Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion Seksion 6

Introdiksion Seksion 6

Kan bann Izraelit ti rant dan Later Promiz, tabernak ti vinn sant vre ladorasion. Bann pret ti ansegn Lalwa, ek bann ziz ti gid lepep. Sa seksion-la montre kouma bann desizion ek bann aksion enn dimounn kapav ena enn gran lefe lor lezot. Sak Izraelit ti bizin asim so bann responsabilite devan Zeova ek osi anver lezot. Montre kouma Debora, Noemi, Zozwe, Ann, tifi Zefte, ek Samiel ti ena enn linflians lor zot lantouraz. Montre osi kouma sertin dimounn ki pa ti bann Izraelit, kouma Raab, Rut, Zael, ek bann Gabaonit, ti soutenir bann Izraelit parski zot ti kone ki Zeova ti avek pep Izrael.

DAN SA SEKSION-LA

LESON 29

Zeova Swazir Zozwe

Bondie ti donn Zozwe bann instriksion ki kapav ed nou osi azordi.

LESON 30

Raab Kasiet Bann Espion

Miray Zeriko ti grene. Me lakaz Raab, ki ti lor miray, ti res anplas.

LESON 31

Zozwe ek Bann Gabaonit

Zozwe ti priye Bondie ek li ti dir: “Soley res anplas!” Eski Bondie ti reponn li?

LESON 32

Enn Nouvo Sef ek De Fam Ki Ena Kouraz

Apre lamor Zozwe, bann Izraelit ti koumans ador bann zidol. Zot lavi ti bien difisil, me zot ti gagn led gras-a Ziz Barak, profetes Debora, ek Zael avek so pike latant!

LESON 33

Rut ek Noemi

De vev ti retourn Izrael. Rut, enn parmi sa de vev-la, ti al travay dan karo. Laba, Boaz ti remark li.

LESON 34

Zedeon Gagn Laviktwar Kont Bann Madianit

Kan bann Madianit ti fer lavi bann Izraelit vinn amer, bann Izraelit ti sipliy Zeova pou ed zot. Kouma ti larme Zedeon ti gagn laviktwar lor 135,000 solda lennmi?

LESON 35

Ann Priye pou Gagn enn Garson

Elkana amenn Ann, Penina, ek bann zanfan pou ador Zeova dan tabernak ki trouv Silo. Laba, Ann priye pou gagn enn garson. Enn an plitar, Ann gagn Samiel!

LESON 36

Promes Zefte

Ki promes Zefte ti fer, ek kifer? Kan tifi Zefte ti konn promes ki so papa ti fer, kouma li ti reazir?

LESON 37

Zeova Koz Avek Samiel

De garson Gran Pret Eli ti pe servi kouma pret dan tabernak, me zot pa ti obeir bann lalwa Bondie. Zenn Samiel ti diferan, ek Zeova ti koz avek li

LESON 38

Zeova Fer Sanson Vinn For

Bondie fer Sanson vinn for pou lager kont bann Filistin. Me kan Sanson pran enn move desizion, bann Filistin reisi trap li.