéhovah finn prodir plis ki 20 milyar piblikasion ki baze lor Labib. Anplis, zordi plis ki 2.7 milyar dimounn ki konekte ar Internet, kapav al lor nou sit jw.org.

^ par. 9 Sertin piblikasion Biblik ki finn ed bann proklamater pou ansegn bann verite ki ena dan Labib se: La harpe de Dieu (pibliye an Angle, an 1921), « Que Dieu soit reconnu pour vrai ! » (pibliye an Angle, an 1946), Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis (pibliye an Angle an 1982), ek Konesans Ki Amenn ver Lavi pu Tuletan (pibliye an 1995.)

^ par. 12 Get Latour Degard 15 Ziliet 2013 paz 23, paragraf 13, kot ena enn nouvo explikasion ki montre kisannla “bann domestik” reprezante.