Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 32

Enn Nouvo Sef ek De Fam Ki Ena Kouraz

Enn Nouvo Sef ek De Fam Ki Ena Kouraz

Apre ki li ti gid pep Zeova pandan plizir lane, Zozwe ti mor laz 110 an. Tanki Zozwe ti vivan, bann Izraelit ti ador Zeova. Me apre so lamor, zot ti fer parey kouma bann Kananeen: zot ti ador bann zidol. Ek parski bann Izraelit ti aret servi Li, Zeova ti permet ki enn lerwa Kananeen rann zot lavi difisil. Sa lerwa-la ti apel Zabinn. Lepep ti sipliy Zeova pou ed zot. Alor, Zeova ti donn zot enn nouvo sef. Li ti apel Barak. Li ti pou ed lepep pou retourn ar Zeova.

Debora, enn profetes, ti fer al rod Barak. Li ti dir Barak: ‘Zeova donn twa sa lord-la: “Pran 10,000 zom, ek al zwenn larme Zabinn kot larivier Kishonn. Laba, to pou gagn laviktwar lor Sisera, sef larme Zabinn.”’ Barak ti dir Debora: ‘Mo pou ale si to vinn avek mwa.’ Lerla, Debora ti reponn: ‘Mo pou vinn avek twa. Selman, pa twa ki pou touy Sisera. Zeova inn dir ki se enn fam ki pou touy li.’

Barak ek so larme ti al lor Montagn Tabor pou prepar zot pou lager, ek Debora ti al avek zot. Deswit kouma Sisera ti tann sa  nouvel-la, li ti rasanble so bann kales lager ek so bann solda dan vale ki anba montagn. Lerla, Debora ti dir Barak: ‘Zordi Zeova pou donn twa laviktwar.’ Barak avek so 10,000 zom vit-vit ti desann montagn pou atak larme Sisera.

Lerla, Zeova ti fer larivier Kishonn deborde ek bann kales lager Sisera ti tas dan labou. Sisera ti kit so kales ek li ti sove. Barak ek so bann solda ti gagn laviktwar lor larme Sisera, me Sisera ti reisi sape! Li ti sove ek li ti kasiet dan latant enn madam ki ti apel Zael. Zael ti donn li dile pou bwar ek ti kouver li ar enn molton. Sisera ti bien fatige ek li ti gagn somey. Lerla, Zael ti koste dousman-dousman ar Sisera ek li ti fons enn pike latant dan so latet. Sisera ti mor sek.

Barak ti al rod Sisera. Zael ti sorti dan so latant ek ti dir li: ‘Rantre. Mo pou montre twa zom ki to pe rode.’ Barak ti rant dan latant Zael ek li ti trouv Sisera ki ti fini mor. Barak ek Debora ti sant enn sante pou donn Zeova laglwar parski Li ti donn bann Izraelit laviktwar lor zot bann lennmi. Apre sa, pandan 40 an Izrael ti viv anpe.

“Bann fam ki anons bonn nouvel zot enn gran larme.”​—Psom 68:11NW.