Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 54

Zeova Ena Pasians ar Zonas

Zeova Ena Pasians ar Zonas

Niniv ti enn lavil Asirien ek so bann abitan ti bien move. Zeova ti dir so profet Zonas al laba ek averti zot ki zot ti bizin sanze. Me Zonas ti sove ek li ti al dan lot direksion. Li ti mont dan enn bato ki ti pe al Tarsis.

Lor lamer, ti ena enn tanpet bien violan ek bann marin ti gagn extra per. Zot ti priye zot bann bondie ek zot ti demande: ‘Kifer ena sa tanpet-la?’ Lerla, Zonas ti dir zot: ‘Akoz mwa sa. Mo pe sove parski mo pa anvi fer seki Zeova inn dir mwa fer. Zet mwa dan lamer ek tanpet-la pou arete.’ Bann marin pa ti anvi zet Zonas dan lamer, me li ti insiste. Alor, zot ti zet li dan lamer ek tanpet-la ti arete.

Zonas ti panse ki li ti pou mor. Pandan ki li ti pe koule, li ti priye Zeova. Lerla, Zeova ti avoy enn gro pwason, ki ti aval Zonas. Me Zonas pa ti mor. Dan vant pwason-la, li ti priye: ‘Zeova, mo promet pou obeir twa touletan.’ Pandan trwa zour, Zeova ti protez Zonas dan vant sa pwason-la. Apre sa, Zeova ti fer pwason-la vomi Zonas lor later.

Zeova ti sap lavi Zonas. Me eski savedir ki Zonas ti nepli bizin al Niniv? Non. Ankor enn fwa, Zeova ti dir Zonas al laba. Me sa  fwa-la, Zonas ti obeir. Li ti al Niniv ek li ti dir bann move dimounn ki ti laba: ‘Dan 40 zour, Niniv pou detrir.’ Lerla, enn kitsoz inkrwayab ti arive: bann Ninivit ti ekoute ek zot ti sanze. Lerwa Niniv ti dir so pep: ‘Priye Bondie ek repanti. Kitfwa Li pa pou detrir nou.’ Kan Zeova ti trouve ki bann abitan Niniv ti repanti, Li pa ti detrir Niniv.

Zonas ti bien ankoler parski Zeova pa ti detrir Niniv. Reflesi lor la: Zeova ti ena pasians ek pitie pou Zonas, me Zonas pa ti ena pitie pou bann Ninivit. Zonas ti sorti andeor lavil, li ti asiz dan lonbraz enn pie (enn fami ar pie kalbas) ek li ti boude. Kan pie-la ti mor, Zonas ti bien ankoler. Alor, Zeova ti dir li: ‘To gagn plis traka pou sa pie-la ki pou bann abitan Niniv. Mo finn ena pitie pou zot. Se pou sa rezon-la ki zot pa finn mor.’ Ki leson Zeova ti pe rod fer Zonas konpran? Bann abitan Niniv ti pli inportan ki ninport ki pie.

“Lesegner [“Zeova,” NW] . . . li pasian avek zot, parski li pa anvi ki enn parmi zot tonbe, me ki zot tou repanti.”​—2 Pier 3:9