Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 29

Zeova Swazir Zozwe

Zeova Swazir Zozwe

Pandan plizir lane, Moiz ti gid bann Izraelit. Asterla, li ti pre pou mor. Zeova ti dir li: ‘Se pa twa ki pou gid bann Izraelit dan Later Promiz. Me mo pou les twa get pei-la.’ Lerla, Moiz ti demann Zeova swazir enn nouvo sef pou pran swin bann Izraelit. Zeova ti dir li: ‘Al get Zozwe, ek dir li ki li pou vinn nouvo sef pep Izrael.’

Moiz ti dir bann Izraelit ki li ti pre pou mor ek ki Zeova ti swazir Zozwe pou gid zot dan Later Promiz. Lerla, Moiz ti dir Zozwe: ‘Pa gagn per. Zeova pou ed twa.’ Apre sa, Moiz ti al lor some Montagn Nebo. Laba, Zeova ti montre li pei ki Li ti promet pou donn Abraam, Izaak, ek Zakob. Moiz ti mor laz 120 an.

Zeova ti dir Zozwe: ‘Travers Larivier Zourdin, ek al dan pei Kanaan. Mo pou ed twa parey kouma mo ti ed Moiz. To bizin lir mo Lalwa toulezour. Pa gagn per ek ena kouraz. Asterla, al fer seki mo’nn dir twa.’

 Zozwe ti avoy de espion dan lavil Zeriko. Dan prosin zistwar, nou pou trouve seki ti arive laba. Kan bann espion-la ti retourne, zot ti dir ki asterla ti enn bon moman pou rant dan pei Kanaan. Landemin, Zozwe ti dir bann Izraelit demont zot bann latant. Lerla, li ti dir bann pret ki ti pe sarye lars lalians pou mars devan lepep, dan direksion Larivier Zourdin. Larivier-la ti pe deborde. Me deswit kouma lipie bann pret ti tous ar delo larivier, delo-la ti aret desann ek li ti koumans sek! Bann pret ti marse ziska ki zot ariv omilie larivier ek zot ti res lamem. Zot ti res la ziska ki tou bann Izraelit traverse ek ariv lot kote. Sa mirak-la sirman ti fer zot rapel seki Zeova ti fer kot Lamer Rouz!

Anfin, apre tou sa bann lane-la, bann Izraelit ti dan Later Promiz. Zot ti pou kapav ranz bann lakaz ek bann lavil. Zot ti pou kapav ena bann karo, plant bann pie frwi, ek ena bann karo rezin. Ti ena telman boukou bon kitsoz pou manze ek pou bwar dan Later Promiz ki ti apel sa pei-la, pei dile ek dimiel.

“Zeova pou touletan gid twa ek donn twa seki to bizin, mem dan dezer.”​—Izai 58:11