Retourn ar Zeova

Zeova pe rod so mouton ki’nn perdi, ek Li invit twa pou retourne.

Enn Let Komite Santral

Sa let Komite Santral la se enn apel pou bann serviter Bondie ki finn elwagne ar kongregasion.

1e PARTI

“Mo Pou Al Rod Seki’nn Perdi”

Eski Bondie konsider enn mouton ki’nn perdi kouma enn ka dezespere?

2e PARTI

Bann Traka—“Nou Bloke dan Tou Sort Fason”

Si to santi twa dekouraze parski to nepli kapav fer otan pou Zeova kouma to ti pe fer avan, enn ti konsey kapav ed twa pou gagn so pwisans.

3e PARTI

Nou Santiman Inn Blese—Kan Nou Ena “Kit Repros” Kont Lezot

Trwa prinsip Labib kapav ed twa kan to ena santiman ki enn konpagnon Kretien inn bles twa.

4e PARTI

Nou Santi Nou Koupab—“Pirifie Mwa ek Tir Mo Pese”

Kouma to kapav soulaze ek regagn enn konsians kler?

5e PARTI

Retourn ar “Berze ek Sirveyan Zot Nam”

Si mo anvi retourn ar Zeova, ki mo bizin koumans fer? Kouma kongregasion pou akeyir mwa?

Konklizion

Eski parfwa to rapel bann bon moman ki to finn pase parmi bann serviter Zeova?