Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 1

“Ki To Rwayom Vini”

“Ki To Rwayom Vini”

PWIN PRINSIPAL SA SAPIT-LA

Examinn seki Jésus ti ansegne lor Rwayom Bondie

1, 2. Ki trwa zapot Jésus ti tann Jéhovah Limem dir, ek kouma zot ti reazir?

SI Jéhovah Limem demann ou pou fer enn kitsoz, kouma ou pou reazir? Eski ou pa pou pre pou fer tou seki Li demann ou? Pena okenn dout lor la!

2 Enn tipe apre Pâques lane 32 Nou Lepok, trwa zapot Jésus​—Pierre, Jacques ek Jean​—ti fer sa lexperyans-la. (Lir Matthieu 17:1-5.) Zot ti ansam avek zot Met “lao lor enn montagn” kan zot ti gagn enn vizion. Zot ti trouve kouma Jésus pou ete kan li pou gagn laglwar antan ki Lerwa dan lesiel. Sa vizion-la ti paret telman reel ki Pierre ti rod partisip ladan. Pandan ki Pierre ti pe koze, enn niaz ti anvlop zot. Lerla Pierre, Jacques ek Jean ti tann bien seki zis enn tigit dimounn inn gagn privilez pou tande​—lavwa Jéhovah Limem. Apre ki Jéhovah ti konfirme ki Jésus ti so Garson, Li ti dir dan enn fason bien kler: “Ekout li.” Bann zapot ti obeir sa lord-la. Zot ti ekout seki Jésus ti ansegne, ek zot ti ankouraz lezot pou fer parey.​—Actes 3:19-23; 4:18-20.

Jésus ti koz lor Rwayom Bondie plis ki lor ninport ki lezot size

3. Kifer Jéhovah anvi ki nou ekout so Garson, ek ki size li bon nou examine?

3 Bann parol​—“Ekout li”​—finn ekrir dan Labib pou nou profi. (Rom. 15:4) Kifer? Parski Jésus li Port-parol Jéhovah ek sak fwa ki Jésus ti ansegne, li ti dir seki so Papa ti anvi nou kone. (Jean 1:1, 14) Jésus ti koz lor Rwayom Bondie plis ki ninport ki lezot size. Sa Rwayom-la se gouvernman Mesianik ki dan lesiel kot ena Jésus Christ ek 144,000 dirizan. Alor, li bon ki nou examinn bien sa size inportan la. (Rév. 5:9, 10; 14:1-3; 20:6) Me dabor, anou gete kifer Jésus ti koz lor Rwayom Bondie sa kantite-la.

“Seki Nou Ena An-Abondans dan Nou Leker . . . ”

4. Kouma Jésus ti montre ki Rwayom Bondie bien inportan pou li?

4 Rwayom Bondie bien inportan pou Jésus. Kifer nou kapav dir sa? Parski seki enn dimounn dir montre seki ena dan so leker​—alor, nou bann parol montre seki vremem inportan pou nou. Jésus limem ti dir: “Seki nou ena an-abondans dan nou leker, samem ki nou labous dir.” (Mat. 12:34) Jésus ti sezi tou lokazion pou koz lor Rwayom Bondie. Bann Levanzil  mansionn plis ki 100 fwa Rwayom Bondie, ek laplipar trouv dan bann parol ki Jésus ti dir. Rwayom Bondie ti mesaz prinsipal so predikasion. Li ti dir: “Mo bizin osi anons bon nouvel lor Rwayom Bondie dan bann lezot lavil, parski se pou sa ki finn avoy mwa.” (Luc 4:43) Mem apre so rezireksion, Jésus ti kontign koz lor Rwayom Bondie ar so bann disip. (Actes 1:3) Pena dout ki leker Jésus ti ranpli ar lapresiasion pou Rwayom Bondie, ek sa ti pous li pou koz lor la.

5-7. (a) Kouma nou kone ki Rwayom Bondie inportan pou Jéhovah? Donn enn lexanp. (b) Kouma nou kapav montre ki Rwayom Bondie inportan pou nou?

5 Rwayom Bondie bien inportan pou Jéhovah osi. Kouma nou konn sa? Rapel ki Jéhovah ti avoy so sel Garson ki Li’nn kree direk, dan lemond; se Jéhovah Limem ki’nn fer so Garson dir ek ansegn tou kitsoz. (Jean 7:16; 12:49, 50) Se Jéhovah osi ki’nn fer ekrir tou seki ena dan kat Levanzil lor lavi ek minister Jésus. Reflesi pou enn ti moman seki savedir.

Li bon ki sakenn demann limem: ‘Eski Rwayom Bondie inportan pou mwa?’

