Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 53

Zoad Ena Kouraz

Zoad Ena Kouraz

Zezabel ti ena enn tifi ki ti apel Atali. Li ti move parey kouma so mama. Atali ti madam lerwa Zida. Kan so mari ti mor, so garson ti vinn lerwa. Me kan so garson ti mor, Atali ti fer limem vinn larenn Zida. Lerla, li ti esey touy tou bann dimounn ki ti kapav vinn lerwa dan so plas. Li ti fer touy tou bann garson dan fami rwayal, mem so bann ti-zanfan. Tou dimounn ti gagn per Atali.

Gran Pret Zoad ek so madam, Zozabet, ti kone ki Atali ti pe fer enn move kitsoz. Zot ti met zot lavi an danze kan zot ti kasiet Zoas, enn parmi bann ti-zanfan Atali ki ti ankor enn ti-baba. Zot ti elve li dan tanp.

Kan Zoas ti gagn set an, Zoad ti rasanble tou bann sef ek bann Levit, ek li ti dir zot: ‘Vey laport tanp. Pa les personn rantre.’ Lerla, Zoad ti fer Zoas vinn lerwa Zida ek li ti met enn kouronn lor so latet. Bann abitan Zida ti kriye: ‘Viv lerwa!’

Atali ti tann tapaz ki lafoul ti pe fer. Alor, li ti galoupe ek li ti al kot tanp. Kan li ti trouv nouvo lerwa-la, li ti kriye: ‘Zot finn fer magouy! Zot bann tret!’ Lerla, bann sef ti pran larenn Atali, zot ti ale, ek zot ti touy li. Pandan plizir lane, Atali ti ena enn move linflians lor lepep. Ki ti pou arive asterla?

Zoad ti ed lepep pou fer enn lalians ar Zeova ek zot ti promet pou ador zis Zeova. Zoad ti fer lepep detrir tanp Baal ek kraz bann zidol. Li ti fer bann pret ek bann Levit travay dan tanp pou ki lepep  kapav rekoumans ador Zeova laba. Li ti met bann gardien devan laport tanp pou ki bann dimounn inpir pa rantre. Apre sa, Zoad ek bann sef ti amenn Zoas dan pale ek zot ti met li lor tronn. Bann abitan Zida ti bien kontan. Asterla, zot ti kapav servi Zeova san linflians move larenn Atali ek ladorasion Baal. Eski to’nn remarke kouma kouraz Zoad ti ed boukou dimounn?

“Pa per bann ki touy lekor me ki pa kapav touy nam; me plito, per sa kikenn ki kapav detrir nam ek lekor toulede dan Lazeenn.”​—Matie 10:28NW.