Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 17

Form Bann Predikater Rwayom Bondie

Form Bann Predikater Rwayom Bondie

PWIN PRINSIPAL SA SAPIT-LA

Bann lekol teokratik prepar bann predikater Rwayom Bondie pou ranpli zot responsabilite

1-3. Ki dispozision Jésus ti pran pou devlop plis laktivite predikasion, ek ki bann kestion ki souleve?

PANDAN de-z-an, Jésus ti pres partou dan Galilée. (Lir Matthieu 9:35-38.) Li ti vizit boukou lavil ek vilaz, li ti ansegn dan bann sinagog ek li ti pres bon nouvel lor Rwayom Bondie. Partou kot li ti prese, bann lafoul ti vinn ekout li. Jésus ti dir ki ‘rekolt gran.’ Alor, ti bizin plis travayer.

2 Jésus ti pran bann dispozision pou devlop plis laktivite predikasion. Kouma? Li ti avoy so 12 zapot al “pres Rwayom Bondie.” (Luc 9:1, 2) Kitfwa bann zapot ti demann zot kouma zot ti pou fer sa travay-la. Avan ki Jésus ti avoy zot prese, li ti donn zot enn kitsoz ki limem li ti gagne ar so Papa dan lesiel​—enn formasion.

3 Sa fer nou poz plizir kestion: Ki formasion Jésus ti gagne ar so Papa? Ki formasion Jésus ti donn so bann zapot? Eski zordi osi Lerwa Mesianik form so bann disip pou zot akonpli zot minister? Si wi, kouma?

‘Mo Dir Sa Parey Kouma Mo Papa Finn Ansegn Mwa’

4. Kan ek ki kote Jéhovah ti ansegn Jésus?

4 Jésus pa ti ezite pou rekonet ki so Papa ti ansegn li. Pandan so minister, li ti dir: “Mo dir sa bann kitsoz-la parey kouma mo Papa finn ansegn mwa.” (Jean 8:28) Kan ek ki kote Bondie ti ansegn Jésus? Li posib ki so formasion ti koumanse dan lesiel zis apre ki Bondie ti kree li. (Col. 1:15) Antan ki premie-ne Bondie, li ti pas enn extra long peryod letan pou ekout so “Gran Instrikter” ek pou obzerv Li. (Is. 30:20) Koumsa, li ti gagn enn formasion extraordiner, ki personn pa’nn gagne lor bann kalite, bann aksion ek bann proze so Papa.

5. Ki formasion Bondie ti donn so Garson konsernan minister ki li ti pou fer lor later?

5 Dan bon moman, Jéhovah ti ansegn so Garson konsernan minister ki li ti pou fer lor later. Anou get enn profesi ki dekrir relasion ki ena ant Gran Instrikter ek so Garson premie-ne. (Lir Isaïe 50:4, 5.) Sa profesi-la dir ki Jéhovah ti lev so Garson “toule gramatin.” Sa zimaz-la donn nou lide enn profeser ki lev so zelev boner gramatin  pou ansegn li. Enn liv referans dir: “Koumadir Jéhovah . . . pran li kouma enn zelev dan lekol, ek ansegn li seki li bizin prese ek kouma li bizin prese.” Dan sa ‘lekol-la,’ Jéhovah ti ansegn so Garson ‘seki li bizin dir ek anonse.’ (Jean 12:49) Jéhovah ti osi donn so Garson bann instriksion lor fason ki li ti bizin ansegne. * Kan Jésus ti lor later, li ti bien servi sa formasion-la pou fer so minister, me osi pou form so bann disip pou zot akonpli zot minister.

6, 7. (a) Ki formasion Jésus ti donn so bann zapot, ek kouma sa finn ed zot? (b) Ki kalite formasion Jésus inn veye ki so bann disip gagne dan nou lepok?