6 Mazine ki ou pe met bann foto ou fami dan enn album. Ou ena boukou foto ek ou pa kapav met tou dan ou album. Ki ou pou fer? Ou swazir ki foto ou pou mete. Dan enn sertin sans, bann Levanzil zot parey kouma enn album foto ki donn nou enn lide bien kler lor Jésus. Jéhovah pa finn inspir bann ekrivin Levanzil pou ekrir tou seki Jésus ti dir ek fer kan li ti lor later. (Jean 20:30; 21:25) Okontrer, lespri sin Jéhovah ti gid zot pou ekrir bann parol ek bann aksion Jésus. Seki zot inn ekrir ed nou pou konpran ki lobzektif minister Jésus ti ena ek seki pli inportan pou Jéhovah. (2 Tim. 3:16, 17; 2 Pierre 1:21) Bann Levanzil ranpli ar bann lansegnman Jésus lor Rwayom Bondie, alor nou kapav dir san ki nou fer erer, ki Rwayom Bondie bien inportan pou Jéhovah. Reflesi lor la​—Jéhovah anvi ki nou konn bien sa Rwayom-la!

7 Li bon ki nou demann noumem: ‘Eski Rwayom Bondie inportan pou mwa?’ Si wi, nou pou bien anvi ekout seki Jésus ti dir ek ti ansegne lor sa Rwayom-la​—so linportans, kouma ek kan li pou vini.

“Ki To Rwayom Vini”​—Kouma?

8. Kouma Jésus ti montre linportans ki Rwayom Bondie ena?

8 Anou examinn lapriyer Notre Père. Avek bann parol sinp me profon, Jésus ti montre linportans Rwayom Bondie ek seki sa Rwayom-la pou akonpli. Dan sa lapriyer-la ena set kitsoz ki Jésus ti demande. Trwa premie-la konsern proze Jéhovah​—ki so nom sanktifie, ki so Rwayom vini, ek ki so volonte fer lor later parey kouma dan lesiel. (Lir Matthieu 6:9, 10.) Ena enn gran rapor ant sa trwa demann-la. Rwayom Mesianik se mwayin ki Jéhovah pou servi pou sanktifie so nom ek pou akonpli so volonte.

9, 10. (a) Ki Rwayom Bondie pou fer kan li vini? (b) Ki promes Biblik ou inpasian pou trouv realize?

9 Ki Rwayom Bondie pou fer kan li vini? Kan nou priye: “Ki to Rwayom vini,” nou pe demande ki sa Rwayom-la azir.  Kan Rwayom Bondie pou vini, li pou ena tou pouvwar lor later. Li pou detrir sa move sistem-la, parmi ena tou bann gouvern imin, ek li pou etabli enn lemond nouvo kot pou ena lazistis. (Dan. 2:44; 2 Pierre 3:13) Apre sa, kan sa Rwayom-la pou regne, later antie pou vinn enn paradi. (Luc 23:43) Bann dimounn ki’nn mor ek ki dan memwar Bondie pou resisite ek pou retrouv bann dimounn ki zot kontan. (Jean 5:28, 29) Bann dimounn obeisan pou vinn parfe ek zot pou gagn lavi eternel. (Rév. 21:3-5) Finalman, pou ena enn larmoni parfe ant later ek lesiel, parey kouma Jéhovah anvi! Eski ou pa inpasian pou trouv sa bann promes Biblik la realize? Rapel ki sak fwa ki ou priye pou ki Rwayom Bondie vini, ou pe priye pou ki sa bann promes extraordiner la realize.

10 Li kler ki Rwayom Bondie pankor “vini” pou realiz lapriyer Notre Père. Apre tou, bann gouvernman imin ankor pe dirize ek lemond nouvo kot pou ena lazistis pankor arive. Me ena enn bon nouvel. Rwayom Bondie inn etabli ek se seki nou pou examine dan prosin sapit. Me asterla, anou examinn seki Jésus ti dir lor lepok ki Rwayom Bondie ti pou etabli ek kan sa Rwayom-la ti pou vini.

Kan Eski Rwayom Bondie Ti Pou Etabli?

11. Ki Jésus ti montre konsernan lepok ki Rwayom Bondie ti pou etabli?

11 Jésus ti montre ki Rwayom Bondie pa ti pou etabli dan premie siek Nou Lepok, mem si sertin parmi so bann disip ti pe atann sa. (Actes 1:6) Get seki li ti dir dan de diferan parabol ki li ti done lor enn peryod de-z-an.

