Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 47

Zeova Ankouraz Eli

Zeova Ankouraz Eli

Kan Zezabel ti aprann seki ti ariv bann profet Baal, li ti bien ankoler. Li ti avoy Eli sa mesaz-la: ‘Demin to pou mor, parey kouma bann profet Baal.’ Eli ti gagn bien per. Li ti sove ek li ti al dan dezer. Li ti priye: ‘Zeova, mo nepli kapav siporte. Les mwa mor.’ Eli ti bien fatige ek li ti gagn somey anba enn pie.

Enn anz ti kas somey Eli, ek ti dir li: ‘Leve, manze.’ Eli ti trouv enn dipin ron lor bann ros ki ti so, ek enn brok delo. Eli ti manze ek li ti bwar. Apre sa, li ti re-al dormi. Anz-la ti lev li ankor enn fwa ek ti dir li: ‘Manze. To bizin lafors pou sa vwayaz ki to pou fer la.’ Alor, Eli ti manz ankor inpe. Apre sa, li ti marse pandan 40 zour ek 40 nwit ziska ki li ariv Montagn Oreb. Laba, li ti rant dan enn lagrot ek li ti dormi. Me Zeova ti koz ar li ek ti dir li: ‘Ki to pe fer isi Eli?’ Eli ti reponn: ‘Bann Izraelit pa’nn tini promes ki zot ti fer ar twa. Zot inn kraz to bann lotel ek touy to bann profet. Asterla, zot pe rod touy mwa osi.’

Lerla, Zeova ti dir Eli: ‘Sorti deor ek gete.’ An premie, enn divan bien for ti soufle devan lagrot. Apre, ti ena enn tranbleman-de-ter, ek apre sa, enn dife. Alafin, Eli ti tann enn ti lavwa kalm. Eli ti kouver so figir avek so manto ek li ti debout andeor lagrot. Lerla, Zeova ti demann Eli kifer li ti sove. Eli ti reponn: ‘Res zis mo tousel ki pe servi twa.’ Me Zeova ti dir li: ‘To pa tousel. Ena 7,000 zom dan Izrael ki ankor pe ador mwa. Ale, ek fer Elize vinn profet dan to plas.’ Deswit, Eli ti al fer seki Zeova ti dir li. Eski to panse ki Zeova pou ed twa osi si to fer seki Li demann twa? Wi, Li pou ed twa. Asterla, anou al gete seki ti arive pandan lasesres.

“Napa bizin zot trakase ditou, me dan ninport ki sitiasion, avek enn leker rekonesan, ofer zot lapriyer ek siplikasion Bondie [“demann Bondie seki zot bizin,” NW].”​—Filipien 4:6