6 Ki formasion Jésus ti donn so bann zapot, parey kouma nou ti trouve dan koumansman sa sapit-la? Dapre Matthieu sapit 10, li ti donn zot bann instriksion presi pou zot minister, kouma par exanp: kotsa zot bizin prese (verse 5 ek 6), ki mesaz zot bizin prese (verse 7), linportans pou zot ena konfians an Jéhovah (verse 9 ek 10), kouma pou abord bann dimounn (verse 11-13), kouma zot pou reazir kan bann dimounn refiz ekout zot (verse 14 ek 15), ek kouma zot bizin reazir kan bann dimounn persekit zot (verse 16-23). * Gras-a sa bann instriksion presi ki Jésus ti donn so bann zapot la, zot finn kapav pran latet dan laktivite predikasion bonn nouvel dan 1siek Nou Lepok.

7 Ki nou kapav dir lor nou lepok? Jésus, Lerwa dan Rwayom Bondie, finn donn so bann disip pli gran responsabilite ki ena, setadir, pou pres “sa bon nouvel lor Rwayom la . . . partou kot dimounn reste lor later kouma enn temwaniaz pou tou bann nasion.” (Mat. 24:14) Eski Jésus finn form nou pou sa laktivite inportan la? Wi! Nou Lerwa dan lesiel finn veye ki so bann disip gagn enn formasion pou zot kone kouma pou pres an deor kongregasion ek kouma pou ranpli bann responsabilite spesial dan kongregasion.

Forme pou Pres Levanzil

8, 9. (a) Ki lobzektif prinsipal Lekol Minister Teokratik ti ena? (b) Kouma renion ki nou fer dan lasemenn finn ed ou pou vinn pli efikas dan ou minister?

8 Sa fer lontan depi ki lorganizasion Jéhovah finn servi bann lasanble ek bann renion​—kouma par exanp Renion Servis​—pou form nou dan minister. Me apartir bann lane 1940, bann frer ki responsab dan biro mondial finn koumans pran bann dispozision pou donn enn formasion atraver diferan lekol.

9 Lekol Minister Teokratik. Parey kouma nou ti trouve dan sapit avan, se an 1943 ki ti koumans ena sa lekol-la dan tou bann kongregasion. Eski lobzektif sa lekol-la ti zis pou form bann zelev pou zot fer bann bon devwar dan renion? Non. Prinsipal lobzektif ki sa lekol-la ti ena, se form bann serviter Bondie pou servi zot kapasite pou koze pou loue Jéhovah dan zot minister.  (Ps. 150:6) Tou bann frer ek ser ki ti partisip dan sa lekol-la ti gagn formasion pou vinn bann pli bon proklamater Rwayom Bondie. Zordi, nou gagn sa formasion-la dan renion ki nou fer dan lasemenn.

10, 11. Kisannla kapav al Lekol Guiléad, ek ki lobzektif sa lekol-la ena?

10 Lekol Biblik Guiléad. Zordi, sa lekol-la apel Lekol Biblik Guiléad. Li ti koumanse Lindi 1Fevriye 1943. O-koumansman, sa lekol-la ti ena lobzektif pou form bann pionie ek lezot serviter aplintan pou servis misioner dan lezot pei. Me, depi Oktob 2011, sa lekol-la form zis bann ki deza dan enn servis spesial aplintan​—bann pionie spesial, bann sirveyan sirkonskripsion ek zot madam, bann Betelit, ek bann misioner ki pankor fer sa lekol-la.

11 Ki lobzektif Lekol Guiléad ena? Enn parmi bann pli ansien instrikter reponn: “Pou fortifie lafwa bann zelev gras-a enn letid bien profon lor Parol Bondie ek pou ed zot devlop bann kalite spiritiel neseser pou sirmont bann difikilte ki zot gagne dan zot servis. Enn lobzektif prinsipal sa lekol-la se pou fer bann zelev ena enn pli gran dezir pou partisip dan predikasion.”​—Éph. 4:11.

12, 13. Ki lefe Lekol Guiléad finn ena lor laktivite predikasion dan lemond? Donn enn lexanp.