12. Kouma parabol dible ek move lerb montre ki Rwayom Bondie pa ti etabli dan premie siek Nou Lepok?

12 Parabol dible ek move lerb. (Lir Matthieu 13:24-30.) Apre ki Jésus ti rakont sa parabol-la, kitfwa dan printan lane 31 Nou Lepok, li ti explik sa so bann disip. (Mat. 13:36-43) Pwin prinsipal sa parabol-la ek so sinifikasion se: Apre lamor bann zapot, Satan le Diab ti pou sem move lerb (bann swadizan Kretien) parmi dible (“bann garson Rwayom Bondie,” setadir bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel). Dible ek move lerb toulede ti pou pous ansam pandan enn lepok ki ti pou kontigne ziska rekolt, setadir “konklizion enn sistem.” Apre ki lepok rekolt ti pou koumanse, ti pou ramas move lerb. Apre sa, ti pou ramas dible. Alor, sa parabol-la montre ki Rwayom Bondie pa ti pou etabli dan premie siek Nou Lepok, me li ti pou etabli selman apre lafin peryod kot dible ek move lerb ti pou pous ansam. Manier ki bann levennman inn deroule montre ki lepok kot dible ek move lerb ti pous ansam ti fini ek lepok rekolt ti koumanse an 1914.

13. Ki lexanp Jésus ti done pou montre ki li pa ti pou vinn Lerwa Mesianik deswit apre ki li ti pou retourn dan lesiel?

13 Parabol bann “mine.” (Lir Luc 19:11-13.) Jésus ti donn sa parabol-la dan lane 33 Nou Lepok kan li ti pe al Jérusalem pou enn dernie fwa. Sertin parmi bann dimounn ki ti pe  ekout li ti krwar ki li ti pou etabli so Rwayom deswit kouma zot ti ariv Jérusalem. Pou koriz zot fason panse ek pou montre ki ti pou ena ankor boukou letan avan ki Rwayom Bondie etabli, Jésus ti konpar limem ar “enn misie ki ti sorti dan enn fami bien inportan.” Sa misie-la ti bizin fer enn vwayaz pou al dan “enn pei bien lwin pou li gagn pouvwar rwayal.” * An rapor avek Jésus, sa “pei bien lwin[-la]” ti reprezant lesiel, kot so Papa ti pou donn li pouvwar pou vinn Lerwa. Me Jésus ti kone ki li pa ti pou vinn Lerwa Mesianik deswit apre ki li ti pou retourn dan lesiel. Okontrer, li ti pou asiz dan kote drwat Bondie ek atann ziska ariv ler ki’nn fixe. Finalman, li ti atann pandan plizir siek.​—Ps. 110:1, 2; Mat. 22:43, 44; Héb. 10:12, 13.

Kan Eski Rwayom Bondie Pou Vini?

14. (a) Kouma Jésus ti reponn kestion ki so kat zapot ti poz li? (b) Ki realizasion profesi Jésus montre nou lor so prezans ek lor Rwayom Bondie?

14 De-trwa zour avan ki Jésus mor, kat parmi so bann zapot ti demann li: “Ki sign pou montre to prezans ek konklizion sa sistem-la?” (Mat. 24:3; Marc 13:4) Pou reponn zot, Jésus ti anons enn profesi ki ti pou realize lor enn long peryod letan ek ki trouv dan Matthieu sapit 24 ek 25. Jésus ti mansionn an detay diferan levennman ki ti pou arive dan lemond. Sa bann levennman-la ti pou enn sign ki montre enn peryod ki apel so “prezans.” Kan so prezans ti pou koumanse, anmemtan Rwayom Bondie ti pou etabli; ek kan so prezans ti pou fini, Rwayom Bondie ti pou vini. Nou ena boukou prev ki profesi  Jésus inn koumans realize depi 1914. * Alor, savedir ki se dan sa lane-la ki so prezans ti’nn koumanse ek ki Rwayom Bondie ti’nn etabli.

15, 16. Ar kisannla lexpresion “sa zenerasion-la” aplike?

15 Me kan eski finalman Rwayom Bondie pou vini? Jésus pa ti dir exakteman kan sa ti pou arive. (Mat. 24:36) Me li ti dir enn kitsoz ki donn nou lasirans ki sa Rwayom-la pou vini biento. Jésus ti montre ki Rwayom Bondie ti pou vini apre ki “sa zenerasion-la” ti pou trouv realizasion sign ki li ti done. (Lir Matthieu 24:32-34.) Ar kisannla lexpresion “sa zenerasion-la” aplike? Anou examinn plis an profonder bann parol Jésus.

