Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 10

Lerwa Afinn So Pep lor Plan Spiritiel

Lerwa Afinn So Pep lor Plan Spiritiel

PWIN PRINSIPAL SA SAPIT-LA

Kifer ek kouma Jésus finn afinn ek pirifie so bann disip lor plan spiritiel

1-3. Ki Jésus ti fer kan li ti trouv bann dimounn pe fer tanp Jéhovah vinn inpir?

JÉSUS ti ena enn gran respe pou tanp ki ti trouv dan Jérusalem parski li ti kone seki sa tanp-la ti reprezante. Depi lontan, sa tanp-la ti sant vre ladorasion lor later. Me sa ladorasion-la​—ladorasion Jéhovah, enn Bondie ki sin​—bizin res pir ek sin. Alor, mazine ki Jésus ti resanti kan li ti rant dan tanp le 10 Nisan, lane 33 Nou Lepok, ek kan li ti trouve ki ti ena bann dimounn ki ti pe rann sa tanp-la inpir. Ki ti pe arive?​—Lir Matthieu 21:12, 13.

2 Dan Lakour bann non-Zwif, ti ena bann marsan ek bann dimounn ki ti pe sanz larzan, ek zot ti kontan kas. Zot ti pe azir dan enn fason malonet anver bann adorater Jéhovah ki ti vinn ofer bann sakrifis ar Jéhovah. * Jésus “ti pous tou bann ki ti pe vande ek aste dan tanp, ek li ti devir anba lao latab bann ki ti pe sanz kas.” (Konpar avek Nehémia 13:7-9.) Li ti denons sa bann zom egois la ek li ti dir ki zot ti pe fer lakaz so Papa vinn “enn kavern voler.” Dan sa fason-la, Jésus ti montre so respe pou tanp ek seki sa tanp-la ti reprezante. Li ti bizin protez pirte ladorasion so Papa!

3 Plizir siek plitar, apre ki li ti vinn Lerwa, Jésus ti pirifie ankor enn fwa enn tanp​—enn tanp ki ena enn rapor avek tou bann dimounn ki zordi anvi ador Jéhovah dan enn fason ki Li aksepte. Ki tanp Jésus ti pirifie lerla?

Pirifie “Bann Garson Lévi”

4, 5. (a) Kouma bann disip Jésus ki ti ena lesperans pou al dan lesiel ti afine ek pirifie depi 1914 ziska koumansman 1919? (b) Eski savedir ki Jésus ti’nn fini afinn ek pirifie pep Bondie? Explike.

4 Parey kouma nou ti trouve dan Sapit 2 sa liv-la, apre ki li ti vinn Lerwa an 1914, Jésus ti vinn avek so Papa pou inspekte tanp spiritiel​—dispozision pou ador Bondie. * Apre sa inspeksion-la, Lerwa ti trouve ki li ti bizin afinn ek pirifie bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, setadir “bann garson Lévi.” (Mal. 3:1-3) Depi 1914 ziska koumansman 1919, Jéhovah ti pirifie so pep kan Li ti les zot pas par diferan leprev ek difikilte ki’nn afinn zot ek pirifie zot. Erezman, kan sa bann Kretien-la finn sorti dan sa bann leprev bien difisil la,  zot ti’nn pirifie ek pre pou montre ki zot soutenir zot Lerwa Mesianik!

5 Eski savedir ki Jésus ti’nn fini afinn ek pirifie pep Bondie? Non. Pandan bann dernie zour, Jéhovah finn servi Lerwa Mesianik pou li kontign ed so bann disip pou zot gard zot pirte pou ki zot kapav res dan tanp spiritiel. Dan de prosin sapit, nou pou trouve kouma li finn afinn zot lor plan moral ek dan domenn lorganizasion. Me premierman, anou examine seki savedir gard nou pirte lor plan spiritiel. Jésus inn ed so bann disip gard zot pirte lor plan spiritiel dan bann fason bien kler ek osi dan bann fason ki bann dimounn pa trouve. Sa fortifie nou lafwa pou examinn seki Jésus inn fer.

