Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 27

Zot Rebel Kont Zeova

Zot Rebel Kont Zeova

Inpe letan apre, alor ki bann Izraelit ti dan dezer, Kore, Datan, Abiram, ek 250 lezot Izraelit ti rebel kont Moiz. Zot ti dir li: ‘Nou’nn plin ar twa! Kifer to nou sef ek kifer Aaron gran pret? Zeova avek nou tou, pa zis ar twa ek Aaron.’ Zeova pa ti kontan. Pou Zeova, zot ti pe rebel kont Li!

Moiz ti dir Kore ek bann ki ti avek li: ‘Vinn tabernak demin. Plin zot bann resipian dife avek lansan ek amenn li avek zot. Lerla, Zeova pou montre nou kisannla Li finn swazire.’

Landemin, Kore ek sa 250 zom-la ti al zwenn Moiz kot tabernak. Laba, zot ti fer koumadir zot ti bann pret ek zot ti bril lansan. Zeova ti dir Moiz ek Aaron: ‘Res lwin ar Kore ek so bann zom.’

Mem si Kore ti al zwenn Moiz kot tabernak, Datan, Abiram, ek zot bann fami pa ti ale. Zeova ti dir bann Izraelit al lwin ar latant Kore, Datan, ek Abiram. Deswit, bann Izraelit ti obeir. Datan, Abiram, ek zot bann fami ti debout devan zot latant.  Enn kout koumsa, later ti ouver ek ti aval zot! Kot tabernak, enn dife ti sorti depi lesiel ek ti bril Kore ek so 250 zom.

Lerla, Zeova ti dir Moiz: ‘Pran enn baton ar sef sak tribi, ek ekrir zot nom lor la. Me lor baton tribi Levi, ekrir nom Aaron. Apre sa, met sa bann baton-la dan tabernak. Sa zom ki mo finn swazire la, bann fler pou pous lor so baton.’

Landemin, Moiz ti amenn tou bann baton-la ek li ti montre bann sef. Lor baton Aaron, ti ena bann fler, ek bann zamann mir lor la. Se koumsa ki Zeova ti montre ki Li ti swazir Aaron kouma gran pret.

“Obeir bann ki pe diriz zot ek soumet ar zot.”​—Ebre 13:17NW.