Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 34

Zedeon Gagn Laviktwar Kont Bann Madianit

Zedeon Gagn Laviktwar Kont Bann Madianit

Avek letan, bann Izraelit ti aret servi Zeova ankor enn fwa. Zot ti koumans ador bann fos bondie. Pandan set an, bann Madianit ti kokin zanimo bann Izraelit ek ti detrir zot bann plantasion. Pou protez zotmem kont bann Madianit, bann Izraelit parfwa ti kasiet dan bann kavern ek lor bann montagn. Zot ti sipliy Zeova pou sap zot. Alor, Zeova ti avoy enn anz kot enn zenn zom ki ti apel Zedeon. Anz-la ti dir Zedeon: ‘Zeova finn swazir twa pou vinn enn gerye pwisan.’ Lerla, Zedeon ti demann li: ‘Kouma mo kapav sap Izrael? Mo enn nanye ditou mwa!’

Kouma Zedeon ti sir ki Zeova ti swazir li? Zedeon ti met enn lapo mouton lor later ek li ti dir Zeova: ‘Gramatin, si lapo-la mouye akoz laroze me ki later sek, mo pou kone ki to anvi ki mo sap Izrael.’ Landemin gramatin, lapo-la ti mouye net, me later ti sek! Apre sa, Zedeon ti demann Zeova ki later-la mouye ek ki lapo-la res sek landemin gramatin. Kan sa ti arive, Zedeon ti sir ki Zeova ti swazir li. Lerla,  Zedeon ti rasanble so bann solda pou al lager kont bann Madianit.

Zeova ti dir Zedeon: ‘Mo pou fer bann Izraelit gagn laviktwar. Me akoz zot ena boukou solda, zot kapav panse ki zot pou gagn laviktwar par zotmem. Alor, dir tou bann ki gagn per retourn kot zot.’ Lerla, 22,000 solda ti retourn kot zot, ek 10,000 ti reste. Apre sa, Zeova ti dir: ‘Ankor ena tro boukou solda. Amenn zot kot larivier, ek dir zot bwar delo. Gard zis bann solda ki pe vey lennmi pandan ki zot pe bwar delo.’ Zis 300 zom ti vey lennmi pandan ki zot ti pe bwar delo. Zeova ti promet ki sa ti group zom-la ti pou gagn laviktwar lor 135,000 solda Madianit.

Sa lanwit-la, Zeova ti dir Zedeon: ‘Inn ariv ler pou atak bann Madianit!’ Zedeon ti donn so bann zom bann korn zanimo ek bann gro po avek bann flanbo ladan. Li ti dir zot: ‘Get mwa, ek fer parey kouma mwa.’ Zedeon ti soufle dan enn korn, li ti kas enn po, li ti balans enn flanbo, ek li ti kriye: ‘Lepe Zeova ek Zedeon!’ Bann 300 zom-la ti fer parey. Bann Madianit ti gagn per ek zot ti galoup dan tou direksion. Dan konfizion, zot ti koumans atak sakenn zot kamarad. Ankor enn fwa, Zeova ti ed bann Izraelit pou gagn laviktwar lor zot bann lennmi.

“Pou ki sa pwisans ki plis ki seki normal la, li pwisans Bondie, li pa sorti ar nou.”​—2 Korintien 4:7NW.