Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 42

Kouraz ek Fidelite Zonatan

Kouraz ek Fidelite Zonatan

Zonatan, premie garson Lerwa Sail, ti enn gerye ki ti ena kouraz. David ti dir ki Zonatan ti pli rapid ki enn leg ek pli for ki enn lion. Enn zour, Zonatan ti trouv 20 solda Filistin lor enn kolinn. Li ti dir so serviter ki ti pe sarye so bann lekipman lager: ‘Nou pou atak zot zis si Zeova donn nou enn sign. Si bann Filistin dir nou mont lao, lerla nou pou kone ki nou bizin atak zot.’ Bann Filistin ti kriye: ‘Mont lao, vinn lager!’ Alor, sa de zom-la ti mont lao lor kolinn ek zot ti gagn laviktwar lor bann solda Filistin.

Zonatan ti premie garson Sail. Alor, li ti sipoze vinn prosin lerwa Izrael. Me Zonatan ti kone ki Zeova ti swazir David pou vinn prosin lerwa Izrael. Kanmem sa, li pa ti zalou. Zonatan ek David ti vinn bann bon kamarad. Zot ti promet pou protez ek  defann sakenn zot kamarad. Zonatan ti donn David so manto, so lepe, so ark, ek so sintir pou montre li so lamitie.

Kan David ti sove akoz Sail, Zonatan ti al get li ek ti dir li: ‘To bizin for ek ena kouraz. Zeova inn swazir twa pou vinn lerwa. Mem mo papa konn sa.’ Eski to anvi ena enn bon kamarad, enn kamarad ki parey kouma Zonatan?

Zonatan plizir fwa ti met so lavi an danze pou ed so kamarad. Li ti kone ki so papa ti anvi touy David. Alor, Zonatan ti dir so papa: ‘David pa’nn fer nanye demal! To pou fer enn pese si to touy li.’ Sail ti bien ankoler ar Zonatan. De-trwa lane plitar, Sail ek Zonatan ti mor ansam dan enn lager.

Apre lamor Zonatan, David ti al rod Mefiboshet, garson Zonatan. Kan David ti trouv li, li ti dir li: ‘To papa ti enn bon kamarad ar mwa. Akoz sa, mo pou pran twa swin ziska to lamor. To pou res dan mo pale ek to pou manz atab ansam avek mwa.’ David zame pa ti bliye so kamarad Zonatan.

“Kontan zot prosin, parey kouma mwa mo kontan zot. Pena pli gran lamour ki existe ler kikenn donn so lavi pou so bann kamarad.”​—Zan 15:12, 13