“Gard Zot Pirte”

6. Kouma bann lord ki Jéhovah ti donn bann Zwif ki ti prizonie dan Babylone ed nou pou konpran ki savedir gard nou pirte lor plan spiritiel?

6 Ki savedir gard nou pirte lor plan spiritiel? Pou reponn sa kestion-la, anou examinn bann parol profetik ki Jéhovah ti dir konsernan bann Zwif ki ti pre pou kit Babylone dan siziem siek Avan Nou Lepok. (Lir Isaïe 52:11.) Sa bann Zwif ki ti prizonie dan Babylone la ti pe retourn Jérusalem sirtou pou re-aranz tanp ek retabli vre ladorasion. (Ezra 1:2-4) Jéhovah ti anvi ki so bann serviter les deryer zot tou seki ti ena enn rapor avek relizion ki bann Babylonien ti pratike. Remarke ki Li ti donn zot plizir lord: “Pa tous nanye ki inpir,” “sorti omilie li,” ek “gard zot pirte.” Fode pa ki vre ladorasion Jéhovah kontamine par fos ladorasion. Alor, ki konklizion nou kapav tire? Pou nou gard nou pirte lor plan spiritiel, nou bizin rezet bann lansegnman ek bann pratik fos relizion.

7. Atraver ki mwayin Jésus finn ed so bann disip pou gard zot pirte lor plan spiritiel?

7 Enn tipe apre ki li ti vinn Lerwa, Jésus ti etabli enn mwayin bien kler ki li ti servi pou ed so bann disip pou gard zot pirte lor plan spiritiel. Sa mwayin-la se lesklav fidel ek saz, ki Christ ti etabli an 1919. (Mat. 24:45) Sa lane-la, bann Etidian Labib ti’nn fini pirifie zotmem kan zot ti’nn rezet boukou lansegnman fos relizion. Me kanmem, zot ti bizin ki pirifie zot ankor plis lor plan spiritiel. Atraver sa lesklav fidel-la, tigit par tigit, Christ finn ed so bann disip pou konpran pli bien ki bann diferan fet ek pratik ki zot ti bizin abandone. (Prov. 4:18) Anou examinn sertin lexanp.

Eski Bann Kretien Bizin Fer Noël?

8. Ki bann Etidian Labib ti konpran lor Noël depi lontan, pourtan ki zot ti kontign fer?

8 Pandan lontan, bann Etidian Labib ti rekonet ki Noël ena bann lorizinn payin ek ki Jésus pa finn ne le 25 Desam. Latour Degard Desam 1881 ti dir: “Finn amenn plizir milyon dimounn ki sorti dan relizion payin pou vinn dan legliz. Me sa sanzman-la ti konsern sirtou bann tit ek bann nom, parski bann pret payin ti vinn bann pret kretien ek bann fet payin  ti gagn bann nom kretien​—Noël ti enn parmi sa bann fet-la.” An 1883, dan lartik “Kan Eski Jésus Ti Ne?” Latour Degard ti montre ki Jésus ti ne apepre dan koumansman Oktob. * Pourtan, dan sa lepok-la, bann Etidian Labib pa ti trouv linportans pou aret fet Noël. Mem bann manb Béthel Brooklyn ti kontign fer sa fet-la. Selman, apre 1926 ti ena enn sanzman. Kifer?

9. Ki finalman bann Etidian Labib ti konpran konsernan Noël?

9 Apre ki bann Etidian Labib ti examinn sa size-la an profonder, zot ti konpran ki, an realite, lorizinn Noël ek bann pratik ki asosie ar sa fet-la dezonor Bondie. Lartik “Lorizinn Noël” dan L’Âge d’Or 14 Desam 1927, ti fer remarke ki Noël se enn fet payin, se enn fet ki met laksan lor plezir, ek ki inplik ladorasion zidol. Sa lartik-la ti montre dan enn fason bien kler ki Jésus pa ti donn lord pou fet Noël ek ti fer remarke ki ‘lemond, laser, ek Satan Lediab anvi ki sa fet-la kontigne ek ki bann dimounn kontign selebre sa; alor, bann ki’nn voue zot lavi pou servi Jéhovah ena enn bon rezon pou pa selebre sa fet-la.’ Sa pa etonn nou ki fami Béthel pa ti fet Noël an Desam sa lane-la​—ni lezot lane ankor!