12 Ki lefe Lekol Guiléad finn ena lor laktivite predikasion dan lemond? Depi 1943, sa lekol-la finn form plis ki 8,500 frer ek ser, * ek sa bann misioner Guiléad la pe servi dan plis ki 170 pei dan lemond. Sa bann misioner-la servi bien formasion ki zot inn gagne, zot zele dan predikasion, ek zot form lezot pou fer parey. Dan boukou ka, se bann misioner ki finn pran latet dan predikasion dan bann landrwa kot ti ena enn tigit ouswa kot pa ti ena okenn proklamater.

13 Get par exanp seki’nn arive dan Japon, kot predikasion ti’nn preske arete pandan Deziem Lager Mondial. An Out 1949, ti ena mwins ki 10 proklamater dan Japon. Me ver lafin sa lane-la, ti ena 13 misioner Guiléad ki ti bien aktif dan predikasion dan Japon. Boukou lezot misioner ti vini apre. O-koumansman, bann misioner ti konsantre zot latansion dan bann gran lavil; plitar, zot ti al dan bann lezot lavil. Avek zel, zot ti ankouraz zot bann etidian ek lezot frer ek ser pou fer servis pionie. Zot bann gran zefor finn prodir bann bon rezilta. Zordi, ena plis ki 216,000 proklamater dan Japon, ek preske 40 poursan parmi zot dan servis pionie! *

14. Ki bann lekol teokratik prouve? (Get osi lankadre “ Bann Lekol ki Form Bann Predikater Rwayom Bondie,” paz 188.)

14 Bann lezot lekol. Lekol Pionie, Lekol Biblik pou Bann Koup Kretien, ek Lekol Biblik pou Bann Frer Selibater finn ed bann ki’nn swiv sa bann lekol-la pou vinn pli pros avek Jéhovah ek pou pran latet avek zel dan predikasion. * Tou sa bann lekol-la zot bann prev ki nou  Lerwa finn bien ekip so bann disip pou akonpli zot minister.​—2 Tim. 4:5.

Form Bann Frer pou Asim Bann Responsabilite Spesial

15. Dan ki fason bann frer ki ena responsabilite dan kongregasion anvi imit Jésus?

15 Rapel profesi Isaïe ki koz lor formasion ki Jésus inn gagne ar Bondie. Dan sa “lekol” ki dan lesiel la, Jésus inn aprann “kouma pou reponn par enn bon parol, enn kikenn ki fatige.” (Is. 50:4) Jésus ti met an pratik sa lansegnman-la; kan li ti lor later, li ti rekonfort bann dimounn ki ti pe “rinte ek ki [ti] ena enn fardo lor zot.” (Mat. 11:28-30) Bann frer ki ena responsabilite dan kongregasion imit Jésus kan zot ankouraz zot bann frer ek ser. Lorganizasion Jéhovah finn met an plas plizir lekol ki ed bann frer kalifie pou zot kapav fer sa ek pou asim zot responsabilite dan enn fason pli efikas.

16, 17. Ki lobzektif Lekol pou bann Frer Nome? (Get osi not.)

16 Lekol pou Bann Frer Nome. Premie klas sa lekol-la ti koumanse le 9 Mars 1959, dan South Lansing, New York. Bann sirveyan ek bann serviter kongregasion ki ti invite  pou asiste sa lekol-la, ti swiv enn kour pandan enn mwa. Sa kour-la ti an Angle, ek plitar, ti tradir sa dan plizir lang ek tigit par tigit, bann frer dan pli boukou pei finn gagn lokazion swiv sa kour-la. *

Frer Lloyd Barry pe ansegne dan Lekol pou bann Frer Nome, dan Japon an 1970

17 Konsernan lobzektif Lekol pou Bann Frer Nome, l’Annuaire 1962 des Témoins de Jéhovah (an Angle), ti dir: “Dan sa lemond kot bann dimounn bien okipe la, enn ansien ki servi dan enn kongregasion bizin kapav organiz so lavi pou li pran kont zot tou dan kongregasion ek vinn enn lankourazman pou zot. Anmemtan, fode pa ki li negliz so fami pou okip kongregasion, me li bizin ena enn bon zizman. Se vremem enn gran privilez ki bann serviter kongregasion dan lemond antie inn gagne pou asiste Lekol pou Bann Frer Nome! Zot gagn enn formasion ki pou ed zot fer exakteman seki Labib demann bann sirveyan pou fer.”​—1 Tim. 3:1-7; Tite 1:5-9.

