Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 23

Zot Fer Zeova enn Promes

Zot Fer Zeova enn Promes

Apepre de mwa apre ki zot ti kit Lezip, bann Izraelit ti ariv kot Montagn Sinai ek zot ti mont zot bann latant laba. Zeova ti apel Moiz ek Moiz ti al lor montagn. Laba, Zeova ti dir li: ‘Mo finn sap bann Izraelit. Si zot obeir mwa ek zot swiv mo bann lalwa, zot pou vinn mo pep.’ Lerla, Moiz ti desann lor montagn ek li ti dir bann Izraelit seki Zeova ti dir li. Kouma zot ti reazir? Zot ti reponn: ‘Nou pou fer tou seki Zeova dir nou fer.’

Apre sa, Moiz ti remont lor montagn. Laba, Zeova ti dir li: ‘Dan trwa zour, mo pou koz ar twa. Dir lepep ki fode pa zot mont lor Montagn Sinai.’ Lerla, Moiz ti desann lor montagn ek li ti dir bann Izraelit prepar zot pou ekout Zeova.

Trwa zour apre, bann Izraelit ti trouv bann zekler ek enn niaz nwar lor montagn. Zot ti osi tann enn gro loraz ek son enn kor (enn linstriman ki’nn fer ar korn zanimo). Lerla, Zeova ti desann lor montagn-la kouma enn dife. Bann Izraelit ti gagn telman per ki zot ti pe tranble. Montagn-la ti kouver ar lafime ek ti ena enn gran tranbleman-de-ter. Son kor-la ti pe vinn deplizanpli for. Lerla, Bondie ti dir: ‘Momem Zeova. Fode pa zot ador okenn lezot bondie.’

Moiz ti mont lor montagn ankor enn fwa. Laba, Zeova ti donn li bann lalwa pou bann Izraelit, pou ki zot kone kouma zot bizin ador Li ek kouma zot bizin azir. Moiz ti ekrir sa bann lalwa-la ek li ti lir sa ar bann Izraelit. Lerla, zot ti fer sa promes-la: ‘Nou pou fer tou seki Zeova dir nou fer.’ Wi, zot ti fer enn promes ar Bondie. Me eski zot ti pou tini zot promes?

“To bizin kontan to Segner [“Zeova,” NW], to Bondie avek tou to leker, avek tou to nam e avek tou to lespri.”​—Matie 22:37