Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 39

Premie Lerwa Izrael

Premie Lerwa Izrael

Zeova ti donn bann Izraelit bann ziz pou gid zot, me zot ti anvi enn lerwa. Zot ti dir Samiel: ‘Tou bann pep ki otour nou ena bann lerwa. Nou osi nou anvi gagn enn lerwa.’ Pou Samiel, sa ti enn move kitsoz. Alor, li ti koz sa avek Zeova. Zeova ti dir li: ‘Bann Izraelit pa pe rezet twa. Se mwa ki zot pe rezete. Dir zot ki zot kapav ena enn lerwa, me sa lerwa-la pou obliz zot fer boukou kitsoz pou li.’ Me kanmem sa, lepep ti dir: ‘Pa fer nanye. Nou anvi gagn enn lerwa!’

Zeova ti dir Samiel ki Sail ti pou vinn premie lerwa. Kan Sail ti al get Samiel dan enn lavil ki apel Rama, Samiel ti vers delwil lor latet Sail pou montre ki Zeova ti swazir li kouma lerwa.

Plitar, Samiel ti rasanble bann Izraelit pou montre zot zot nouvo lerwa. Me zot pa ti reisi trouv Sail. Eski to kone kifer? Parski Sail ti pe kasiet parmi bann bagaz. Alafin, kan zot ti reisi trouv li, zot ti amenn li ek zot ti fer li debout omilie lepep. Sail ti pli ot ki zot tou, ek li ti enn zoli garson. Samiel ti dir: ‘Ala zom ki Zeova inn swazire.’ Kan bann Izraelit ti trouv zot lerwa, zot ti bien kontan.

O-koumansman, Lerwa Sail ti ekout Samiel ek li ti obeir Zeova. Me apre, li ti sanze. Par exanp, enn lerwa pa ti sipoze ofer bann sakrifis. Enn zour, Samiel ti dir Sail atann li, me Samiel pa ti vinn deswit. Alor, Sail ti desid pou ofer bann sakrifis limem. Kouma Samiel ti reazir? Li ti dir Sail: ‘To pa ti bizin dezobeir Zeova.’ Eski Sail ti tir enn leson ar so erer?

Plitar, kan Sail ti al lager kont bann Amalesit, Samiel ti dir Sail touy tou dimounn. Me Sail ti desid pou pa touy Lerwa Agag. Zeova ti dir Samiel: ‘Sail inn abandonn mwa, ek li nepli ekout mwa.’ Samiel ti bien tris, ek li ti dir Sail: ‘Akoz to’nn aret  obeir Zeova, Li pou swazir enn lot lerwa.’ Kan Samiel ti pe ale, Sail ti trap rebor linz Samiel ek linz-la ti desire. Lerla, Samiel ti dir Sail: ‘Zeova pou ras rwayom-la ar twa.’ Zeova ti pou donn rwayom-la enn kikenn ki ti pou kontan Li ek obeir Li.

“Obeir ena plis valer ki enn sakrifis.”​—1 Samiel 15:22