10. (a) Ki lartik bien profon ti ena lor fet Noël an Desam 1928? (Get osi lankadre “ Noël, So Lorizinn ek Kifer Ti Fer Sa Fet-La.”) (b) Kouma bann serviter Bondie ti gagn bann konsey lor lezot fet ki zot ti bizin evit fer? (Get lankadre “ Denons Lezot Fet.”)

10 Lane apre, bann Etidian Labib ti gagn enn lot lartik bien profon lor fet Noël. Le 12 Desam 1928, Frer Richard Barber ki ti travay dan biro mondial, ti fer enn diskour dan radio ki ti denons bien lorizinn inpir sa fet-la. Kouma bann serviter Bondie ti reazir ar sa direksion bien kler ki biro mondial ti  done la? Frer Charles Brandlein rapel kan li ek so fami ti aret fet Noël, ek li ti dir: “Eski sa ti difisil pou nou pou rezet sa bann kitsoz payin la? Non! . . . Koumadir nou ti pe tir enn linz sal lor nou ek nou ti zet sa linz-la.” Frer Henry Cantwell ki plitar ti vinn enn sirveyan, ti ena mem fason panse. Li ti dir: “Nou ti bien kontan pou rezet enn kitsoz pou montre nou lamour pou Jéhovah.” Bann disip fidel Jésus Christ ti bien dispoze pou fer bann sanzman neseser ek pou aret partisip dan enn fet ki ena so lorizinn dan fos relizion. *​—Jean 15:19; 17:14.

11. Kouma nou kapav montre ki nou soutenir Lerwa Mesianik?

11 Sa bann Etidian Labib ki ti fidel la finn vremem donn nou enn bon lexanp! Kan nou reflesi lor zot lexanp, li bon ki nou demann noumem: ‘Kouma mo konsider direksion ki nou gagne ar lesklav fidel? Eski mo bien kontan pou aksepte sa direksion-la ek mo met an pratik seki mo aprann?’ Si nou dispoze pou obeir, nou pou montre ki nou soutenir nou Lerwa Mesianik ki pe servi lesklav fidel pou donn nou nouritir spiritiel dan ler ki bizin.​—Actes 16:4, 5.

Eski Bann Kretien Bizin Servi Lakrwa?

Sinbol lakrwa ek kouronn (Get paragraf 12 ek 13)

12. Pandan boukou lane, kouma bann Etidian Labib ti konsider lakrwa?

12 Pandan boukou lane, bann Etidian Labib ti konsider lakrwa kouma enn sinbol akseptab pou vre relizion Kretien. Pena dout ki zot ti kone ki fode pa zot ador lakrwa, parski zot ti konpran ki idolatri se enn pese. (1 Cor. 10:14; 1 Jean  5:21) An 1883, Latour Degard ti dir dan enn fason bien fran ki “tou idolatri detestab pou Bondie.” Pourtan, o-koumansman, bann Etidian Labib ti panse ki fason ki zot ti servi lakrwa ti apropriye, alor zot pa ti trouv okenn problem pou servi sa. Par exanp, zot ti fier pou port enn badj kot ti ena enn lakrwa ek enn kouronn, pou idantifie zot. Pou zot, sa ti ena enn sinifikasion: si zot res fidel ziska lamor, zot ti pou gagn kouronn lavi. O-koumansman 1891, ti ena sinbol enn lakrwa ek enn kouronn lor kouvertir Latour Degard.

