Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 48

Garson enn Vev Resisite

Garson enn Vev Resisite

Pandan lasesres, Zeova ti dir Eli: ‘Al Sarepta. Laba, enn vev pou donn twa manze.’ Pre ar laport lavil, Eli ti trouv enn vev bien mizer ki ti pe ramas dibwa. Eli ti demann li enn goble delo. Kan vev-la ti pe ale, Eli ti apel li ek ti dir li: ‘Silteple, amenn enn bout dipin osi pou mwa.’ Me vev-la ti reponn: ‘Mo pena dipin pou donn twa. Mo ena zis enn tigit lafarinn ek delwil pou prepar inpe manze pou mwa ek mo garson.’ Lerla, Eli ti dir li: ‘Zeova inn fer sa promes-la: si to fer inpe dipin pou mwa, to lafarinn ek to delwil pa pou fini ditou ziska ki lapli rekoumans tonbe.’

Alor, vev-la ti retourn kot li ek li ti fer dipin pou profet Zeova. Ek parey kouma Zeova ti promet, vev-la ek so garson ti ena manze ziska lafin lasesres. So po lafarinn ek so po delwil ti res plin.

Apre sa, enn kitsoz terib ti arive. Garson sa vev-la ti tom malad ek li ti mor. Vev-la ti sipliy Eli pou ed li. Eli ti pran  garson-la dan so lebra, ek li ti amenn li dan enn lasam ki lor letaz. Li ti met garson-la lor lili ek li ti priye: ‘Zeova, silteple, resisit sa garson-la.’ Eli ti pe demann Zeova fer enn kitsoz extraordiner. Eski to kone kifer? Parski, avan sa, zame pa ti tann dir ki enn kikenn ti deza resisite. Anplis, sa vev-la ek so garson, zot pa ti mem bann Izraelit.

Garson-la ti rekoumans respire: li ti resisite! Lerla, Eli ti dir vev-la: ‘Gete! To garson vivan!’ Vev-la ti extra kontan ek li ti dir Eli: ‘To vremem profet Bondie. Mo konn sa parski to dir zis seki Zeova dir twa dir, ek sa realize.’

“Get bann korbo, zot pa seme e zot pa rekolte; zot pena ni stor ni grenie, e pourtan Bondie nouri zot. Zot, zot ena plis valer ki zwazo!”​—Lik 12:24