Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 46

Enn Test lor Montagn Karmel

Enn Test lor Montagn Karmel

Boukou move lerwa ti regn lor rwayom dis tribi Izrael. Me Akab ti enn parmi bann pli move. Li ti marye ar enn madam bien move ki ti ador Baal. Sa madam-la ti apel Zezabel. Akab ek Zezabel ti ranpli pei Izrael ar ladorasion Baal ek zot ti touy bann profet Zeova. Ki Zeova ti fer? Li ti fer profet Eli al anons enn mesaz ar Akab.

Eli ti dir Lerwa Akab ki lapli pa ti pou tonbe dan Izrael akoz bann move kitsoz ki li ti fer. Pandan plis ki trwa-z-an, pa ti rekolte nanye ek lepep ti pe mor-de-fin. Plitar, Zeova ti fer Eli retourn kot Akab. Lerwa ti dir Eli: ‘Akoz twa ki nou pe gagn tou sa bann problem-la.’ Eli ti reponn: ‘Se pa akoz mwa ki ena lasesres. Se akoz twa, parski to finn ador Baal. Anou fer enn test pou kone kisannla vre Bondie. Fer lepep ek bann profet Baal rasanble lor Montagn Karmel.’

Lepep ti rasanble lor montagn. Lerla, Eli ti dir zot: ‘Zot bizin pran zot desizion. Si Baal vre Bondie, ador Baal. Me si Zeova vre Bondie, alor ador Zeova. Anou fer enn test. Bann 450 profet Baal pou prepar enn ofrand ek zot pou apel zot bondie. Mwa, mo pou prepar enn ofrand ek mo pou apel Zeova. Bondie ki pou bril ofrand-la, Limem vre Bondie.’ Lepep ti dakor.

Bann profet Baal ti prepar zot ofrand. Toutlong lazourne zot ti kriye zot bondie: ‘A Baal, reponn nou!’ Me Baal pa ti reponn. Alor Eli ti boufonn Baal. Li ti dir: ‘Kriye pli for ki zot kapav. Kitfwa li pe dormi, ek enn kikenn bizin lev li.’ Bann profet Baal ti kontign kriye ziska aswar. Me zot pa ti gagn okenn repons.

Eli ti met so ofrand lor enn lotel ek li ti vid boukou delo lor-la. Apre sa, li ti priye: ‘A Zeova, silteple, montre zot ki tomem vre Bondie.’ Deswit, Zeova ti avoy enn dife depi lesiel ki ti bril sa ofrand-la. Lepep ti kriye: ‘Zeova  vre Bondie!’ Lerla, Eli ti dir: ‘Pa les bann profet Baal sove!’ Sa zour-la, toule 450 profet Baal ti mor.

Kan enn ti niaz ti aparet lor lamer, Eli ti dir Akab: ‘Enn tanpet pe vini. Mont lor to kales, ek retourn kot twa.’ Lesiel ti ranpli ar bann niaz bien nwar, divan ti soufle, ek enn gro lapli ti koumans tonbe. Anfin, sa lasesres-la ti fini! Akab ti fer so kales al pli vit ki posib. Me avek led Zeova, Eli ti galoup pli vit ki kales-la! Me eski Eli ti pou nepli gagn bann problem asterla? Se seki nou pou al gete.

“Ki bann dimounn kone ki twa, ki apel Zeova, to tousel Treo lor later antie.”​—Psom 83:18NW.