13. Ki eklersisman bann disip Christ ti gagne konsernan lakrwa? (Get osi lankadre “ Bann Eklersisman Konsernan Lakrwa.”)

13 Bann Etidian Labib ti bien kontan sa sinbol lakrwa ek kouronn la. Me, ver lafin bann lane 1920, tigit par tigit, bann disip Christ ti konpran pli bien sinifikasion lakrwa. Frer Grant Suiter, ki plitar ti vinn enn manb Komite Santral, ti rapel lasanble ki ti ena an 1928, dan Detroit, Michigan, an Amérique. Li ti dir: “ Dan sa lasanble-la, pa ti zis explike ki li pa ti neseser [ki bann Kretien] servi sinbol lakrwa ek kouronn, me osi ki fode pa [zot] aksepte sa.” Dan bann lane apre, bann Kretien ti gagn plis eklersisman lor la. Li ti kler ki lakrwa pa ti ena so plas dan vre ladorasion, enn ladorasion ki pa kontamine lor plan spiritiel.

14. Kouma pep Bondie ti reazir ar sa eklersisman ki zot ti gagne lor lakrwa la?

14 Kouma bann serviter Bondie ti reazir ar leklersisman ki zot ti gagne lor lakrwa? Eski zot ti kontign servi sa sinbol ki zot ti bien kontan la? Lela Roberts, enn ser ki’nn servi Jéhovah pandan bien lontan ti dir: “Kan nou ti konpran seki [lakrwa] ti reprezante, li pa ti difisil pou debaras sa.” Enn lot ser fidel, Ursula Serenco ti exprim santiman ki boukou Kretien ti ena. Li ti dir: “Nou ti arive konpran ki, seki avan nou ti konsider kouma enn kitsoz ki reprezant lamor nou Segner ek nou latasman ar Christ, ti an realite, enn sinbol payin. An-akor avek Proverbes 4:18, nou ti bien rekonesan ki [nou] semin ti pe pli bien eklere.” Bann disip Christ ki ti fidel pa ti anvi partisip ditou dan bann pratik fos relizion!

15, 16. Kouma nou kapav montre ki nou bien deside pou gard lakour tanp spiritiel Jéhovah sin?

15 Zordi, nou ena mem determinasion. Nou rekonet ki Christ finn servi enn mwayin bien kler​—so lesklav fidel ek saz​—pou ed so bann disip gard zot pirte lor plan spiritiel. Alor, kan nou gagn nouritir spiritiel ki met nou an gard kont bann fet, bann pratik ouswa bann koutim ki kontamine ar fos relizion, nou aksepte sa deswit ek nou obeir. Parey kouma nou bann frer ek ser ki ti viv dan koumansman lepok prezans Christ, nou bien determine pou gard bann lakour tanp spiritiel Jéhovah, sin.

16 Toutlong dernie zour, Christ finn osi azir san ki bann dimounn trouve, pou protez bann kongregasion pep Jéhovah ar bann dimounn ki ti kapav kontaminn zot lor plan spiritiel. Kouma li finn fer sa? Se seki nou pou examine asterla.

 Separ “Bann Move Dimounn ar Bann Bon Dimounn”

17, 18. Dan lexanp file lapes, ki vedir (a) zet file lapes, (b) “ramas tou sort kalite pwason,” (c) ramas bann bon pwason dan bann resipian, ek (d) zet bann pwason ki pa bon?

17 Lerwa Jésus Christ pe vey lor bann kongregasion pep Bondie partou lor later. Dan enn fason ki nou pa arive bien konpran, Christ ek bann anz finn koumans enn travay separasion. Jésus ti dekrir sa travay-la dan lexanp ki li ti servi lor enn file lapes. (Lir Matthieu 13:47-50.) Ki sinifikasion sa lexanp-la?

