Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Retourn ar Zeova

 PARTI KAT

Nou Santi Nou Koupab—“Pirifie Mwa ek Tir Mo Pese”

Nou Santi Nou Koupab—“Pirifie Mwa ek Tir Mo Pese”

“Mo nouvo travay ti amelior lavi mo fami, me sa ti pous mwa osi pou fer bann kitsoz ki pa ti tro an-akor avek bann prinsip Biblik. Mo ti koumans selebre bann fet, partisip dan bann levennman politik, ek mo ti mem al lames. Mo ti enn Temwin Zeova inaktif pandan 40 an. Plis letan ti pase, plis mo ti panse ki mo pa ti merit pardon Zeova. Mo ti ena santiman ki mo pa ti kapav pardonn momem. Apre tou, mo ti deza konn laverite avan ki mo ti pran enn move semin.”​—Martha.

KAN enn dimounn santi li koupab, se koumadir enn pwa ki pe pez lor li. Lerwa David ti ekrir: “Mo bann fot boukou pli ot ki mo latet, parey kouma enn fardo ki bien lour, zot tro lour pou mwa.” (Psom 38:4) Sertin Kretien bien akable akoz enn tro gran tristes, zot sir ki Zeova zame pou kapav pardonn zot. (2 Korintien 2:7) Eski li vre sa? Mem si to finn fer bann pese grav, eski vremem to telman elwagne ar Zeova ki zame Li pou kapav pardonn twa? Non!

“Anou Remet Bann Kitsoz An-Ord ant Nou”

Zeova pa abandonn bann dimounn ki’nn repanti. An realite, Li rod zot! Zezi ti rakont enn parabol konsernan enn garson ki ti abandonn so fami ek ti amenn enn move lavi, apre sa, li ti retourn kot so papa. Dan sa parabol-la, Zezi ti konpar Zeova ar sa papa-la. Avek letan, garson-la ti desid pou retourn kot li. “Me letan [garson-la] ti ankor bien lwin, so papa [ti] trouv li pe vini. So leker fermal. Li galoupe, li ser so garson dan so lebra ek li anbras li.” (Lik 15:11-20) Eski to anvi vinn pli pros ar Zeova me to ena linpresion ki to “ankor bien lwin” ar Li? Parey kouma papa dan sa zistwar-la, Zeova ena enn gran konpasion pou twa. Li bien anvi ki to retourne.

Me ki to pou fer si to panse ki to bann pese tro grav ouswa to’nn fer tro boukou pese pou Zeova pardonn twa? Silteple, get linvitasion ki Zeova fer dan Izai 1:18: “Alor vini, ek anou remet bann kitsoz an-ord ant nou. Mem si zot pese rouz vif, sa bann pese-la pou vinn blan kouma lanez.” Wi, Zeova pardonn mem bann pese ki koumadir enn tas rouz vif lor enn linz blan, enn tas ki paret pa kapav efase.

Zeova pa anvi ki to kontign soufer akoz enn konsians ki pe repros twa. Me pou to gagn enn soulazman, to bizin pardon Zeova ek enn konsians kler. Kouma to pou kapav gagn sa? Anou get de kitsoz ki Lerwa David ti fer. Premierman, li ti dir: “Mo pou konfes mo bann pese ar Zeova.” (Psom 32:5) Rapel ki Zeova inn fini invit twa pou priye Li ek pou “remet bann kitsoz an-ord” avek Li. Aksepte so linvitasion. Konfes to pese ar Zeova ek partaz to bann santiman avek Li. Par so lexperyans personel, David ti kapav fer sa lapriyer-la avek enn gran lasirans: “Pirifie mwa ek tir mo pese . . . Enn leker ki’nn kase ek ki dan lapenn, A Bondie, to pa pou rezet sa.”​—Psom 51:2, 17.

Deziemman, David ti gagn led ar Natann, ki ti enn profet Bondie. (2 Samiel 12:13) Zordi, Zeova finn etabli bann ansien dan kongregasion.  Zot finn gagn formasion pou ed bann dimounn ki’nn repanti pou regagn bann bon relasion avek Zeova. Kan to apros sa bann ansien-la, zot pou servi Labib ek zot pou fer bann lapriyer sinser pou soulaz twa, pou diminie ouswa pou tir to bann panse negatif, ek pou ed twa geri lor plan spiritiel.​—Zak 5:14-16.

Zeova anvi ki to soulaze ek to regagn enn konsians kler

“Ere Sa Dimounn Ki’nn Gagn Pardon pou So Fot”

Li vre ki to kapav ena santiman ki se enn kitsoz difisil pou konfes to bann pese ar Zeova ek pou al koz ar bann ansien. Kitfwa David osi ti ena sa santiman-la. Li ti “res trankil” konsernan so pese pandan enn sertin tan. (Psom 32:3) Selman, apre, li ti konpran ki li pou gagn bann bienfe si li konfes so pese ek sanz so kondwit.

David ti gagn enn gran bienfe, li ti re-gagn so lazwa. Li ti ekrir: “Ere sa dimounn ki’nn gagn pardon pou so fot, ek ki so pese finn pardone.” (Psom 32:1, not) Li ti osi fer sa lapriyer-la: “A Zeova, ouver mo lalev pou ki mo labous kapav anons to louanz.” (Psom 51:15) Apre ki David ti konfes so pese, li ti soulaze parski li ti nepli santi li koupab ek li ti rekonesan pou pardon Zeova. Sa ti motiv li pou koz lor Zeova ar lezot.

Zeova anvi ki to soulaze ek to regagn enn konsians kler. Li anvi ki to koz lor Li ek lor so proze ar lezot dimounn, san ki to santi twa koupab, me avek sinserite ek enn vre lazwa. (Psom 65:1-4) Rapel ki Zeova invit twa pou fer tou seki to kapav ‘pou ki to bann pese efase ek pou ki to gagn bann lepok ki rafresi ki sorti kot Li.’​—Zistwar Bann Apot 3:19NW.

Se seki ti ariv Martha. Li rakonte: “Mo garson pa ti aret avoy mwa Latour Degard ek Réveillez-vous ! Tigit par tigit, mo ti rekoumans vinn pros ar Zeova. Seki ti pli dir, se demann pardon pou tou bann pese ki mo ti fer. Me finalman, mo ti priye Bondie ek mo ti demann Li pardon. Li difisil pou krwar ki 40 an inn pase avan ki mo’nn retourn ar Zeova. Mo lexperyans prouve ki mem apre boukou lane, enn kikenn kapav gagn enn lot sans pou rekoumans servi Bondie ek regagn so lamour.”