Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 41

David ek Sail

David ek Sail

Apre ki David ti touy Goliat, Lerwa Sail ti met li ansarz so larme. David ti gagn plizir lager, ek li ti vinn enn dimounn bien popiler. Sak fwa ki David ti retourne apre enn lager, bann madam ti sorti deor pou sante ek danse. Zot ti sante: ‘Sail inn touy bann dimounn par milye, ek David inn touy bann dimounn par plizir dizenn milye!’ Sail ti bien zalou ek li ti anvi touy David.

David ti bien konn zwe laarp. Enn zour, kan David ti pe zwe laarp pou Sail, Sail ti avoy so lans lor li. David ti reisi evit lans-la atan, ek lans-la ti pik dan miray. Apre sa, Sail ti esey touy David plizir fwa ankor. Alafin, David ti sove ek li ti al kasiet dan dezer.

Sail ti pran enn larme 3,000 zom pou al rod David. Enn zour, Sail ti rant dan enn lagrot kot David ek so bann zom ti  pe kasiet. Bann zom David ti dir: ‘Ala to gagn enn sans pou touy Sail.’ Dousman-dousman, David ti koste ar Sail ek li ti koup enn bout dan so manto. Sail pa ti remark nanye! Apre sa, David ti santi li koupab parski li pa ti montre respe pou lerwa ki Zeova ti swazire. Lerla, li ti anpes so bann zom atak Sail. Kan Sail ti sorti dan lagrot-la, David ti kriye Sail ek ti dir li: ‘To trouve, mo ti kapav touy twa!’ Eski Sail ti pou les David trankil?

Non. Sail ti kontign rod David. Enn aswar, David ek so neve Abishai ti rant dan kan Sail. Mem Abner, gardkor Sail, ti pe dormi. Abhisai ti dir: ‘Ala nou lasans! Les mo touy Sail.’ Me David ti reponn: ‘Non. Zeova pou okip li. Anou zis pran so lans ek so brok delo, nou ale.’

Apre sa, David ti al lor enn montagn ki pa ti tro lwin ar kan Sail. Laba, li ti kriye: ‘Abner, kifer to pa finn protez to lerwa? Kot Sail so lans ek so brok delo?’ Sail ti rekonet lavwa David ek li ti dir: ‘To ti kapav touy mwa, me to pa’nn fer li. Mo kone ki to pou vinn prosin lerwa Izrael.’ Lerla, Sail ti retourn dan so pale. Me dan fami Sail, pa tou dimounn ki ti deteste David.

“Otan ki posib viv dan lape ar tou dimoun. Mo bann kamarad, pa rod tir vanzans zotmem, me les Bondie regle sa dan so zizman.”​—Romin 12:18, 19