Amelior To Lektir ek To Lansegnman

Inn fer sa piblikasion-la pou ed twa amelior to kapasite pou lir an piblik ek dan fason ki nou bizin koze ek ansegne.

Let Komite Santral

Nou ansegn bann dimounn mesaz pli inportan ki existe.

LESON 1

Introdiksion Efikas

Enn introdiksion efikas realiz trwa lobzektif.

LESON 2

Fason Koze

Fason ki to koze pou met to loditwar alez ek pou ed zot aksepte to mesaz.

LESON 3

Servi Bann Kestion

Avek takt, poz bann kestion ki pou kapte latansion bann dimounn, ek ki pou met laksan lor bann pwin inportan.

LESON 4

Introdir Bien Bann Verse Labib

Gete kouma to kapav prepar lespri bann ki pe ekout twa avan ki to lir enn verse.

LESON 5

Lir Bien

Enn bon lektir bien inportan pou fer bann dimounn gagn konesans lor Zeova.

LESON 6

Fer enn Bon Aplikasion Bann Verse

Ed bann dimounn konpran bien lien ki ena ant verse ki to’nn lir ek aplikasion ki to pe fer.

LESON 7

Presi ek Konvinkan

Presizion ek konviksion pou ed bann ki pe ekout nou pou tir bon konklizion.

LESON 8

Bann Lexanp pou Ansegne

Pou amelior kalite to lansegnman, servi bann lexanp sinp ki pou kapte latansion bann dimounn ek ansegn zot bann leson inportan.

LESON 9

Servi Kouma Bizin Bann Led Viziel

Servi bann led viziel pou fer bann pwin ki to pe ansegne vinn pli fasil pou rapel.

LESON 10

Varye To Lavwa

Varye volim, ton to lavwa, ek vites ki to koze pou tous santiman ek pou motiv bann dimounn pou azir.

LESON 11

Lantouziasm

Lantouziasm montre ki to ena bann santiman ek montre ki to interese avek bann dimounn ki pe ekout twa.

LESON 12

Lamour ek Konpasion

Si to koz avek santiman sinser, sa pou montre ki to pran kont bann ki pe ekout twa.

LESON 13

Montre Klerman Valer Pratik To Size

Ed bann dimounn pou konpran kouma to size kapav inflians zot lavi, ek montre zot kouma aplik seki zot pe aprann.

LESON 14

Met Laksan lor Bann Pwin Prinsipal

Ed lasistans pou swiv to diskour, ek montre dan enn fason bien kler kouma sak pwin prinsipal ena enn lien avek to lobzektif ek to tem.

LESON 15

Koz Avek Konviksion

Koz avek konviksion. Montre dan fason ki to koze ki to sir ki seki to pe dir li vre ek inportan.

LESON 16

Ankourazan ek Pozitif

Olie kritike, ankouraz lezot. Atir latansion lor bann verite ki fer dibien ki ena dan Parol Bondie.

LESON 17

Kler ek Konpreansib

Ed bann ki ekout twa pou konpran sinifikasion to mesaz. Fer konpran bann pwin inportan dan enn fason kler.

LESON 18

Bann Linformasion ki Itil

Ankouraz bann ki pe ekout twa pou reflesi lor to size ek ed zot pou aprann enn kitsoz ki itil.

LESON 19

Fer Zefor pou Tous Leker

Motiv bann ki pe ekout twa pou kontan Bondie ek so Parol, Labib.

LESON 20

Konklizion Efikas

Enn konklizion efikas pou ankouraz bann ki ekout twa pou aksepte ek pou aplik seki zot finn aprann.

Not To Bann Progre

Not to bann progre amezir ki to amelior to lektir ek to lansegnman.