18. Kouma tou bann serviter Bondie tir profi ar Lekol pou bann Frer Nome?

18 Tou bann serviter Bondie finn gagn bann gran bienfe avek Lekol pou Bann Frer Nome. Kouma? Kan  bann ansien ek bann asistan ministeryel met an pratik seki zot inn aprann dan sa lekol-la, sa permet zot pou ankouraz zot bann frer ek ser pli bien, parey kouma Jésus. Eski ou pa apresie kan enn ansien ouswa enn asistan ministeryel dir ou enn parol zanti, ekout ou, ouswa rann ou enn vizit ankourazan? (1 Thess. 5:11) Sa bann frer kalifie la zot vremem enn benediksion pou bann kongregasion!

19. Ki bann lezot lekol Komite pou Lansegnman sipervize, ek ki lobzektif sa bann lekol-la ena?

19 Bann lezot lekol. Atraver Komite pou Lansegnman, Komite Santral siperviz lezot lekol ki donn enn formasion bann frer ki ena bann responsabilite dan lorganizasion Jéhovah. Lobzektif sa bann lekol-la se pou ed bann frer nome​—bann ansien, bann sirveyan, ek bann manb Komite Biro Nasional​—pou asim zot responsabilite dan enn fason pli efikas. Sa bann formasion Biblik la ankouraz bann frer pou kontign gard enn bon spiritialite. Sa ed zot osi pou met an pratik bann prinsip Biblik dan fason ki zot pran swin bann brebi ki ena valer ek ki Jéhovah inn konfie zot.​—1 Pierre 5:1-3.

Premie klas Lekol Formasion Ministeryel dan Malawi, an 2007

20. Kifer Jésus ti kapav dir ki nou tou nou “ansegne par Jéhovah,” ek ki ou bien deside pou fer?

20 Pena okenn dout ki nou Lerwa Mesianik finn veye ki so bann disip gagn enn bon formasion. Tou sa bann formasion-la sorti kot Jéhovah​—Li finn form so Garson, ek so Garson finn form so bann disip. Alor, Jésus ti kapav dir ki nou tou nou “ansegne par Jéhovah.” (Jean 6:45; Is. 54:13) Anou determine pou profit bien formasion ki nou Lerwa donn nou. Fode pa nou bliye osi ki lobzektif tou sa bann formasion-la, se pou ed nou pou res for lor plan spiritiel pou nou kapav akonpli nou minister afon.

^ par. 5 Kouma nou kone ki nou Papa ki dan lesiel finn montre so Garson kouma pou ansegne? Jésus ti servi boukou lexanp dan so lansegnman. Sa ti realiz enn profesi ki ti’nn ekrir plizir siek avan so nesans. (Ps. 78:2; Mat. 13:34, 35) Li kler ki Jéhovah, ki finn fer ekrir sa profesi-la, ti deside bien alavans ki so Garson ti pou servi bann lexanp ek bann parabol dan so lansegnman.​—2 Tim. 3:16, 17.

^ par. 6 Plizir mwa plitar, Jésus “ti swazir 70 lezot disip ek ti avoy zot de par de” dan predikasion. Li ti donn zot osi enn formasion.​—Luc 10:1-16.

^ par. 12 Sertin Kretien finn al swiv kour Guiléad plis ki enn fwa.

^ par. 13 Pou gagn plis ransegnman lor lefe ki bann misioner Guiléad finn ena lor predikasion mondial, get liv Les Témoins de Jéhovah, prédicateurs du Royaume de Dieu, sapit 23.

^ par. 14 Sa de dernie lekol-la finn ranplase par Lekol pou Bann Evanzelizater Rwayom Bondie.

^ par. 16 Zordi, tou bann ansien invite pou swiv Lekol pou bann Frer Nome. Bann sesion ena diferan longer ek organize apre de-trwa lane. Depi 1984, bann asistan ministeryel osi gagn formasion dan sa lekol-la.