16 “Sa zenerasion-la.” Eski Jésus ti pe pans bann dimounn ki pa ti krwar an li? Non. Anou gete ar kisannla li ti pe koze. Jésus ti anons sa profesi-la ar de-trwa zapot ki “ti vinn koz ar li an prive.” (Mat. 24:3) Biento bann zapot ti pou gagn lespri sin ek sa ti pou fer zot gagn lesperans pou al viv dan lesiel. Get osi dan ki kontex Jésus ti dir sa bann parol-la. Avan ki li ti koz lor “sa zenerasion-la,” Jésus ti dir: “Asterla, tir sa leson-la ar lexanp pie fig: Kouma so ti brans vinn tann ek gagn bann fey, zot kone ki lete pre pou vini. Alor zot osi parey, kan zot trouv tou sa bann kitsoz-la, zot bizin kone ki li pre, li deryer laport.” Se bann disip Jésus ki ti ena lesperans pou al dan lesiel ki ti pou trouv bann kitsoz ki li ti anonse ek ti pou konpran zot sinifikasion, setadir ki Jésus “li pre, li deryer laport.” Me bann dimounn ki pa ti krwar an li pa ti pou konpran sa. Savedir ki, kan Jésus ti koz lor “sa zenerasion-la,” li ti pe pans so bann disip ki ena lesperans pou al dan lesiel.

17. Ki lexpresion “zenerasion” ek “tou sa bann kitsoz-la” reprezante?

17 “Pa pou disparet avan ki tou sa bann kitsoz-la arive.” Kouma sa bann parol-la pou realize? Pou reponn sa kestion-la, nou bizin konn de kitsoz: ki sa “zenerasion-la” reprezante ek osi ki “tou sa bann kitsoz-la” reprezante. Dan Labib, lexpresion “zenerasion” souvan aplik ar bann dimounn diferan laz ki viv dan mem lepok pandan enn peryod letan. Enn zenerasion li pa tro long ek li ena enn lafin. (Ex. 1:6) Lexpresion “tou sa bann kitsoz-la” reprezant tou bann levennman ki Jésus ti anonse pou ena pandan so prezans, depi koumansman sa prezans-la an 1914 ziska ki “gran detres” vini ver lafin so prezans.​—Mat. 24:21.

18, 19. Kouma nou bizin konpran seki Jésus ti dir konsernan “sa zenerasion-la,” ek ki konklizion nou kapav tire?

18 Alor, kouma nou bizin konpran seki Jésus ti dir konsernan “sa zenerasion-la”? Dan sa zenerasion-la ena de group Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ek ki viv dan mem lepok pandan enn peryod letan. Premie group-la ti trouv sign ki Jésus ti done koumans realize an 1914 ek deziem group-la, se bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ek ki pandan enn sertin tan ti viv dan mem lepok ki premie group-la.  Sertin parmi bann ki dan sa deziem group-la pou ankor vivan lor later ek pou trouv koumansman gran detres. Sa de group-la form enn zenerasion parski antan ki bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, zot viv dan mem lepok pandan enn sertin tan. *

19 Ki konklizion nou kapav tire? Partou dan lemond, nou trouv dan enn fason bien kler sign ki Jésus ti done konsernan so prezans dan so Rwayom. Nou trouve osi ki bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, ki ankor vivan lor later ek ki form parti dan “sa zenerasion-la” pe vinn vie; pourtan, pa zot tou ki pou mor avan ki gran detres koumanse. Alor, nou kapav tir konklizion ki pa res boukou letan avan ki Rwayom Bondie vini ek diriz later! Sa pou vremem extraordiner pou trouv realizasion lapriyer ki Jésus ti ansegn nou: “Ki to Rwayom vini”!

20. Ki size bien inportan nou pou examine dan sa liv-la, ek ki nou pou examine dan prosin sapit?

20 Fode zame nou bliye seki Jéhovah Limem ti dir depi lesiel konsernan so Garson: “Ekout li.” Antan ki bann vre Kretien, nou bien anvi fer seki Jéhovah ti dir. Nou bien interese ar tou seki Jésus ti dir ek ti ansegne lor Rwayom Bondie. Dan sa liv-la nou pou examinn enn size bien inportan: seki sa Rwayom-la inn fini akonpli ek seki li pou akonpli dan lavenir. Dan prosin sapit, nou pou examinn bann levennman interesan ki’nn arive avan ek apre nesans Rwayom Bondie dan lesiel.

^ par. 13 Sirman bann ki ti pe ekout parabol Jésus ti rapel Archélaüs, garson Hérode le Grand. Avan Hérode mor, li ti swazir Archélaüs pou vinn so eritie pou li regn lor Judée ek lezot landrwa. Selman, avan ki li ti koumans regne, Archélaüs ti bizin fer enn long vwayaz pou al Rome pou gagn faver César Auguste.

^ par. 14 Ou pou gagn plis ransegnman dan liv Ki la Bible enseigné vrai-mem? sapit 9.

^ par. 18 Si enn kikenn inn gagn lespri sin pou al dan lesiel apre lamor dernie Kretien ki ti form parti dan premie group​—setadir apre lamor bann ki ti trouv “koumansman bann douler” an 1914​—savedir ki li pa form parti dan “sa zenerasion-la.”​—Mat. 24:8.