Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 56

Zozias Kontan Lalwa Bondie

Zozias Kontan Lalwa Bondie

Zozias ti ena wit an kan li ti vinn lerwa Zida. Dan sa lepok-la, lepep ti pe fer mazik ek ti pe ador bann zidol. Kan Zozias ti ena 16 an, li ti anvi aprann kouma pou ador Zeova dan enn bon fason. Laz 20 an, Zozias ti koumans detrir bann zidol ek bann lotel partou dan pei. Ek kan Zozias ti ena 26 an, li ti fer repar tanp Zeova.

Gran Pret Ilkia ti trouv roulo Lalwa Zeova dan tanp, kitfwa roulo ki Moiz ti ekrir limem. Lerla, Shafann, sekreter lerwa, ti amenn sa roulo-la ar Zozias. Shafann ti koumans lir Lalwa-la bien for pou li. Pandan ki Zozias ti pe ekoute, li ti konpran ki lepep ti pe dezobeir Zeova depi plizir lane. Zozias ti dir Ilkia: ‘Zeova bien ankoler ar nou. Al demann Li seki nou bizin fer. Li pou reponn nou.’ Lerla, Zeova ti servi profetes Oulda pou donn sa mesaz-la: ‘Bann abitan Zida inn kit mwa. Zot pou gagn pinision, me pa pandan ki Zozias pe regne, parski li finn ena limilite’, setadir ki li ti pre pou fer bann sanzman ki ti an-akor avek Lalwa.

Kan Lerwa Zozias ti tann sa mesaz-la, li ti al kot tanp ek li ti rasanble lepep Zida. Apre sa, li ti lir Lalwa Zeova bien for devan lepep. Lerla, Zozias ek lepep ti promet pou obeir Zeova avek tou zot leker.

 Lepep pa ti selebre Pak depi plizir lane. Me kan Zozias ti lir dan Lalwa ki ti bizin selebre Pak toule lane, li ti dir lepep: ‘Nou pou selebre Pak pou Zeova.’ Lerla, Zozias ti ofer boukou zanimo pou fer sakrifis. Li ti osi donn lord pou ki ena enn koral dan tanp. Apre sa, lepep ti selebre Pak ek fet Dipin San Levin, ki ti dire set zour. Depi lepok Samiel, zame pa finn ena enn fet Pak koumsa. Zozias ti vremem kontan Lalwa Bondie. Eski twa osi, to kontan pou aprann konn Zeova?

“To lalwa li enn lalanp ki ekler mo sime; enn far ki diriz mwa dan nwar.”​—Psom 119:105