File lapes reprezant predikasion konsernan Rwayom Bondie ki pe fer partou parmi bann dimounn ek lamer reprezant limanite (Get paragraf 18)

18 Zet “enn file lapes . . . dan lamer.” File lapes reprezant predikasion konsernan Rwayom Bondie ki pe fer partou parmi bann dimounn ek lamer reprezant limanite. “Ramas tou sort kalite pwason.” Bonn nouvel atir tou sort kalite dimounn​—bann ki fer zefor pou vinn bann vre Kretien, ek osi bann dimounn ki o-koumansman ti montre enn sertenn lintere me ki pa pe vremem pran pozision pou vre ladorasion. * Ramas “bann bon [pwason] dan bann resipian.” Bann dimounn sinser pe rasanble dan bann kongregasion ki konpare ar bann resipian. Dan sa bann kongregasion-la zot kapav donn Jéhovah enn ladorasion ki pa kontamine. Zet bann pwason “ki pa bon.” Pandan bann dernie zour, Jésus ek bann anz inn separ “bann move dimounn ar bann bon dimounn.” * Alor, Jésus ek bann anz pa finn permet bann ki pena enn leker sinser, ki kitfwa pa dispoze pou abandonn bann fos krwayans ouswa bann pratik fos relizion, pou kontaminn bann kongregasion. *

19. Ki santiman ou ena kan ou trouv seki Jésus finn fer pou protez pirte pep Bondie ek vre ladorasion?

19 Eski li pa ankourazan pou kone ki nou Lerwa Jésus Christ pe protez bann ki anba so responsabilite? Eski li pa ankourazan pou kone ki Jésus pirifie ek protez vre ladorasion​—ek bann vre adorater​—avek mem zel ki li ti ena kan li ti pirifie tanp dan premie siek Nou Lepok? Nou bien rekonesan ki Jésus finn protez lor plan spiritiel pirte pep Bondie ek vre ladorasion! Nou kapav montre ki nou soutenir Lerwa ek so Rwayom kan nou evit tou kontak avek fos relizion.

^ par. 2 Pou ki bann viziter Zwif kapav pey tax ki ti bizin peye sak lane pou tanp, zot ti bizin sanz zot larzan, alor, bann ki ti sanz larzan ti pran enn lintere lor la. Anplis, bann viziter kitfwa ti bizin aste bann zanimo pou zot fer bann sakrifis. Jésus ti apel bann marsan, bann “voler,” kitfwa parski bann zanimo-la ti kout extra ser ouswa zot ti pran enn lintere exazere pou servis ki zot ti pe rande.

^ par. 4 Zordi bann serviter Jéhovah ki lor later ador Li dan bann lakour so gran tanp spiritiel.

^ par. 8 Sa lartik-la ti montre ki Jésus pa’nn kapav inn ne enn zour liver, parski sa “pa pou an-akor avek resi ki bann berze ti deor avek zot bann troupo.”​—Luc 2:8.

^ par. 10 Dan enn let personel ki li ti ekrir le 14 Novam 1927, Frer Frederick Franz ti dir: “Nou pa pou fer Noël sa lane-la. Fami Béthel finn deside pou pa fer Noël ankor.” De-trwa mwa plitar, dan enn let ki li ti ekrir le 6 Fevriye 1928, Frer Franz ti dir: ‘Tigit par tigit, Lesegner pe pirifie nou pou ki nou rezet bann pratik ki sorti dan Babylone, lorganizasion Satan Lediab.’

^ par. 18 Remarke par exanp, ki an 2013 finn ena 7,965,954 proklamater, alor ki 19,241,252 finn asiste Memoryal lamor Jésus Christ.

^ par. 18 Separasion bann bon pwason ar bann pwason ki pa bon, li diferan ar separasion bann mouton ar bann kabri. (Mat. 25:31-46) Pou ena separasion ouswa zizman final bann mouton ek bann kabri, pandan gran detres. Avan ki sa arive, bann dimounn ki konpare ar bann pwason ki pa bon kapav retourn ver Jéhovah ek rasanble zot dan bann resipian ki reprezant bann kongregasion.​—Mal. 3:7.

^ par. 18 Finalman, dan enn fason sinbolik pou zet bann pwason ki pa bon dan enn four dife; sa montre ki zot pou detrir biento.