Skip to content

Skip to table of contents

 PARTI SINK

Retourn ar “Berze ek Sirveyan Zot Nam”

Retourn ar “Berze ek Sirveyan Zot Nam”

Eski to’si to pe fer fas ar enn difikilte ouswa plizir difikilte ki’nn mansione dan sa brosir-la? Si wi, to pa tousel. Boukou serviter Bondie ki fidel, dan lepok Biblik ek dan nou lepok, finn fer fas ar mem difikilte. Zot finn gagn led ar Zeova pou sirmont zot difikilte, alor, to’si to kapav gagn led.

Zeova pou la pou ed twa kan to pou retourn ar Li

 TO KAPAV sir ki Zeova pou la pou ed twa kan to pou retourn ar Li. Li pou ed twa pou fer fas ar to bann traka, Li pou ed twa kan to bann santiman finn blese. Li pou ed twa osi pou ena enn konsians kler pou ki to kapav ena lape dan to lespri ek dan to leker. Lerla, sa pou pous twa pou rekoumans servi Zeova avek to bann frer ek ser. To pou dan mem sitiasion ki bann Kretien dan premie siek. Lapot Pier ti ekrir zot: “Zot ti bann brebi egare, me asterla zot finn retourn kot berze [“ek sirveyan zot nam,” NW].”​—1 Pier 2:25.

Retourn ar Zeova se pli bon kitsoz ki to kapav fer. Kifer? Parski sa pou fer leker Zeova kontan. (Proverb 27:11) To kone ki Zeova ena bann santiman, alor seki nou fer ena enn lefe lor Li. Biensir, Zeova pa fors personn pou kontan Li ek pou servi Li. (Deteronom 30:19, 20) Enn spesialis lor Labib ti dir: “Pena okenn pwagne lor laport nou leker pou ouver li depi andeor. Nou bizin ouver li zis andan.” Kan nou ador Zeova avek enn leker ki ranpli ar lamour, nou swazir pou ouver nou leker. Kan nou fer sa, nou donn Li enn kado ki ena boukou valer, setadir nou fidelite, ek nou fer so leker kontan. Pena dout, nou pa kapav konpar nanye ar lazwa ki nou gagne kan nou donn Zeova ladorasion ki Li merite.​—Zistwar Bann Apot 20:35; Revelasion 4:11.

Anplis, kan to rekoumans ador Zeova, to pou nouri twa lor plan spiritiel. (Matie 5:3) Kouma? Boukou dimounn dan lemond demann zotmem: ‘Kifer nou lor later?’ Zot bien anvi kone si lavi ena enn sans. Bann dimounn poz zot sa bann kestion-la parski Zeova finn kree zot koumsa. Li finn kree nou pou trouv lazwa pou servi Li. Pena pli gran satisfaksion dan lavi kan nou kone ki nou pe ador Zeova parski nou kontan Li.​—Psom 63:1-5.

Zeova vremem anvi ki to retourn ar Li. Kouma to kapav sir? Reflesi enn kout: nou finn prepar sa brosir-la apre ki nou finn bien priye. To finn gagn li, kitfwa par enn ansien ouswa enn lot Kretien. Apre sa, to finn anvi lir li ek to finn aksepte so mesaz. Tousala montre ki Zeova pa finn bliye twa. Okontrer, avek douser, Li pe fer twa retourn ar Li.​—Zan 6:44.

Sa rekonfort nou kan nou kone ki Zeova zame pa bliye so bann serviter ki finn aret servi Li. Se seki enn ser ki apel Donna ti konpran. Li ti dir: “Tigit par tigit, mo ti kit laverite, me souvan, mo ti reflesi lor Psom 139:23, 24, ki dir: ‘A Bondie, examinn mwa bien ek konn mo leker. Examinn mwa ek konn bann panse ki pe fatig mwa. Gete si dan mwa pena okenn dezir pou swiv enn move semin, ek kondir mwa dan semin leternite.’ Mo ti kone ki mo plas pa ti dan sa lemond-la​—zame mo pa ti santi mwa alez dan lemond​—ek mo ti kone ki se dan lorganizasion Zeova ki mo ti bizin ete. Mo ti koumans konpran ki Zeova zame ti’nn kit mwa; mo ti zis bizin retrouv mo semin pou retourn ar Li. Ek mo bien kontan ki mo’nn reisi fer sa!”

“Mo ti koumans konpran ki Zeova zame ti’nn kit mwa; mo ti zis bizin retrouv mo semin pou retourn ar Li”

Sinserman, nou swete ki twa osi to pou rekoumans servi Zeova avek “lazwa.” (Neemia 8:10) Zame to pou regrete ki to finn retourn ar Zeova.