Rwayom Bondie Pe Regne!

Plizir milyon dimounn finn konn enn lavi ere ek an sekirite anba rwayom Bondie ki parfe. Eski ou ti pou kontan vinn enn sitwayen?

Let Komite Santral

Kouma sa gran nouvel ki C. T. Russell finn anonse le 2 Oktob 1914 finn vinn vre?

SAPIT 1

“Ki To Rwayom Vini”

Jésus ti ansegn lor Rwayom Bondie plis ki lezot size. Kan ek kouma li pou vini?

SAPIT 2

Rwayom Bondie Inn Ne dan Lesiel

Kisannla ti ede pou prepar bann disip Christ lor later pou Rwayom Bondie? Ki bann karakteristik montre ki Rwayom Bondie li enn gouvernman reel?

SAPIT 3

Jéhovah Fer Konn So Proze

Eski Rwayom Mesianik ti form parti dan proze ki Bondie ti ena o-koumansman? Kouma eski Jésus ti donn plis eklersisman lor Rwayom Bondie?

SAPIT 4

Jéhovah Glorifie So Nom

Ki Rwayom Bondie inn fer konsernan nom Bondie? Kouma ou kapav personelman sanktifie nom Jéhovah?

SAPIT 5

Lerwa Fer Nou Konpran Pli Bien Rwayom Bondie

Konpran pli bien Rwayom Bondie, so bann dirizan, so bann sitwayen ek linportans pou res fidel.

SAPIT 6

Bann Dimounn Ki Anons Bonn Nouvel—Bann Proklamater Port Zot Volonter

Kifer Jésus ti sir ki li ti pou ena bann serviter ki ti pou soutenir li volonterman dan bann dernie zour? Kouma ou kapav montre ki ou pe rod Rwayom Bondie avan tou kitsoz?

SAPIT 7

Bann Metod Predikasion—Servi Tou Mwayin pou Kontakte Bann Dimounn

Aprann bann nouvo teknik ki pep Bondie finn servi pou kontakte pli boukou dimounn ki posib kan zot finn pres bon nouvel avan ki lafin vini.

SAPIT 8

Bann Mwayin pou Pres Bonn Nouvel—Prodir Bann Piblikasion Mondial

Kouma travay tradiksion montre ki nou Lerwa soutenir nou? Ki bann sif konsernan nou bann piblikasion montre ki Rwayom Bondie li reel?

SAPIT 9

Rezilta Predikasion—“Bann Karo, Zot Blan, Zot inn pare pou Rekolt”

Jésus ti ansegne so bann disip de leson inportan lor gran rekolt spiritiel. Ki lefe sa bann leson-la ena lor nou zordi?

SAPIT 10

Lerwa Afinn So Pep lor Plan Spiritiel

Ki pwin komin ena ant Noël ek lakrwa?

SAPIT 11

Pirifikasion lor Plan Moral—Montre ki Bondie Sin

Bann gard ek bann lantre dan vizion Ezékiel lor tanp spiritiel finn ena enn sinifikasion spesial pou pep Bondie depi 1914.

SAPIT 12

Organize pou Servi “Bondie Lape”

Labib pa fer kontrast ant dezord ek lord, me ant lape. Kifer? Ek kouma sa repons-la ena enn lefe lor bann Kretien zordi?

SAPIT 13

Bann Proklamater Rwayom Bondie Amenn Zot Ka Devan Lakour

Bann ziz dan sertin lakour siprem finn ena mem latitid ki Gamaliel, enn ansien ansegnan Lalwa.

SAPIT 14

Nou Soutenir Gouvernman Bondie avek Fidelite, Pa Lezot Gouvernman

“Enn kitsoz ki nou pa ti atann ti aval “larivier” persekision ki bann Temwin Jéhovah ti gagne akoz zot netralite dan domenn politik.

SAPIT 15

Batay Legal Pou Nou Gagn Liberte pou Ador Bondie

Pep Bondie finn lager pou gagn drwa obeir lalwa—lalwa Rwayom Bondie Kingdom.

SAPIT 16

Rasanble Ansam pou Ador Jéhovah

Kouma nou kapav profit bien bann renion kot nou ador Jéhovah?

SAPIT 17

Form Bann Predikater Rwayom Bondie

Kouma bann lekol teokratik finn prepar bann predikater Rwayom Bondie pou ranpli zot responsabilite?

SAPIT 18

Kouma Bann Laktivite an Rapor Avek Rwayom Bondie Finanse?

Kot sa larzan-la sorti? Kouma servi sa larzan-la?

SAPIT 19

Bann Konstriksion ki Donn Loner Jéhovah

Bann plas kot nou ador Jéhovah donn Li loner, me Li donn enn pli gran linportans enn lot kitsoz.

SAPIT 20

Ador Jéhovah Inplik Osi Sekour Lezot

Kouma nou kone ki nou laktivite pou sekour nou bann frer form parti dan nou servis sakre pou Jéhovah?

SAPIT 21

Rwayom Bondie Detrir So Bann Lennmi

Asterla ou kapav prepar ou pou lager Har-Maguédôn.

SAPIT 22

Rwayom Mesianik Akonpli Volonte Bondie lor Later

Kouma nou kapav sir ki bann promes Jéhovah pou realize?