Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion Seksion 7

Introdiksion Seksion 7

Sa seksion-la rakont seki’nn arive pandan enn peryod 80 an. Li rakont zistwar Lerwa Sail ek Lerwa David. O-koumansman, Sail ti ena limilite ek lakrint pou Bondie. Me li ti sanze bien vit ek li ti aret swiv direksion Zeova. Alor, Zeova ti rezet li. Lerla, Zeova ti donn Samiel lord pou etabli David kouma prosin lerwa Izrael. Sail ti zalou ek plizir fwa li ti esey touy David. Me zame David pa ti tir vanzans. Zonatan, garson Sail, ti kone ki Zeova ti swazir David. Alor, li ti res fidel ar David. David ti fer bann pese bien grav, me li ti touletan aksepte disiplinn Zeova. Si to enn papa ouswa enn mama, montre to zanfan ki li inportan res fidel ek obeir Zeova, ek touletan soutenir bann dimounn ki Li swazir pou diriz nou.

DAN SA SEKSION-LA

LESON 39

Premie Lerwa Izrael

Bondie ti donn bann Izraelit bann ziz pou gid zot, me zot ti anvi gagn enn lerwa. Samiel ti etabli Sail kouma premie lerwa, me apre Zeova ti rezet Sail. Kifer?

LESON 40

David ek Goliat

Zeova swazir David pou vinn prosin lerwa Izrael. Seki David fer apre montre ki Zeova ti bien swazir.

LESON 41

David ek Sail

Enn parmi sa de zom-la ti deteste so kamarad. Kifer? Ek kouma David ti reazir?

LESON 42

Kouraz ek Fidelite Zonatan

Garson lerwa vinn bon kamarad David.

LESON 43

Pese Lerwa David

Enn move desizion fer gagn boukou problem.