Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion Seksion 8

Introdiksion Seksion 8

Zeova ti beni Salomon. Li ti donn li boukou sazes ek privilez pou ranz tanp. Me avek letan, Salomon ti abandonn Zeova. Si to enn papa ouswa enn mama, explik to zanfan kouma bann dimounn ki ti ador bann fos bondie ti fer Salomon aret servi Zeova. Rwayom Izrael ti divize, ek bann move lerwa ti fer lepep vinn aposta ek ador bann zidol. Sa lepok-la, boukou profet ki ti fidel ar Zeova ti gagn persekision ek zot ti mor. Larenn Zezabel ti fer rwayom lenor vinn deplizanpli aposta. Sa lepok-la, ti enn lepok bien difisil dan listwar Izrael. Me ti ena ankor boukou fidel serviter Zeova parmi bann Izraelit, kouma Lerwa Zozafat ek Eli.

DAN SA SEKSION-LA

LESON 44

Enn Tanp pou Zeova

Bondie ekout lapriyer Lerwa Salomon ek Li donn li kapasite pou fer bann gran kitsoz.

LESON 45

Enn Rwayom Divize

Boukou Izraelit ti aret servi Zeova.

LESON 46

Enn Test lor Montagn Karmel

Kisannla ki vre Bondie? Zeova ouswa Baal?

LESON 47

Zeova Ankouraz Eli

Eski to panse ki Zeova kapav ed twa osi?

LESON 48

Garson enn Vev Resisite

De mirak dan mem lakaz!

LESON 49

Enn Move Larenn Gagn Pinision

Zezabel pe rod touy Nabot zis pou kokin so karo rezin! Zeova trouve kouma Zezabel move.

LESON 50

Zeova Protez Zozafat

Kan Zida ti gagn bann menas ar bann lennmi, bon Lerwa Zozafat ti priye Zeova.