Skip to content

Skip to table of contents

Enn Let Komite Santral

Enn Let Komite Santral

Nou bann frer ek ser:

Kouma zot kone, Labib se enn liv ki koz boukou lor bann dimounn. Parmi sa bann dimounn-la, ti ena bann zom ek bann fam fidel ki ti fer fas ar bann difikilte parey kouma nou. Labib dir ki zot ti ena “bann santiman parey kouma nou.” (Zak 5:17, NW.) Sertin ti bien abat akoz zot bann problem ek zot bann traka. Ena lezot ki’nn bien blese par bann manb zot fami ouswa zot bann frer ek ser spiritiel. Ena boukou ki ti deprime parski zot ti santi zot koupab akoz bann erer ki zot finn fer.

Eski sa bann dimounn-la finn abandonn Zeova net? Non. Boukou resanble sa ekrivin Psom-la. Li ti ekrir: “Mo finn al partou-partou parey kouma enn mouton ki finn perdi. Rod to serviter parski mo pa finn bliye to bann komannman.” (Psom 119:176) Eski twa osi to ena mem santiman?

Zeova zame bliye so bann adorater ki finn kit so troupo. Okontrer, Li al rod zot​—souvan Li fer sa atraver so bann lezot adorater. Pran par exanp fason ki Zeova ti ed Zob ki ti konn boukou maler. Li ti gagn bann problem finansie ek bann dimounn ki li ti kontan ti mor. Li ti gagn osi enn problem lasante bien grav. Bann dimounn ki swadizan ti vinn ankouraz Zob, ti dir li bann parol blesan ek li ti bizin siport sa. Me, mem si li ti ena enn move fason panse pandan enn sertin tan, zame li ti tourn so ledo ar Zeova. (Zob 1:22; 2:10) Kouma Zeova ti ed Zob pou retrouv so lekilib?

Zeova ti servi Eliou, enn konpagnon Zob, pou ed li. Kan Zob ti exprim so bann santiman, Eliou ti ekout li ek apre sa, li ti koz ar li. Ki Eliou ti dir? Eski li ti kritik Zob? Eski li ti fer Zob santi li koupab ouswa fer li gagn onte, pou motiv li? Eski Eliou ti konsider limem pli siperyer ki Zob? Non, zame! Lespri Bondie ti pous Eliou pou dir: “Mo parey kouma twa devan vre Bondie, mo’si mo finn fer avek larzil.” Apre sa, li ti donn Zob sa lasirans-la: “To pa bizin per mwa, mo pa pou met okenn presion lor twa pou akable twa.” (Zob 33:6, 7) Olie ki Eliou ti met ankor fardo lor Zob, avek amour li ti donn Zob bann konsey ek lankourazman ki li ti bizin.

Nou anvi to kone ki se avek mem latitid ki nou finn prepar sa brosir-la. Dabor, nou finn bien ekout bann frer ek ser ki finn aret servi Zeova ek nou finn pran kont zot sitiasion. (Proverb 18:13) Apre, avek led lapriyer nou finn examinn bann lexanp dan Labib ki montre kouma Zeova finn ed so bann serviter dan lepase kan zot ti dan mem sitiasion. Finalman, nou finn azout sa bann lexanp-la ar lexperyans bann frer ek ser dan nou lepok, pou fer sa brosir-la. Avek amour, nou invit twa pou examinn sa brosir-la. To kapav sir ki nou bien kontan twa.

Komite Santral Bann Temwin Zeova