Skip to content

Ki Ou Panse lor Lavenir?

Ki Ou Panse lor Lavenir?

Eski lemond pou . . .

  • res parey?

  • vinn pli pir?

  • vinn pli bon?

 SEKI LABIB DIR

“Bondie . . . pou souy tou larm dan zot lizie, ek lamor nepli pou existe. Dimounn nepli pou an-dey, zot nepli pou plore ek nepli pou ena douler. Bann kitsoz ki ti ena avan finn disparet.”​—Révélation 21:3, 4, Traduction du monde nouveau.

KI BIENFE OU POU GAGNE?

Enn travay ki ena sans ek ki fer ou gagn satisfaksion.​—Isaïe 65:21-23.

Pou nepli ena okenn maladi ni okenn soufrans.​—Isaïe 25:8; 33:24.

Enn lavi ere pou touletan, avek ou fami ek ou bann kamarad.​—Psaume 37:11, 29.

 ESKI NOU KAPAV VREMEM KRWAR SEKI LABIB DIR?

Wi, pou omwin de rezon:

  • Bondie ena kapasite pou realiz so promes. Dan Labib, zis Jéhovah tousel ki apel Bondie “Tou-Pwisan,” parski so pouvwar pena limit. (Révélation 15:3) Alor, Li vremem ena kapasite pou tini so promes pou sanz sa lemond-la ek fer li vinn pli bon. Parey kouma Labib dir, “pou Bondie tou kitsoz posib.”​—Matthieu 19:26.

  • Bondie bien anvi realiz so promes. Par exanp, Jéhovah pe “atann avek inpasians” pou redonn lavi bann dimounn ki’nn mor.​—Job 14:14, 15.

    Labib montre osi ki Jésus, Garson Bondie, ti geri bann malad. Kifer li ti fer sa? Parski li ti vremem anvi. (Marc 1:40, 41) Parey kouma so Papa, Jésus ti bien anvi soutenir bann ki ti bizin led.​—Jean 14:9.

    Wi, nou ena lasirans ki Jéhovah ek Jésus toulede anvi ki nou ena enn lavenir ere!​—Psaume 72:12-14; 145:16; 2 Pierre 3:9.

 REFLESI LOR LA

Kouma Bondie pou sanz sa lemond-la ek fer li vinn pli bon?

Labib reponn sa kestion-la dan MATTHIEU 6:9, 10 ek DANIEL 2:44.