Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 37

Zeova Koz Avek Samiel

Zeova Koz Avek Samiel

Gran Pret Eli ti ena de garson ki ti servi kouma pret dan tabernak. Zot ti apel Ofni ek Fineas. Zot pa ti obeir bann lalwa Zeova, ek zot ti maltret lepep. Kan bann Izraelit ti amenn bann sakrifis pou Zeova, Ofni ek Fineas ti pran bann pli bon bout laviann pou zot. Eli ti kone seki so bann garson ti pe fer, me li pa ti fer nanye. Eski Zeova ti pou les sa kontigne?

Mem si Samiel ti pli tipti ki Ofni ek Fineas, li pa ti fer parey kouma zot. Zeova ti bien kontan Samiel. Enn aswar, pandan ki li ti pe dormi, Samiel ti tann enn lavwa kriye so nom. Li ti leve, li ti galoupe pou al get Eli, ek li ti dir: ‘Mo la!’ Me Eli ti reponn: ‘Mo pa finn apel twa. Al dormi.’ Alor, Samiel ti al dormi. Me ankor enn fwa, li ti tann sa lavwa-la. Kan Samiel ti tann sa lavwa-la pou enn trwaziem fwa, Eli ti konpran ki se Zeova ki ti pe apel Samiel. Li ti dir Samiel ki, si li ti tann sa lavwa-la ankor, li ti bizin dir: ‘Koze, Zeova. To serviter pe ekout twa.’

Samiel ti re-al dormi. Lerla, li ti tann sa lavwa-la dir: ‘Samiel! Samiel!’ Li ti reponn: ‘Koze, to serviter pe ekout twa.’ Zeova ti dir li: ‘Dir Eli ki mo pou pini li ek so fami. Li kone ki so bann  garson pe fer bann move kitsoz dan mo tabernak, me li pa fer nanye.’ Landemin gramatin, Samiel ti al ouver bann laport tabernak, parey kouma li ti abitie fer. Li ti gagn per pou dir gran pret seki Zeova ti dir li. Me Eli ti apel li ek ti demann li: ‘Samiel, ki Zeova inn dir twa? Rakont mwa tou.’ Lerla, Samiel ti rakont Eli tou seki Zeova ti dir li.

Amezir ki Samiel ti pe grandi, Zeova ti kontign res avek li. Dan tou pei Izrael, tou dimounn ti kone ki Zeova ti swazir Samiel pou vinn profet ek ziz.

“Alor rapel to Gran Kreater pandan to zenes.”​—Ekleziast 12:1