Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 55

Anz Zeova Protez Ezekias

Anz Zeova Protez Ezekias

Lanpir Asirien ti reisi gagn laviktwar lor rwayom dis tribi Izrael. Asterla, Senakerib, lerwa Lasiri, ti anvi kontrol osi rwayom de tribi Zida. Li ti koumans atak bann lavil Zida enn par enn. Me lavil ki li ti plis anvi gagne ti Zerizalem. Selman, Senakerib pa ti kone ki Zeova ti pe protez Zerizalem.

Ezekias, lerwa Zida, ti donn Senakerib boukou kas pou ki li pa atak Zerizalem. Me mem si Senakerib ti pran kas-la, li ti avoy so larme pwisan kont Zerizalem. Bann abitan Zerizalem ti gagn per parski bann Asirien ti pe vinn deplizanpli pre. Me Ezekias ti dir zot: ‘Pa gagn per. Bann Asirien bien for. Me Zeova pou fer nou vinn pli for ki zot.’

Senakerib ti avoy so Rabshake, enn mesaze, dan Zerizalem pou pran plezir ar lepep. Rabshake-la ti debout andeor lavil ek ti kriye: ‘Zeova pa kapav ed zot. Pa les Ezekias anbet zot. Okenn bondie pa kapav protez zot.’

Ezekias ti demann Zeova seki li ti bizin fer. Zeova ti reponn li: ‘Pa gagn per akoz bann parol Rabshake. Senakerib pa pou anvayir Zerizalem.’ Apre sa, Ezekias ti gagn de-trwa let ki Senakerib ti avoye. Dan sa bann let-la ti ekrir: ‘Abandone! Zeova pa kapav sap zot.’ Ezekias ti priye: ‘Silteple, Zeova, sov nou, pou ki tou dimounn kone ki to tousel vre Bondie.’ Lerla, Zeova ti dir li: ‘Lerwa Lasiri pa pou rant dan Zerizalem. Mo pou protez mo lavil.’

Senakerib ti sir ki Zerizalem ti pou vinn pou li. Me sa lanwit-la, Zeova ti avoy enn anz kot bann solda Asirien ki ti pe kanpe andeor lavil. Sa anz-la ti touy 185,000 solda!  Lerwa Senakerib ti perdi so bann pli bon solda. Li ti perdi lager ek li ti oblize retourn kot li. Zeova ti tini so promes: Li ti protez Ezekias ek Zerizalem. Si, dan sa ler-la, to ti dan Zerizalem, eski to ti pou ena konfians an Zeova?

“Anz Zeova kanp otour bann ki ena lakrint pou Li, ek li delivre zot.”​—Psom 34:7NW.