Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 49

Enn Move Larenn Gagn Pinision

Enn Move Larenn Gagn Pinision

Dan Zezreel, depi lafnet so pale, Lerwa Akab ti kapav trouv karo rezin enn zom ki ti apel Nabot. Akab ti anvi gagn sa karo rezin la, ek li ti esey aste li ar Nabot. Me Nabot pa ti’le vann sa ar li, parski Lalwa Zeova ti defann vann enn terin ki ti enn leritaz. Eski Akab ti respekte Nabot parski li ti obeir Lalwa Zeova? Non. Akab ti bien ankoler. Li ti telman agase ki li ti nepli sorti dan so lasam ek li ti aret manze.

Akab so madam, move Larenn Zezabel, ti dir: ‘To lerwa Izrael. To kapav gagn tou seki to anvi. Mo pou fer twa gagn sa terin-la.’ Zezabel ti avoy bann let bann ansien sa lavil-la. Li ti dir zot: ‘Akiz Nabot. Dir ki li’nn donn Bondie malediksion ek touy li kout ros.’ Bann ansien ti fer seki Zezabel ti dir zot. Apre sa, Zezabel ti dir Akab: ‘Nabot inn mor. Karo-la pou twa.’

Nabot pa ti sel dimounn inosan ki Zezabel ti touye. Li ti touy boukou dimounn ki ti kontan Zeova. Zezabel ti ador bann zidol ek li ti fer lezot move kitsoz ankor. Zeova ti trouv tou bann move kitsoz ki Zezabel ti fer. Ki Zeova ti pou fer?

Apre lamor Akab, Zoram, garson Akab ti vinn lerwa. Zeova ti avoy enn zom ki ti apel Zeu pou pini Zezabel ek so fami.

Zeu ti mont lor so kales, ek li ti al Zezreel, kot Zezabel ti pe reste. Zoram ti pran enn kales, ti al zwenn Zeu, ek ti demann li: ‘Eski ena lape ant nou?’ Zeu ti reponn: ‘Tanki to mama, Zezabel, pe fer bann move kitsoz, pa pou ena lape.’ Zoram ti esey vir so kales pou sove. Me Zeu ti tir enn kout fles lor Zoram, ek Zoram ti mor.

 Apre sa, Zeu ti al kot Zezabel. Kan Zezabel ti tann dir ki Zeu ti pe vini, li ti makiye, li ti fer so seve, ek li ti atann Zeu lor letaz kot enn lafnet. Kan Zeu ti arive, Zezabel ti dir li bann move kitsoz. Zeu ti kriye ar bann serviter ki ti pe debout a kote ar Zezabel: “Zet li anba!” Lerla, zot ti pous Zezabel par lafnet, li ti tom anba, ek li ti mor.

Apre sa, Zeu ti touy toule 70 garson Akab ek li ti tir ladorasion Baal dan pei Izrael. Eski to’nn remarke ki Zeova konn tou kitsoz, ek ki dan ler ki bizin, Li pini bann dimounn ki fer bann move kitsoz?

“Enn leritaz ki finn gagne par enn lanvi exazere pou gagn plis, pa pou beni alafin.”​—Proverb 20:21