Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 33

Rut ek Noemi

Rut ek Noemi

Pandan enn lepok kot ti ena lafaminn dan Izrael, enn Izraelit ki ti apel Noemi ti al res dan pei Moab avek so mari ek so de garson. Plitar, Noemi so mari ti mor. So bann garson ti marye avek de Moabit, Rut ek Orpa. Malerezman, avek letan, bann garson-la osi ti mor.

Kan Noemi ti tann dir ki ti nepli ena lafaminn dan Izrael, li ti desid pou retourn kot li. Rut ek Orpa ti al ansam avek li. Me lor sime, Noemi ti dir zot: ‘Zot ti bann bon madam pou mo bann garson ek zot bann bon belfi. Mo anvi ki zot remarye. Retourn kot zot dan Moab.’ Me Rut ek Orpa ti reponn: ‘Nou kontan twa! Nou pa anvi kit twa.’ Kanmem sa, Noemi ti kontign dir zot ale. Alafin, Orpa ti ale, me Rut ti reste. Noemi ti dir Rut: ‘Orpa pe retourn kot zot pep ek kot zot bann bondie. Al avek li.’ Me Rut ti reponn: ‘Mo pa pou kit twa. To pep pou vinn mo pep, ek to Bondie pou vinn mo Bondie.’ Dapre twa, ki Noemi ti resanti kan Rut ti dir li sa?

Rut ek Noemi ti ariv dan Izrael kan rekolt lorz ti koumanse. Enn zour, Rut ti al dan karo enn zom ki ti apel Boaz, pou ramas bann lagrin ki bann travayer pa ti ramase. Boaz ti garson Raab. Boaz ti tann dir ki Rut ti enn Moabit ek ki li ti touletan ed Noemi. Boaz ti dir so bann travayer pou kit inpe lagrin anplis dan karo pou ki Rut kapav ramase.

 Sa lanwit-la, Noemi ti demann Rut: ‘Dan ki karo to’nn al travay zordi?’ Rut ti reponn: ‘Dan karo enn zom ki apel Boaz.’ Noemi ti dir li: ‘Boaz enn fami ar mo misie. Kontign travay dan so karo avek bann lezot zenn madam. To pou an sekirite laba.’

Rut ti kontign travay dan karo Boaz ziska lafin lepok rekolt. Boaz ti remarke ki Rut ti travay bien dir ek ki li ti enn bon madam. Dan sa lepok-la, si enn zom ki ti marye ek ki pa ti ena garson, ti mor, enn manb so fami ti kapav marye ar so madam. Alor, Boaz ti marye ar Rut. Zot ti gagn enn garson ki ti apel Obed. Obed ti granper Lerwa David. Bann kamarad Noemi ti extra kontan. Zot ti dir: ‘Avan, Zeova ti donn twa Rut, ki ti bien bon avek twa, ek asterla, to’nn gagn enn ti-zanfan. Ki Zeova gagn laglwar!’

“Ena enn kamarad ki bien pli pros ki enn frer.”​—Proverb 18:24