Skip to content

Eski Vremem Bann Ki’nn Mor Kapav Reviv?

Eski Vremem Bann Ki’nn Mor Kapav Reviv?

Eski ou pou reponn . . .

  • wi?

  • non?

  • kitfwa?

 SEKI LABIB DIR

“Pou ena enn rezireksion.”Actes 24:15, Traduction du monde nouveau.

KI BIENFE OU POU GAGNE?

Gagn rekonfor kan nou perdi bann ki nou kontan dan lamor.2 Corinthiens 1:3, 4.

Nepli per lamor.Hébreux 2:15.

Enn vre lespwar pou rezwenn bann ki nou ti kontan me ki’nn mor.Jean 5:28, 29.

 ESKI NOU KAPAV VREMEM KRWAR SEKI LABIB DIR?

Wi, pou omwin trwa rezon:

  • Bondie inn kree lavi. Labib dir ki Bondie ki apel Jéhovah Li “lasours lavi.” (Psaume 36:9; Actes 17:24, 25) Bondie inn donn lavi tou bann kreatir ki vivan. Alor, pena dout ki Li ena kapasite pou redonn lavi enn dimounn ki’nn mor.

  • Bondie ti resisit bann dimounn dan lepase. Labib koz lor wit dimounn—zenn, vie, zom, ek fam—ki ti resisite lor later. Ena sertin ki ti’nn mor pou enn ti moman, parkont enn ti’nn res dan tom pandan kat zour!Jean 11:39-44.

  • Bondie bien anvi resisit bann dimounn ankor. Jéhovah pa kontan kan bann dimounn mor; Li konsider lamor kouma enn lennmi. (1 Corinthiens 15:26) Li pe “atann avek inpasians” pou gagn laviktwar lor sa lennmi-la kan Li pou tir lamor par mwayin rezireksion. Li ena enn gran dezir pou resisit bann ki Li’nn gard dan so memwar ek pou trouv zot reviv lor later ankor.Job 14:14, 15.

 REFLESI LOR LA

Kifer nou vinn vie ek nou mor?

Labib reponn sa kestion-la dan GENÈSE 3:17-19 ek ROMAINS 5:12.