Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 16

Kisannla Zob Ti Ete?

Kisannla Zob Ti Ete?

Dan enn landrwa ki ti apel Ouz, ti ena enn zom ki ti ador Zeova. Li ti apel Zob. Li ti bien ris ek li ti ena enn gran fami. Li ti enn bon dimounn ek li ti ed bann dimounn mizer, bann vev, ek bann orfelin. Zob ti fer seki bon. Me eski savedir ki li pa ti pou gagn okenn problem?

Zob pa ti kone ki Satan Lediab ti pe vey li. Zeova ti dir Satan: ‘Eski to finn remark mo serviter Zob? Pena personn kouma li lor later. Li ekout mwa ek li fer seki bon.’ Satan ti reponn: ‘Li normal ki Zob pou obeir twa. To protez li ek to beni li. To donn li bann karo ek bann zanimo. Tir tousala ar li, ek li pou aret ador twa.’ Zeova ti dir Satan: ‘To kapav teste Zob. Me fode pa to touy li.’ Kifer Zeova ti les Satan teste Zob? Parski Li ti ena konfians ki Zob ti pou res fidel.

Lerla, Satan ti fer Zob gagn plizir maler. An premie, li ti avoy enn group dimounn, ki apel bann Sabeen, kokin so bann bef ek so bann bourik. Apre sa, enn dife ti touy tou bann mouton Zob. Enn lot group dimounn, bann Kaldeen, ti kokin tou so bann samo. Bann serviter ki ti pe gardien tou sa bann zanimo-la, zot tou ti mor. Apre sa, enn pli gran maler ti arive. Tou bann zanfan Zob ti pe manze dan enn lakaz ek lakaz-la ti tom lor zot. Zot tou ti mor. Zob so leker ti kase, me li pa ti aret ador Zeova.

Satan ti anvi ki Zob soufer plis ankor. Alor, li ti fer Zob gagn bann gro lagal partou lor so lekor.  Zob ti extra soufer. Li pa ti konpran kifer tousala ti pe ariv li. Me kanmem sa, Zob ti kontign ador Zeova. Bondie ti trouv tou seki ti pe pase, ek fason ki Zob ti reazir ti fer Li plezir.

Apre sa, Satan ti avoy trwa zom pou teste Zob. Zot ti dir Zob: ‘Sirman to’nn fer enn pese ek to pe rod kasiet sa. Bondie pe pini twa.’ Zob ti dir: ‘Mo pa’nn fer nanye demal.’ Lerla, Zob ti koumans panse ki se Zeova ki ti pe fer li gagn sa bann problem-la. Zob ti dir ki Bondie ti inzis avek li.

Enn zenn zom ki ti apel Eliou ti pe ekout zot konversasion san dir nanye. Me apre, li ti koumans koze ek li ti dir: ‘Tou seki zot pe dir pa bon. Zeova telman gran ki nou pa kapav konpran tou kitsoz lor Li. Zame Li pa fer seki move. Li trouv tou kitsoz ek Li ed bann dimounn ki dan problem.’

Plitar, Zeova ti koz ar Zob. Li ti dir Zob: ‘Kot to ti ete kan mo ti kree lesiel ek later? Kifer to dir ki mo inzis? To pe koze, me to pa kone kifer sa bann kitsoz-la pe arive.’ Zob ti aksepte so erer ek li ti dir: ‘Mo an-tor. Mo ti tann koz lor twa, me asterla mo vremem konn twa. Nanye pa inposib pou twa. Mo demann twa pardon pou seki mo’nn dir.’

Kan Satan ti fini teste Zob, Zeova ti geri Zob. Li ti donn Zob plis ki seki li ti ena avan. Zob ti viv boukou lane ankor ek li ti ere. Zeova ti beni Zob parski li ti ekout Li, mem kan sa ti bien difisil. Parey kouma Zob, eski to pou kontign ador Zeova dan ninport ki sitiasion?

“Zot finn tann koz lor landirans Zob ek zot finn trouve seki Zeova finn fer pou li apre.”​—Zak 5:11NW.