Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Rwayom Bondie Pe Regne!

Let Komite Santral

Let Komite Santral

Tou Bann Proklamater Rwayom Bondie:

FER koumadir to enn manb fami Béthel Brooklyn. Vandredi gramatin le 2 Oktob 1914, to pe asize dan to plas parey kouma to abitie fer pou ti dezene, ek to pe atann ki Frer Charles Russell arive. Enn kout, laport lasal-a-manze ouver ek Frer Russell rantre. Li fer enn ti poz, parey kouma li abitie fer toulezour, ek avek enn gran lantouziasm, li dir lafami Béthel: “Bonzour zot tou.” Me apre, olie ki li pran so plas dan bout latab, li tap so lame ek li fer sa lanons extraordiner la: “Letan bann nasion inn fini; bann lerwa inn fini gagn zot zour!” To extra kontan​—to ti pe atann sa moman-la depi lontan! Kan zot tann sa nouvel extraordiner la, twa ek lafami Béthel telman kontan ki zot aplodi pandan enn bon moman.

Sa fer plizir dizenn lane depi ki Frer Russell finn anons sa gran nouvel-la. Ki Rwayom Bondie finn akonpli depi ki li finn etabli?  Enn kantite kitsoz! Par mwayin so Rwayom, tigit par tigit, Jéhovah finn afinn ek form so pep. Zot ti selman de-trwa mil dimounn an 1914 pou vinn plis ki set milyon edmi dimounn zordi. Kouma eski personelman to finn gagn bann bienfe ar sa formasion-la?

Zordi, souvan nou tann nou bann frer dir: “Char seles Jéhovah pe avanse!” ek se laverite. Selman, sa char seles ki reprezant parti invizib lorganizasion Jéhovah la pe akselere depi 1914. Se seki nou pou trouve kan nou pou examinn sa liv-la an profonder. Bann proklamater Rwayom Bondie finn servi plizir nouvo mwayin pou zot kapav pres bonn nouvel partou dan lemond. Par exanp, zot finn servi lagazet, bann lamars avek bann pankart, prezantasion par bann zimaz, bann kart temwaniaz, fonograf, radio ek mem Internet.

Gras-a benediksion Jéhovah, zordi nou pe kapav pibliye bann zoli piblikasion dan plis ki 670 lang ek ofer zot ar tou dimounn gratwitman. Bann volonter bien devwe partisip dan konstriksion bann Lasal kot nou fer renion, bann Lasal Lasanble, ek bann Béthel, dan bann pei ris ek dan bann pei pov toulede. Ek kan ena bann katastrof, bann frer ek bann ser pa tarde pou ed bann ki res dan sa bann landrwa-la. Dan sa fason-la, zot montre ki vremem zot inn “ne pou bann moman difisil.”​—Prov. 17:17.

Parfwa bann pret ek lezot opozan finn “prepar maler o-nom lalwa.” Me sa fortifie nou lafwa pou trouve kouma souvan, zot zefor finn plito tourn dan nou lavantaz, ek finn “fer bonn nouvel progrese.”​—Ps. 94:20; Phil. 1:12.

Li enn loner pou nou pou korper avek zot, bann “domestik” parey kouma nou. Zot kapav sir ki nou bien kontan zot. Nou priye ki sa liv-la ed twa pou apresie to leritaz spiritiel ankor plis ki avan.​—Mat. 24:45.

Avek tou nou lafeksion,

To bann frer,

Komite Santral Bann Temwin Jéhovah