Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 31

Zozwe ek Bann Gabaonit

Zozwe ek Bann Gabaonit

Bann abitan lezot lavil Kanaan ti aprann seki ti ariv Zeriko. Zot bann lerwa ti desid pou lager ansam kont bann Izraelit. Me bann Gabaonit ti ena enn lot lide. Zot ti met bann linz desire lor zot, zot ti al get Zozwe ek zot ti dir li: ‘Nou sorti bien lwin. Nou’nn tann koz lor Zeova ek lor tou seki Li’nn fer pou zot dan Lezip ek dan Moab. Promet nou ki zot pa pou atak nou, ek nou pou vinn zot bann serviter.’

Zozwe ti krwar zot ek li ti promet pou pa atak zot. Me trwa zour apre, Zozwe ti aprann ki zot pa ti res tro lwin. Zot ti bann abitan Kanaan. Lerla, Zozwe ti demann bann Gabaonit: ‘Kifer zot finn koz manti ar nou?’ Zot ti reponn: ‘Nou’nn gagn per! Nou kone ki Zeova zot Bondie pe lager pou zot. Silvouple, pa touy nou.’ Zozwe ti tini so promes ek li pa ti touy zot.

Inpe apre, sink lerwa Kananeen ek zot larme ti menas bann Gabaonit. Zozwe ek so larme ti mars enn lanwit pou al  sap zot. Zot ti koumans lager gramatin boner. Bann Kananeen ti koumans sove dan tou direksion. Me partou kot zot ti pe sove, Zeova ti fer bann gro lagrel tom lor zot. Lerla, Zozwe ti demann Zeova pou fer soley res anplas. Me soley zame pa finn res anplas avan! Alor, kifer li ti demann sa Zeova? Parski Zozwe ti ena konfians an Zeova. Pandan enn zour antie, soley pa ti al kouse, tanki bann Izraelit pa ti gagn laviktwar lor bann lerwa Kananeen ek zot larme.

“Ki zot ‘Wi’ vedir wi, zot ‘Non,’ non, parski seki anplis sorti kot sa kikenn ki move la.”​—Matie 5:37NW.