Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 30

Raab Kasiet Bann Espion

Raab Kasiet Bann Espion

Kan bann espion Izraelit ti al dan lavil Zeriko, zot ti res dan lakaz enn madam ki ti apel Raab. Kan lerwa Zeriko ti konn sa, li ti avoy bann solda dan lakaz Raab. Raab ti kasiet de espion-la lao so lakaz ek li ti fer bann solda-la al dan enn lot direksion. Li ti dir bann espion-la: ‘Mo pou ed zot parski mo kone ki Zeova avek zot ek ki zot pou pran sa pei-la. Silvouple, promet mwa ki zot pou sov mo fami.’

Bann espion-la ti dir Raab: ‘Nou promet twa ki personn dan to lakaz pa pou blese.’ Lerla, zot ti dir Raab: ‘Atas enn lakord rouz ar to lafnet, ek to fami pou sape.’

Raab ti servi enn lakord pou fer bann espion-la desann depi so lafnet. Zot ti al lor bann montagn ek zot ti kasiet laba pandan trwa zour. Apre sa, zot ti retourn kot Zozwe. Lerla, bann Izraelit ti travers Larivier Zourdin ek zot ti prepar zot pou pran pei-la. Zeriko ti premie lavil ki zot ti pran. Zeova ti dir zot  fer letour lavil-la enn fwa par zour. Zot ti bizin fer sa pandan sis zour. Lor setiem zour, zot ti bizin fer set fwa letour lavil-la. Apre sa, bann pret ti sonn bann tronpet, ek bann solda ti kriy pli for ki zot ti kapav. Lerla, bann miray lavil Zeriko ti grene! Me lakaz Raab, ki ti lor miray, ti res anplas. Raab ek so fami ti sape parski zot ti ena konfians an Zeova.

“Li parey dan ka . . . Raab ki li osi ti zistifie [“enn dimounn zis,” NW] par so aksion letan li ti akey bann mesaze e ti ranvway zot par enn lot sime.”​—Zak 2:25