Skip to content

Skip to table of contents

 PARTI ENN

“Mo Pou Al Rod Seki’nn Perdi”

“Mo Pou Al Rod Seki’nn Perdi”

Sa mouton-la abriti, li pa kone kot li ete. Pandan ki li ti pe manz lerb dan laplenn, pa kone kouma, li’nn separe ar lezot mouton. Asterla, li nepli trouv zot, li nepli trouv so berze osi. Pre pou fer nwar. Li’nn perdi dan enn vale kot ena bann zanimo sovaz ki kapav manz li ek li pa kapav defann li. Finalman, li tann enn lavwa ki li kone​—lavwa so berze ki pe galope pou vinn sers li. Berze-la pran li, anvlop li dan bann pli ki ena dan so linz ek amenn li lakaz.

PLIZIR fwa Zeova inn konpar Limem ar enn berze koumsa. Dan so Parol, Li donn nou sa lasirans-la: “Momem mo pou al rod mo bann mouton ek mo pou pran zot swin.”​—Ezekiel 34:11, 12.

“Brebi Ki Mo Pran Swin”

Kisannla ki bann brebi Zeova? Bann brebi Zeova se bann dimounn ki kontan Li ek ki ador Li. Labib dir: “Anou adore ek prosterne; anou azenou devan Zeova nou Kreater. Parski Li nou Bondie, ek nou bann dimounn ki dan so patiraz, bann brebi ki Li pran swin.” (Psom 95:6, 7) Parey kouma bann mouton ki swiv enn berze, bann adorater Zeova bien anvi swiv zot Berze. Eski savedir ki sa bann adorater-la zot parfe? Non. Parfwa, finn arive ki bann serviter Bondie zot parey kouma “bann brebi ki’nn fane partou-partou,” “bann brebi ki’nn perdi” ek “bann brebi ki’nn elwagne.” (Ezekiel 34:12; Matie 15:24, NW; 1 Pier 2:25, NW.) Me, mem si enn dimounn elwagn li ar laverite,  Zeova pa abandonn li koumadir pena okenn lespwar pou li.

Eski to panse ki Zeova Li touzour to Berze? Kouma Zeova montre ki Li enn Berze zordi? Anou examinn trwa fason:

Li nouri nou lor plan spiritiel. Zeova dir: “Dan enn bon patiraz mo pou nouri zot . . . Laba, zot pou repoze dan enn bon laplenn, ek zot pou manz bann bon lerb.” (Ezekiel 34:14) Zeova zame pa finn manke pou donn nou enn nouritir spiritiel ki bien varye, dan bon moman, enn nouritir spiritiel ki ankouraz nou. Eski to kapav mazinn enn lartik, enn diskour, ouswa enn video ki’nn reponn to lapriyer kan to finn demann led? Eski sa pa finn konvink twa ki Zeova pran twa kont personelman?

Li protez nou ek soutenir nou. Zeova fer sa promes-la: “Mo pou re-amenn seki’nn al inpe lwin, ek mo pou band seki’nn blese ek mo pou fortifie seki malad.” (Ezekiel 34:16) Zeova fortifie bann ki feb ek ki bien boulverse akoz zot traka. Li band blesir so bann brebi, ek geri zot si zot finn blese, kitfwa mem zot finn blese par zot bann frer ek ser spiritiel. Li osi re-amenn bann ki finn elwagne ek ki pe lite kont bann panse negatif.

Li santi li responsab anver nou. Zeova dir: “Mo pou al tir zot dan tou bann plas kot zot finn fane partou-partou.” “Mo pou al rod seki’nn perdi.” (Ezekiel 34:12, 16) Pou Zeova, enn brebi ki’nn perdi li pa enn ka dezespere. Zeova kone kan mank enn brebi, Li al rod sa brebi-la, ek Li kontan kan Li retrouv li. (Matie 18:12-14) Apre tou, Li apel so bann vre adorater “mo bann brebi, bann brebi ki mo pran swin.” (Ezekiel 34:31) To enn parmi sa bann brebi-la.

Pou Zeova, enn brebi ki’nn perdi li pa enn ka dezespere. Li kontan kan enn brebi retourne

“Donn Nou Bann Nouvo Zour Kouma Lontan”

Kifer Zeova pe rod twa ek pe invit twa pou retourn ar Li? Parski Li anvi ki to ere. Li promet ki “bann benediksion pou tonbe kouma lapli” lor so bann brebi. (Ezekiel 34:26) Sa promes-la pa dan vid. Tomem to finn deza trouv sa.

Rapel kan to ti fek aprann konn Zeova. Par exanp, ki to ti resanti kan premie fwa to ti aprann bann verite extraordiner lor nom Bondie ek lor proze ki Li ena pou bann dimounn? Eski to rapel ki kantite sa ti ankouraz twa kan to ti ansam avek to bann frer ek ser pou asiste bann lasanble? Kan to ti reisi partaz bonn nouvel avek enn dimounn ki’nn montre lintere dan predikasion, eski to pa ti kontan ek bien satisfe kan to ti rant lakaz?

To kapav regagn sa bann lazwa-la. Bann serviter Bondie dan lepase ti fer sa lapriyer-la: “A Zeova, fer nou revinn ar twa, ek san ezite nou pou retourne. Donn nou bann nouvo zour kouma lontan.” (Lamantasion 5:21) Zeova ti reponn sa lapriyer-la ek so pep ti retourne pou servi Li avek ankor plis lazwa. (Neemia 8:17) Zeova pou fer parey pou twa.

Me selman, pou retourn ar Zeova, se enn kitsoz ki pli fasil pou dir ki fer. Anou examinn sertin difikilte ki to kapav gagne pou retourn ar Zeova ek kouma to kapav sirmont sa bann difikilte-la.