Skip to content

Skip to table of contents

 PARTI DE

Bann Traka—“Nou Bloke dan Tou Sort Fason”

Bann Traka—“Nou Bloke dan Tou Sort Fason”

“Apre 25 an maryaz, mo mari ek mwa nou ti divorse. Mo bann zanfan ti kit laverite. Mo ti koumans gagn plizir problem lasante. Mo ti fer enn depresion. Mo ti bien dezespere. Ti ena zis problem otour mwa ek mo ti nepli kapav fer nanye. Mo ti aret al renion ek mo ti aret prese.”​—June.

TOU dimounn gagn traka​—mem bann serviter Bondie. Enn ekrivin Psom ti ekrir: “Bann traka ti pe akable mwa.” (Psom 94:19) Zezi ti dir ki pandan lepok lafin, akoz “bann traka ki ena dan lavi” sa kapav pli difisil pou servi Zeova. (Lik 21:34, NW.) Ki to kapav dir lor twa? Eski to’si to boulverse akoz bann difikilte finansie, bann problem familial, ouswa lasante? Kouma Zeova kapav ed twa pou fer fas ar tousala?

“Pwisans ki Plis ki Seki Normal”

Nou pa kapav fer fas ar bann traka par noumem. Lapot Pol ti ekrir: “Nou bloke dan tout sort fason . . . nou pa kone ki pou fer, . . . pe zet nou anba.” Pourtan, Pol ti dir osi ki nou “pa dan enn pozision kot nou pa kapav bouze,” “nou ka pa dezespere,” ek “nou pa mor.” Ki ed nou pou andire? “Pwisans ki plis ki seki normal”​—sa pwisans-la sorti kot nou Gran Bondie, Zeova.​—2 Korintien 4:7-9NW.

Reflesi kouma to ti gagn sa “pwisans ki plis ki seki normal [la]” dan lepase. Eski to rapel kouma enn diskour ankourazan ti fer twa ena plis rekonesans pou lamour fidel Zeova? Eski to lafwa dan bann promes Zeova ti vinn pli for kan to ti ansegn lezot lor lesperans ki nou ena pou viv dan enn Paradi? Kan nou asiste renion ek nou partaz nou lafwa avek lezot, nou gagn lafors pou andir nou bann traka. Nou gagn osi lape lespri ki permet nou pou kontign servi Zeova avek lazwa.

“Goute ek Gete ki Zeova Li Bon”

Li normal ki to ena linpresion ki to ena tro boukou kitsoz pou fer enn sel kou. Par exanp, Zeova demann nou pou rod so Rwayom avan tou kitsoz ek pou regilie dan nou bann laktivite spiritiel. (Matie 6:33; Lik 13:24) Selman, ki to pou fer si lopozision, enn move lasante, ouswa bann problem familial finn afebli twa net lor plan fizik? Ouswa, ki to pou fer si to travay pran letan ek lafors ki to ti bizin done dan kongregasion? Avek tou seki to ena pou fer​—ek sa tigit letan ek lafors ki to reste pou fer tousala​—to kapav santi twa extra fatige. Kitfwa to finn mem demann twa si Zeova pa pe atann ki to fer tro boukou.

Zeova konpran nou. Zame Li pou demann nou fer plis ki seki nou kapav fer ek Li rekonet ki sa pou pran letan pou nou retrouv nou lafors fizik ek afektif.​—Psom 103:13, 14.

Pran par exanp fason ki Zeova ti pran swin profet Eliya. Eliya ti telman dekouraze ek li ti telman per ki li ti sove pou al dan dezer. Eski Zeova ti sever ar so profet ek ti donn li lord pou repran so laktivite? Non. De fwa Zeova ti avoy enn anz pou lev Eliya dousman ek pou donn li manze. Me kanmem, 40 zour plitar, Eliya ti touzour trakase ek li ti per. Ki Zeova ti fer ankor pou ed li? Premierman, Zeova ti montre li ki Li kapav protez li. Deziemman, Zeova ti rekonfort li avek “enn lavwa kalm, trankil.” Finalman, Zeova ti fer Eliya kone ki  ena plizir milye profet ki ti pe ador Li avek fidelite. Eliya pa ti tarde pou revinn aktif ek regagn so zel antan ki profet Zeova. (1 Lerwa 19:1-19) Ki leson nou kapav tire? Kan Eliya ti boulverse par bann traka, Zeova ti ena pasians ek konpasion anver li. Zeova pa finn sanze. Li pran nou swin dan mem fason.

Kan to reflesi lor seki to kapav donn Zeova, to bizin realist. Pa konpar seki to kapav fer zordi avek seki to ti pe fer lontan. Anou pran enn lexanp: Enn atlet ki finn aret antrene pandan plizir mwa ouswa plizir lane, pa kapav enn sel kout rekoumans galoupe parey kouma li ti abitie fer avan. Okontrer, dabor li bizin koumans fixe bann ti lobzektif ki pou redonn li lafors ek landirans. Bann Kretien parey kouma bann atlet. Zot antrenn zot avek enn lobzektif bien presi. (1 Korintien 9:24-27) Kifer to pa fixe enn lobzektif spiritiel ki paret pli rezonab pou twa asterla? Par exanp, kitfwa to kapav fixe lobzektif pou asiste enn renion. Demann Zeova pou ed twa realiz sa lobzektif-la. Amezir ki to regagn lafors spiritiel, to pou “goute ek [to pou trouve] ki Zeova Li bon.” (Psom 34:8) Rapel ki ninport ki to fer pou montre to lamour pou Zeova​—mem si se enn ti kitsoz​—sa ena valer pou Li.​—Lik 21:1-4.

Zame Zeova pa pou demann nou fer plis ki seki nou kapav fer

“Lafors ki Mo Ti Bizin”

Kouma Zeova ti donn June lafors pou retourn ar Li? June rakonte: “Mo ti kontign priye Zeova, mo ti demann Li pou ed mwa. Apre, mo belfi ti dir mwa ki ena enn lasanble dan lavil kot mo reste. Mo ti deside pou asiste enn zour lasanble. Mo ti vremem kontan pou retourn parmi bann serviter Zeova! Sa lasanble-la ti donn mwa lafors ki mo ti bizin. Asterla, mo pe rekoumans servi Zeova avek lazwa. Zordi mo lavi ena boukou plis sans. Wi, mo’nn konpran ki fode pa mo izol mwa, mo bizin mo bann frer ek ser ek mo bizin aksepte zot led. Mo bien kontan ki ti ena ankor letan pou mo retourn ar Zeova.”