Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Retourn ar Zeova

 PARTI TRWA

Nou Santiman Inn Blese—Kan Nou Ena “Kit Repros” Kont Lezot

Nou Santiman Inn Blese—Kan Nou Ena “Kit Repros” Kont Lezot

“Enn ser dan mo kongregasion ti met enn fos lakizasion lor mwa, li ti akiz mwa ki mo ti kokin so larzan. Lezot dan kongregasion ti aprann sa ek zot ti koumans pran so par. Finalman, sa ser-la ti dir mwa ki li finn gagn bann lezot ransegnman ki montre ki mo inosan. Mem si li ti demann mwa exkiz, dan mo leker mo ti kone ki mo pa ti pou kapav pardonn li pou seki li ti’nn fer mwa.”​—Linda.

ESKI to’si to finn pas par mem sitiasion ki Linda, ki finn bien blese par seki enn lot Kretien ti fer li? Malerezman, sertin finn telman blese par kondwit lezot ki sa finn afekte zot laktivite spiritiel. Eski to’si to dan sa ka-la?

Eski enn Kikenn Kapav “Separ Nou ar Lamour Bondie”?

Li vre ki nou kapav trouv sa bien difisil pou pardonn enn Kretien ki finn bles nou. Apre tou, bann Kretien bizin kontan sakenn zot kamarad. (Zan 13:34, 35) Si enn Kretien finn bles nou, sa kapav fer nou bien sagrin ek afekte nou boukou.​—Psom 55:12.

Biensir, Labib rekonet ki li arive ki enn Kretien ‘ena repros’ pou fer kont enn lot Kretien. (Kolosien 3:13) Me, kan sa ariv nou personelman, nou kapav trouv sa bien difisil pou siporte. Ki kapav ed nou? Anou get trwa prinsip ki sorti dan Labib:

Nou Papa dan Lesiel konn tou kitsoz. Zeova obzerv tou seki pase, Li trouve osi kan nou pe pas par enn linzistis ki pe fer nou soufer. (Ebre 4:13) Anplis, Zeova konpran nou santiman kan nou soufer. (Izai 63:9) Zame Li pou les enn “leprev ouswa langwas,” ouswa ninport ki kitsoz​—pa mem enn lot Kretien​—“separ nou ar lamour Bondie.” (Romin 8:35, 38, 39) Eski sa pa pous nou pou azir parey, pou pa les nanye ni personn vinn kouma enn obstak ant nou ek Zeova?

Pardone pa vedir ferm lizie lor lemal. Kan nou pardonn enn dimounn ki’nn ofans nou, sa pa vedir ki nou pa pe pran kont so bann aksion, ouswa ki nou pe zistifie li ek exkiz li, ouswa mem ki nou pe ferm lizie lor seki li’nn fer. Rapel bien ki Zeova zame pa toler pese, me selman, Li pardone si ena enn rezon pou Li fer sa. (Psom 103:12, 13; Abakouk 1:13) Kan Zeova ankouraz nou pou pardone, Li pe demann nou pou imit Li. Li pa ‘gard dan leker, pou touletan.’​—Psom 103:9; Matie 6:14.

Kan nou pa gard dan leker, noumem nou gagn bann bienfe. Kouma? Mazinn sa senn-la: To ramas enn ros, kitfwa enn ki pez zis de-trwa liv, to lev to lame dan oter to latay ek to tini ros-la dan to lame. Kitfwa to pa pou ena okenn difikilte pou tini sa ros-la pou enn ti moman. Me ki pou arive si to esey tini li pli lontan? Ki kantite letan to pou kapav tini li​—de-trwa minit? enn-er-tan? ouswa plis ki sa? Pena dout ki to lebra pou koumans fatige! Biensir, pwa ros-la pa pou sanze. Me plis to tini li, plis to pou santi li lour. Li parey avek rankinn. Plis nou gard rankinn dan nou leker​—mem si se pou enn ti zafer​—plis nou fer noumem ditor. Li pa etonan alor ki Zeova  ankouraz nou pou pa gard rankinn. Wi, kan nou pa gard rankinn, se noumem ki pou gagn bann bienfe.​—Proverb 11:17.

Kan nou pa gard dan leker, noumem nou gagn bann bienfe

“Mo Ti Ena Linpresion ki Se Zeova Limem Ki Ti Pe Koz ar Mwa”

Kan sa ser-la ti fer Linda ditor, ki ti ed Linda pou pa gard rankinn? Parmi bann kitsoz ki li ti fer, li ti medit lor bann rezon Biblik pou pardone. (Psom 130:3, 4) Ti ena enn kitsoz ki ti sirtou tous Linda: li ti kone ki, kan nou pardone, Zeova an retour pou pardonn nou. (Efezien 4:32–5:2) Kan Linda reflesi kouma sa bann panse-la ti inflians li, li dir: “Mo ti ena linpresion ki se Zeova Limem ki ti pe koz ar mwa.”

Avek letan, Linda ti kapav tir tou rankinn ki ti ena dan so leker. Li ti pardonn sa ser-la, ek asterla, sa ser-la se so bon kamarad. Linda ti kontign servi Zeova. Ou kapav sir ki Zeova anvi ed ou pou fer parey.