Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 38

Zeova Fer Sanson Vinn For

Zeova Fer Sanson Vinn For

Boukou Izraelit ti rekoumans ador bann zidol. Alor, Zeova ti permet bann Filistin kontrol pei Izrael. Me ti ena sertin Izraelit ki ti kontan Zeova. Enn parmi zot ti apel Manoa. So madam ek li, zot pa ti ena zanfan. Enn zour, Zeova ti avoy enn anz dir madam Manoa: ‘To pou gagn enn garson. Li pou sap pep Izrael ar bann Filistin. Li pou vinn enn Nazireen.’ Eski to kone ki ete enn Nazireen? Se enn kikenn ki servi Zeova dan enn fason spesial. Bann Nazireen pa ti gagn drwa koup zot seve.

Inpe letan apre, Manoa ek so madam ti gagn enn garson. Zot ti apel li Sanson. Kan Sanson ti vinn gran, Zeova ti fer li vinn bien for. Zis avek so lame, li ti kapav touy enn lion. Enn fwa, Sanson ti touy 30 Filistin li tousel. Bann Filistin pa ti kontan li ditou ek zot ti pe rod bann fason pou touy li. Enn aswar, pandan ki Sanson ti pe dormi dan Gaza, bann Filistin ti al kot laport lavil. Zot ti pe atann landemin gramatin pou touy li. Me omilie lanwit, Sanson ti leve, li ti al kot laport lavil, ek li ti ras laport-la depi miray. Li ti sarye laport-la lor so zepol ziska some enn montagn pre ar Ebron.

Sanson ti kontan enn tifi ki ti apel Dalila. Bann Filistin ti al get Dalila ek zot ti dir li: ‘Nou pou donn twa 5,500 pies larzan si to reisi kone kifer Sanson for koumsa. Nou anvi trap li ek met li dan prizon.’ Dalila ti anvi gagn sa kas-la. Alor, li ti aksepte. O-koumansman, Sanson pa ti anvi dir Dalila kifer li ti for koumsa. Me Dalila ti telman insiste ki Sanson ti dir li so sekre. Sanson ti dir li: ‘Zame pa finn koup mo seve parski mo enn Nazireen. Si koup mo seve, mo pou perdi mo lafors.’ Sanson ti fer enn gran erer kan li ti dir sa!

 Dalila deswit ti al dir bann Filistin: ‘Mo konn so sekre!’ Li ti fer Sanson dormi lor so lazam, ek li ti fer enn kikenn koup so seve. Apre sa, Dalila ti kriye: ‘Sanson, bann Filistin la!’ Sanson ti leve, me li ti nepli ena so lafors. Bann Filistin ti trap li, ti fer li vinn aveg, ek zot ti met li dan prizon.

Enn zour, bann milie Filistin ti rasanble dan tanp zot bondie Dagon, ek zot ti pe kriye: ‘Nou bondie finn donn nou Sanson! Amenn Sanson ek anou pran plezir ar li!’ Zot ti fer li debout ant de kolonn, ek zot ti boufonn li. Sa lepok-la, seve Sanson ti revinn long, ek Sanson ti sipliy Zeova: ‘Silteple, donn mwa lafors ankor enn fwa.’ Lerla, Sanson ti pous sa bann kolonn-la avek tou so lafors. Tanp-la ti kraze net. Tou dimounn ki ti dan tanp ti mor, ek Sanson osi ti mor.

“Pou tou kitsoz mo ena kouraz gras-a Bondie ki donn mwa lafors.”​—Filipien 4:13NW.